Magyar Katonai Szemle, 1939 (9. évfolyam, 4. negyedév)

ÁLTALÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK - A VILÁGPOLITIKA ESEMÉNYEI 1939. JÚNIUS 1. - SZEPTEMBER 10-IG

ÁLTALÁN 0$ К АТОМ AI Szerkeszti : Csetey Kárt ly 7 A VILÁGPOLITIKA ESEMÉNYEI 1939. JUNIUS 1. - SZEPTEMBER 10-ÍG ALIG múlt el húsz esztendő a világháború befejezése óta s mái­ismét háború dúl Európában; a párizskörnyéki béke gyümölcse. Az események rég előrevetették árnyékukat. A világ poli­tikai légköre már hosszú idő óta állandóan feszültséggel van tele. Csak az volt kérdéses: mikor és hol fog az elkerülhetetlen robba­nás bekövetkezni. A világháború győztesei két végzetes hibát követtek el. Először a gyűlölettől elvakíttatva botor, természetellenes elrendeződést kénysze­rítettek Európára. Másodszor ennek fenntartásához még akkor is gör­csösen ragaszkodtak, mikor mindenki és így saját maguk előtt is nyil­vánvalóvá vált ennek a helyzetnek tarthatatlansága. Nem lehet helyes elrendeződés az, amely Európát, sőt mondhatni az egész világot nem engedte húsz éven át megnyugodni, hanem tartósan két ellenséges tá­borra osztotta. De nem is okos, mert az utolsó két évtized alatt a világ termelt javainak nagy részét e kényszerállapotnak fenntartására ke llett fordítani. A newyorki külügyi szövetség statisztikája szerint 1938. évben a vezető nagyhatalmak alábbi összegeket költötték fegyverkezési célokra: Szovjetoroszország 29.2 milliárd P. Németország 23.8 ,, ,, Japán 9.5 ,, ,, Anglia . 7.(5 ',, ,, Franciaország 5.9 ,, ,, Egyesült Államok 5.8 ,, ,, Olaszország 2.8 ,, ,, A statisztika megbízhatóságát nem áll ugyan módunkban ellen­őrizni, de ez nem is fontos. Még ha célzatosan meghamisított számok­ról van is szó, ezekből is fogalmat alkothatunk magunknak a kiadások nagyságrendjére, ha meggondoljuk, hogy íX tisztán fegyverkezésre for­dított összegek Iegkisebbike is több mint kétszer akkora, mint Magyar­ország egy évi teljes költségvetése, a legnagyobb pedig annak húsz­szorosát is meghaladja. Másik három jellemző szám. Az utolsó hónapok feszült állapotá­ban a fokozott katonai készültség fenntartása Angliának napi 2.2 mil­lió fontba (kb. 53 millió P), Lengyelországnak napi 50 millió zlotyba 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék