Magyar Ifjúság, 1982. január-április (26. évfolyam, 1-18. szám)

1982-03-12 / 11. szám

helyet. Két műszakos rend­szerben, 430 gyereket oko­sít benne 29 pedagógus. Rajtuk kívül még hét al­kalmazott segíti az iskola munkáját. Mészáros László, az isko­la igazgatója mégis derű­látó: — Sokáig valóban áldat­lan volt a helyzet. Elsősor­ban a napköziseké. Ebben a „főépületben” tanulnak. Távolabb, az út másik ol­dalán, egy régi parasztház­ban reggel'iizmek, ebédelnek. Onnét gyalogolnak ide vagy a még távolabb levő Geyer utcai iskolába, ta­nulószobára. Ez a napon­kénti ingázás hóban, sár­ban, hőségben több kilomé­ter. Tarthatatlan állapot. Mégis bizakodom, mert hosszú vajúdás után, még ebben az ötéves tervben ti­zenhat tanteremmel bővü­lünk. Lesz tornatermünk, korszerű gyakorlati mű­hely, előadók, itt lesz a napközi is, ebédlővel, fog­lalkoztatóval. Gázfűtést ka­punk. A Bács megyei Épí­tőipari Vállalat készíti majd. A tantestület is ki­egészül, lehefőség lesz ta­gozatos osztályok indításá­ra, magasabb szintű okta­tó-nevelő munkára. Nem messze a „régi” is­kolától, a már említett templom mellett a Zalka Máté nevét viselő általános iskola már egészen más ér­zéseket vált ki a belépőből! Lugossy Ferencné igazga­tónő nem is titkolja örö­mét: — 200 éves iskola he­lyén épült a miénk. Egyedi tervezésű, igazodik a tér adottságaihoz. 1970-ben ad­ták át 16 tanteremmel. Is­kolánkban két kihelyezett gyógypedagógiai osztály is működik. Tagozatos rend­szerben is tanítunk, az új matematikaoktatással már a kísérleti időszakban is foglalkoztunk. Német tago­zatos osztályunkban az el­ső és a második évben a nemzetiségi tanterv alap­ján tanítunk. Már első osz­tálytól énék—zene tagoza­tunk is van, s ezenkívül tíz pedagógussal a kerületi, kihelyezett zeneiskolának is helyet adunk. Stabil a tanári karunk, 100 százalé­kos a szakosodás. Jól fel­szerelt könyvtárunk, füg­getlenített könyvtárosunk van. Csak délelőtt folyik oktatás, délután a napkö­zisek foglalják el a tanter­meket. — A gondok elkerülték önöket? — Kicsi az udvarunk. Igaz, kondicionálótermünk és három testnevelőnk van. ezenkívül szerződésünk az FTC lornaszakosztályával, bérlik a tornatermünket, s innét kapják folyamatosan a tornászpalántákát. Csak nehéz' a napközisék étkez­tetése. szükségebédlőket használunk. / — Készülnek az ötnapos tanítási hétre? — Kénytelenek va­gyunk ... de nem aggó­dunk. A megnövekedett szabad időt legalább tucat­nyi klubunk, szakkörünk, hobbifoglalkozások teszik tartalmasabbá. Többször nyertünk úttörő-olimpiát, s legutóbb pedig A legjobban sportoló fővárosi úttörőcsa­pat címet érdemeltük ki. önálló KISZ-szervezetünk segíti a pajtások munká­ját. A helyi ÁFÉSZ-szel együttműködve, 120 taggal Pajtás szöyetkezetet ala­kítottunk. Szendvicsekkel, frissítőkkel, tejjel látják el az iskolát. — Milyennek tartja az iskola és a szülők kapcso­latát? — Itt, a főváros árnyé­kában átöröklődött a falusi törődés, a szülők segítik az iskolát, figyelnek a gyere­kekre, nagyon jó, közvet­len kapcsolatunk alakult ki. ' Minden jó, ha a vége jő (lesz) Egy januári vasárnap délután a gyerekekkel le­mentünk a kőhajításnyira levő soroksári Duna-ághoz korcsolyázni. Minden ke­mény télen vastag jégpán­cél örvendeztet meg ben­nünket, akár kilométernyit is lehet száguldozni a be­fagyott vízen. Itt, a zizegő nádasok között a zúzma­­rás bokrok megnyugtató fehérségével övezve, csodá­latos élmény ez a téli sport, S itt jutott eszembe, hogv csak módjával kelle­ne siettetni itt az urbani- 7álódást. Valahogy úgy, hogy ne vesszenek kárba azok a helyi adottságok, amelyek nem mondanak ellent a komfort csodás jo­gos igényének. Ezt a Duna­­parti részt is sokkal job­ban ki lehetne használni pihenésre, 'sportolásra. Csak a szemétdombokat kellene eltüntetni, egyformán k alakítani a rézsűt, elveze ni a csapadékot. Soroksi ron csak a' családi házi építését, szépítését kellet szorgalmazni. Nem „alvi város”, nem „közönyös li kótelep” ez a kerületrés Átmenet a kiskertes külv: ros és a régi ruháját kini vő, erőteljesen városiasoc nagyközség között. Janu arcú Soroksár! A főútc szakadatlan a forgalom, f Európa kamionja ezen kö: lekedi'k. Ha valaki csúc forgalomban megmérné decibelt, ugyancsak elk pedne. Két Jtcányival le jebb viszont már a vízpa csendje, pihentető, termi szetes nyugalma, a pecásc birodalma fogad. Ilyen, egymással peri kedő érzések és gondolaté közepette kopogtattam kerületi tanácson, ahol Di viczin Jánossal, a XX. ki rületi Tanács elnökhelye tesével beszélgetnem. — Miért késett a soroi sári új körzeti orvosi re\ delőintézet átadása, miért csúszik az épít alatt levő mini-ABC bej< jezése? — Az orvosi rendelőt Vörös Október Tsz épített de kevés volt a szakemh rük az ilyen mértékű vá lalkozáshoz. A mini-AB( ben csak a belső szakmui kák vannak hátra, s ide április 4-re biztosan átai ják. — Mivel „dicsekedne ha Soroksárról faggatnál — Legutóbb átadtuk ; öregek napközi otthont A mini-ABC-hez a lakó ság másfél millió forint é tékben vásárolt célrészji gyet az áfész-től. Mindé gyereket felvettünk a bö csődébe. A lakosság össze fogásával százszázaléke san kiépítettük a járd: rendszert. Az idén a Dot utcában új játszóteret ép tünk, s körülbelül egymi lió forint értékben szám »tunk a helyiek társadalr munkájára. A Domir Áruház jó. A Sodrony u cai iskolában sportudva alakítottunk ki. Az újna számító Szabó Ervi Könyvtárban kapott hely a Kis-Duna Galéria is, ahi rendszeresen állítanak ki kerület művészei és ami tőr alkotói. A mendemoi dákkal ellentétben: ne: bontják le az Otthon m< zit, de nem is alakítják ; bemutató mozivá. Egye; kedünk a BKV-val, hogy 66-os autóbusz kimenjen Dél-pesti Kórházig. Arr egyelőre, sajnos, nincs sz hogy közvetlen autóbuszjí ratot létesíthessünk Sorol sár és a Boráros tér közöt Hatodik ötéves tervünkbe továbbra is arra tőrei szünk, hogy az alapellátó sok bővítésével felszámo juk a ..peremkerület” je leget. * Soroksár 1950 óta tartc zik Budapesthez. Pester zsébettel együtt a XX. ke rületet jelentik. Nagyváros nyi: 110 ezer lakosa van kerületnek, s ebből 30 ezer nél több soroksári lakos. V. li.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék