Magyar Ipar, 1911. január-július (32. évfolyam, 1-26. szám)

1911-02-19 / 8. szám

XXXII. kötet. 8. szám. Budapest, Í9JI. február Í9. MAGYAR IPAR „IPARÜGYEK“ — AZ ORSZÁGOS IPAREGYESÜLET HETI KÖZLÖNYE. Megjelenik vasárnap. — Az Orsz. Iparegyesület tagjainak tagsági dijukért jár. Az előfizetési dij egész évre 12 K., félévre 6 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-utcza 4., az egyesület házában. — Felelős szerkesztő: Gelléri Mór. TARTALOM. I. Általános rész. létesítése Törökországban. Uj konzu­látussá szabó- és varrótanfolyamok létesítése. A munkaközvetítő intézetből. Gömöri^ Szontagh Pál. (G. M.) Magyar Rochdale. (Rákosi Gyula.) Az inaskérdéshez. A termelésés ennek versenyképessége a nemzetközi kereskedelemben. (Szende Gyula.) Kamarai élet. A szombathelyiek ka­marát ^kérnek. Kiállítási ügyek. Iparművészeti kiál­lítások. Elmarad a gépkiállítás. Ma­gyarország a drezdai kiállításon. A német szakszervezetek a drezdai ki­állítás ellen. A római és a torinói ki­állítások megnyitása. A brüszeli kiállítás mérlege. Szakegyesületek. A Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete. Vegyészeti Gyárosok. Építőmesterek Szövetsége. Magánmérnökök Szövet­sége. Kereskedelmi Csarnok. Irodalom Ipartestületi élet. Szakoktatás. Az iparművészeti mú­zeum jelentése. Ipari szaktanfolyamok a technológiai Iparmúzeumban. Munkásügyek. Munkásbíztositás. Budapest és a munkanélküliség. Munka és üzlet. Vegyes hírek. Hivatalos közlemények a keresk. minisztérium köréből. Állami kedvezmények. Megerősítések. Alapszabály-jóváhagyás. Pótvásárok. Különfélék. Hieronymi a franczia mérnökegylet disztagja. Rothschild és a'niagyar ipar. Zechmeister Kálmán kitüntetése. Laky Adolf-utcza. A török kereskedelmi szerződés ügye. A Dread­­noughtok és a magyar ipar. Kérjünk magyar árút. A csődön kívüli kény­szeregyezség. Iparosok és viszontel­adók. Parlamenti iparospárt Olaszor­szágban. Villamos központ és vasút II. Egyesületi élet. Végrehajtó bizottság. Húsipari szak­osztály. Bútoripari szakosztály. Ipar­­történeti szakosztály. III. Értesítések. Magyar Királyi Folyam- és Tenger­­hajózási Részvénytársaság. Magyar Ke­reskedelmi Hitelbank R.-T. IV. Hirdetések. Gömörí Szontagh Pál. (G. M.) A magyar ipari közélet egy kiválóan tisztes alakja költözött jobblétre. Kilenczven esztendő sú­lyával avállán hagyott ittbennilnket gömöri Szontagh Pál, az Orszá­gos Iparegyesület doyenje, a Szontagh-család nagyérdemű szé­nióra. Egyike volt ő ama kevés „la­­teinerek“-nek, ki régidőktől fogva a legnagyobb buzgalommal fog­lalkozott ipari közérdekeinkkel. E buzgalom és nemes jóakarat számtalanszor nyilatkozott tizen­­kétévi törvényhozói működésében és az Iparegyesület kebelében, a hol fölismerte a fontosabb ipari közérdekeket és odaadással, lel­kiismeretességgel tanulmányozta az egyes kérdéseket és közremű­ködött sok eminens fontosságú ügy kedvező megoldásában, vagy előkészítésében. Az állami ipar­űzés korlátozása és szabályozása, a gyáripari viszonyok rendezése stb. az ő kezdeményezésére került tárgyalás alá az Iparegyesületben. Igen tevékenyen vett részt az ipartörvény revizionális munká­lataiban és e közben kiválólag a gyáripar érdekeit képviselte; részt­­vett a vízjogi törvény megalko­tásában, a szabadalmi ügynek megfelelő reformja érdekében folytatott tanácskozásokban, szá­mos általánosabb érdekű gyár­ipari kérdés megoldásában, a bányatörvényjavaslat kidolgozásá­ban s legutóbb sok időt és ta­nulmányt szentelt ama szakbi­zottság munkálkodásának, mely a közlekedési minisztérium kebelé­ben a hazai vasútak szükségle­teinek a magyar ipar által való minél nagyobb mérvű fedezése érdekében megindult s melynek munkálkodó albizottságát évek óta ő vezeti. Működése közben mindig egy czél vezérelte : a hazai gyáripar és általában az ipar és iparűzők érdekeinek fejlesztése és ezirányú tevékenységében oly sok buzgal­mat, készséget és tapintatot ta­núsított, hogy az Iparegyesület kebelében méltán fordult feléje a tagok bizalma, rokonszenve és tisztelete. ELSŐ MAGYAR KÁBELGYÁR PERCI ÉS SCHACHERER R.-T. BUDAPEST, FÖPOSTAFIÓK 4. SZÁM. gyárt mindenfajta szigetelt drótot is kábelt a Magyar Mérnök- is Építész-Egylet szabványai szerint.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék