Magyar Ifjúság, 1989. január-május (33. évfolyam, 1-21. szám)

1989-02-24 / 8. szám

Szabó Béla, a Békés me­gyei KISZ-bizottság első titkára 36 éves agrármér­nök. Most negyedik éve vezeti a megyében a KISZ-t. A mozgalom régi motorosa. Ahogy mondja, ma már nehezen tegezik le őt a gimnazisták — a kongresszus után meg is válik tisztségétől. Hogyan látja ő a KISZ mai hely­zetét? — Nálunk sok tekintet­ben hasonló a helyzet, mint az ország más terü­letein. Az utóbbi hóna­pokban egyre több szó esik a fiatalokról, a fia­talok szervezeteiről — ezen belül elsősorban is a KISZ-ről. Mindez, véle­ményem szerint, azok mi­att a merész átalakítási tervek miatt van, ame­lyek az elmúlt fél-egy év­ben láttak napvilágot. Az átalakításnak két lénye­ges vonatkozását emelném ki! Az egyiket úgy fogal­maznám meg, hogy a ko­rábbi gyakorlathoz képest eltérő szerepfelfogás! Ré­gebben a felülről való irányítás uralkodott szer­vezetünk működésében. Miután összegzésünkre testületi választ adott a megyei tanács, és állást foglalt vele kapcsolatban a megyei párt vk is, a KISZ KB titkársága is érdeklődött tapasztala­taink iránt. Mi már ak­kor, 1988 tavaszán arra törekedtünk, hogy a felül­ről történő irányítás a minimálisan szükséges mértékben legyen csak je­len. Helyette az alsóbb szintek együttműködésén alapuló valós szövetség legyen a működés vezérlő elve! Az átalakítás másik lényeges eleme a szerve­ződés szabad lehetősége, amely végbemehet bár­mely ismérv mentén. A szerveződés szabadságá­nak lehetőségével kapcso­latban azonban nem ke­letkezhet illúzió. Nem fonhatjuk karba kezünket, nem dőlhetünk hátra ar­ra várva, hogy immár minden menjen a maga útján. Véleményem sze­rint ma még nem olyan fejlett a közélet, a politi­kai kultúra, hogy az alul­ról építkezés elemi erővel valósulna meg. Ma még a községi, városi, megyei KISZ-bizottságainknak „felülről” is — természe­tesen értelmes program mentén — szervezni kell a tagságot, és építeni kell a KISZ-t. A megyék kö­zül elsőként tettük közzé a megyei sajtóban a „Jö­vőnk a tét!” akció ered­ményeit. Azt azért el kell mondanom, hogy ez nem ment minden harc nélkül. Meg kellett vívni a me­gyei pártbizottsággal, és néhány kompromisszumos döntés is született. — Van-e valamilyen sa­játos szerveződési forma megyétekben? — Felvetődik a kérdés, hogy szükség van-e egy­általán megyei szintre, megyei KISZ-bizottságra. A válasz nem lehet túlsá­gosan kategorikus.­­Lehet az is, hogy nincs szükség rá, legalábbis a jelenlegi formájában biztosan nincs! Persze nekünk a kérdés eldöntésekor a kö­zeget is figyelembe kell vennünk, amiben dolgo­zunk. Abból kell kiindul­ni, hogy a KISZ minden­kor a tagjai akaratán ala­puló érdekek megjeleníté­sére törekedett, törekszik ma is. Ennek csak úgy tudunk eleget tenni, hogy ha a döntési pontoknál jelen van szervezetünk, és így törekszik az érde­kek megjelenítésre és ér­vényesítésére.­­ Nagyjából a hagyo­mányos felépítést vázo­lod ... — így van. Megítélé­sünk szerint mindaddig, amíg más megyei szervek élnek, léteznek, hatnak, működnek, döntést — nagy anyagi vonzatú dön­téseket — hoznak, addig nekünk is ott kell len­nünk ! Más kérdés az, hogy milyen formában, mekkora apparátussal ve­szünk részt a munkában. Úgy gondolom, hogy erre a választ már jó néhány helyen, nálunk is megad­ta a vezető testület. Leg­utóbbi ülésén a megyei bizottság politikai állo­mányának létszámát több mint ötven százalékkal csökkentettük — ebben közrejátszott az is, hogy a KISZ támogatása lénye­gesen csökkent. Itt fogad­tunk el a megyei szint lé­nyegéről, működési elvé­ről egy felhívást. Ennek mondanivalója úgy foglal­ható össze, hogy tényleges szövetséget akarunk, és tényleges szövetséget ajánlunk. Leszámolunk azzal a korábbi gyakorlat­tal, mely szerint szinte kivétel nélkül, az egész tagságot ostromoltuk min­denféle politikai kérdés­sel. Tudomásul kellett venni ugyanis, hogy a mi tömegszervezetünkben nem mindenki jól képzett po­litológus. Ez a felisme­rés azt is maga után von­ja, hogy azokat az eszkö­zöket és tevékenységi for­mákat vissza kell hozni, illetve tovább kell fej­leszteni, amelyek a sza­badidő színvonalas, kultu­rált eltöltéséhez kapcso­lódnak. — Mennyiben hiteles a KISZ megújulási szándé­ka? — Végre hozzányúltunk a tabukhoz, a szervezeti felépítéshez és a pártirá­nyításhoz. Én ebben lá­tom az átalakulás hitelét. — Milyen nálatok a KISZ és az MSZMP vi­szonya? — Nagyon nagy rácso­­dálkozás és meg nem ér­tés volt tapasztalható még a párt függetlenített mun­kásai körében is a straté­giai szövetség meghirdeté­sekor. Nem merném azt állítani, hogy mára min­denki előtt világos ennek tartalma. Ma is vannak fenntartások a stratégiai szövetség formulájával kapcsolatban. Tarthatat­lan azonban az apa—fiú viszony — s ezt már a KISZ-vezetők sem fogad­ják el. Számomra is az volt a legmegalázóbb, amikor kézzelfoghatóan avatkoztak be a munkám­ba — igaz, erre nem volt sok példa. — Van-e már konku­renciátok a megyében? — Az ifjúság körében nem tudok alternatív szervezetek megjelenésé­ről, kivéve talán a FI­DESZ két csekély súlyú sejtjét. Egyelőre tehát még nem érte el a front­átvonulás a Viharsarkot. T­ény — ZVo­­rn Leltár A SZERVEZŐDÉSEK NEVE (Általában még ideiglenes) A későbbiekben folyamatosan tá­jékoztatunk azon KISZ-en belül alakuló szerveződésekről, amelyek a Központi Bizottsághoz, illetve jö­vőbeni jogutódjához kívánnak csatlakozni. A lap hasábjain 1-1 gépelt oldal terjedelemben közre­adjuk az országos hatókörű kez­deményezések programját, és igyekszünk bemutatni a regionális, helyi csoportok törekvéseit is. A Kongresszusi Mandátumvizsgáló Bizottság telefonszáma éjjel-nap­pal hívható a (06-1­) 403-742-es telefonszámon. Amint e bizottság vezetője, Domonkos László, a KB titkára érdeklődésünkre elmondta, az eddig beérkezett 28 szervezet mandátumát nem vizsgálták, mivel ellenük bejelentés nem érkezett. A bejelentkezések komolyságát te­hát csakis abban az esetben mér­legelik, amennyiben jelzést kap­nak egy-egy csoportosulás „fan­­tom”-jellegéről. Élelmiszergazdasági és Falusi Ifjúság Szövetsége Értelmiségi Fiatalok Szövetsége Nagy Endre 1388 Bp. Pf. 72 . (ÉTTT) 403-748 Magyar Dolgozók Ifjúsági Szövetsége Szűcs István 1388 Bp. Pf. 72. (IMTT) 203-613 BM Határőrség Benczúr Attila 1021 Bp., Labanc u. 57. 383-444 KISZ Szervezetek Szolnok Megyei Szövetsége Iváncsik Imre 5000 Szolnok, Vörös Csillag u. 8. 56-18-050 KISZ Szolnok Városi Szervezeteinek Tanácsa Dedics Gábor 5000 Szolnok, Vörös Csillag u. 8. 56-18-050 Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Belügyminisztériumi Bizottsága Nagy Dezső 1051 Bp., Zrínyi u. 4. 175-711 Egészségügyi Demokratikus Ifjúsági Szervezet Jenő­vári Zoltán 1051 Bp., Üllői út 26. 341-509 KISZ Néphadseregi Szervezeteinek Bizottsága Molnár István 1885 Bp. Pf. 25. 328-950 VOKS Csoport Drimál István 11114 Bp., Villányi u. 8. 655-338 KISZ Szovjetunióban Működő Szervezetei Országos Bizottsága Nagy Imre Moszkva KISZ Pest Megyei Bizottsága Kiss Jenő 1126 Bp., Nagy Jenő u. 5. 560-376 Vasutas Ifjúsági Szervezet Juhász Lajos KISZ Heves Megyei Tanácsa Sós Tamás 3301 Eger, Széchenyi u. 18. 36­10-833 KISZ NDK-ban Működő Szervezetei Országos Bizottsága Kmeczó János Berlin KISZ Nyíregyháza Városi Bizottság Tukacs István 4400 Nyíregyháza, Jókai tér 4. KISZ L kerületi Tagszervezete Kiss Gáborné 1012 Bp., Tábor u. 2. 754-682 Ifjú Gárda Lesták József 1388 Bp., Pf. 72 IG par. 203-430 KISZ Baranya Megyei Bizottsága Podor László 7624 Pécs, Rét u. 4. 72-15-221 KISZ Győr-Sopron Megyei Bizottsága Székely László 9022 Győr, Tanácsköztársaság útja 51. 96-12-522 KISZ Zala Megyei Bizottsága Isó Vince 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 7­ 9. 92-12-770 KISZ Nógrád Megyei Bizottsága Boldvay László 3100 Salgótarján, Május 1. út 54. 32-10-833 KISZ Somogy Megyei­­Bizottsága Mihalics Veronika 7400 Kaposvár, Lenin út 14. 82-13-046 KISZ V. kerületi Bizottsága Elek József 1051 Bp., Mérleg u. 6. 176-333 KISZ Csongrád Megyei Bizottsága Csányi Zoltán 6722 Szeged, Komócsin Z. tér 1. 62-14-811 KISZ Szabolcs Megyei Bizottsága Juhász Ferenc KÖZÖS KÉPVISELŐ NEVE BEJELENTKEZÉS HELYE ÉS TELEFONSZÁM Unió a Demokratikus Szocializmusért Bajnay Gordon 1388 Bp. Pf. 72. (EFTT) 203-610 Kiss György, Kemence­ László 1388 Bp. Pf. 72. (EDFT) 203-613 1062 Bp., Népköztársaság út 73—75. 220-660 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1—3. 40­10-727 19

Next