Magyar Kereskedők Lapja, 1924. július-december (44. évfolyam, 53-104. szám)

1924-09-20 / 76. szám

MAGYAR KERESKEDŐK LAPJA Budapest, 1924 szepíeinEer 20 PEIZtGYI HÍREK fl Jegybank szeptember második hetében A Magyar nemzeti bank szeptember hó Í5-érőI szótó kimutatása szerint a jeyy- Jorgalom e hó második feléken 60.51 mil­­liárddal csökkent, annak ellenére, hogy a váltótárca 69.10 .milliáTddal lett nagyobb. A leglényegesebb eltolódás a girőszámlán mutatkozik, amelyre 130.18 milliárdnyi befizetés történt. Az egyéb követelések 31.98 millió K csökkenésével szemben az egyéb tartozások tétele is 56.86. millió K-val apadt. Feltűnő jelenség a kimuta­tásban az érckészletnek 33.29 millió K-val való apadása, amely azonban a fedezeti arányt lényegesen nem alterálta, mint­hogy a jegyforgalom 60.50 milliárdnyi apadása ellensúlyozta az érckészlet e csökkenését. A jegyzett részvénytőkére csak egész lényegtelen hátralékos befize­tés történt. Az állam adósságára ezúttal semmit sem törlesztett. Á bankkamatláb fölemelése. A Magyar Nemzeti Bank szerdán d. u. Popovics Sán­dor elnöklésével fötanácsi ülést tartott, amelyen megjelentok Szabó kg Alajos ál­lamtitkár a Nemzeti Bank kormánybiztosa, Siepmann Harry Artur, a bank népszövet­ségi tanácsadója, Pap Elek és Bernát Ist­­,ván, a bank alelnökei, Schober Béla ve­zérigazgató és a következő főtanácsosok : Chorin Ferenc, . Wälder Gyula, Weisz Fü­­löp, Madarassy-Beck Marcel báró, Mqskó Pál, Végh Károly. Az ülés tárgysorozatának legfontosabb pontja a bankkamatláb eme­lésének kérdése volt, amelyet hosszú tár­gyalás előzött meg. A főtanács üléséről Schober Béla vezérigazgató a következők­ben tájékoztatta a közvéleményt: A mai ülésen folyó ügyeken kívül szóba került a Nemzeti Bank kamatlábának emelése is és a főtanács elhatározta, hogy a kamat­lábat felemeli. A főtanács határozata sze­rint a váltólcszámitolási üzletágban az ed­digi 10%-ról 12Ví%ra, a kézizálog. üzletágban pedig 11 százalékról 13%%-ra emeli fel a kamatláb tételét. A kamatláb­­emelést, az őszi kampány következéseként az egyre fokozódó hiteligénylések teszik megokolttá. Különösen most szeptember­ben igen erős mértékben veszi igénybe a magángazdaság a Nemzeti Bank hitelét. Az őszi hónapokban már a háború előtt is szokásossá vált a kamatláb emelése, a mostani emelés tehát nem lehet meglepő és ennek okát semmiféle rendkívüli körül­ményben nem kell keresni. Az Osztrák Nemzeti Bank kamatlábemelése egyáltalán nem volt befolyással a Magyar Nemzeti Bank kamattételeinek felemelésére. Az ok pusztán a Nemzeti Bankkal szemben mutat­kozó s egyre fokozódó igénybevétel, amit mi sem szemléltet jobban, mint az a tény, hogy heti kimutatások szerint julius kö­zepe óta 556 milliárddal emelkedett a váltótárca állománya. Elhatározta to­vábbá a fötanácsi ülés,, bogy a Jegybank Gyöngyösön fiókot fog fölállítani. EJ kincstári főtanácsosok. A kormányzó dr. Nánássy Andor nemzetgyűlési képvi­selőnek, a Szabolcsvármegvei takarék­­pénztár vezérigazgatójának és Lévai Ig­­nácnak, a Magyar általános hitelbank igazgatójának a pénzügyi téren szerzett érdemei elismeréséül a m. kir. kincstári főtanácsosi rímet adományozta. A buzaérték átszámítási kulcsát októ­berre a Pénzintézeti Központ a búza­­záloglevelekben folyósított kölcsönök tör­lesztő részleteire vonatkozólag akként ál­lapította meg, hogy egy métermázsa búza 400.410 K-val veendő (ig^ciüö^'erielicnef;. Az Angol-magyar bank igazgatósága szept. 15-én tarlóit ülésében elhatározta, hogy az intézet rendkívüli közgyűlését október 4-ére hívja egybe. Egyúttal az igazgatóság az intézel elnökéül Kratisz Simoni választotta meg. A M. kir. sznb. osztálysorsjáték rt. félsz, alatt (VI., Andrássy-ut) 1923. évi mérle­gében 93.120 K egyenleget, mint vagyont mutat ki, míg az előző évi Vagyonegyen­­leg 198.280 K, az 1921. évi pedig 1,618.665 K volt. . GABONA ÉS TERMÉNYEK " A gabnnanemüek piacán a hét második Felében főleg az a kérdés állott az érdek­lődés központjában, hogy a hivatalos kamatláb emelése milyen hatással lesz a gabonaüzletre és általában a termény­árak alakulására. Általában az volt a vé­lekedés, hogy a kérdés elbírálásánál a kamatláb emelésének napján meglehetős pesszimizmus nyilvánult meg. Szeriöz kö­rök vélekedése szerint t. i. sem az üzlet­menetre, sem pedig a gabonaárak ala­kulására k nem lehel lényegesebb hatással a hi­­' vütalos kamatláb emelése akkor, ami­­/ kor annyian dolgoznak kosztpénzek­­í kel, kosztpénz pedig minimálisan 1, y2—1% hetenként. r" Ennek ellenére is pénteken megszilár­dult a búza és a rozsüzlet irányzata. Hí­rek voltak ugyanis forgalomban arról, hogy állitóleg a kamatláb emelése folytán drágították meg egyes árutulajdonosok a búza árát. Ennek a verziónak azonban persze semmi alapja sem volt. Inkább az ókozta az árak emelkedését, hogy Ameri­kában ismét 1% centtel drágult a búza, azonkívül a gyenge kínálat folytán az értékesí­tett árumennyiség igen csekély volt. amennyiben megint túlnyomórészt csak készpénzfizetés mellett akartak eladni. Nagyobb összegek azonban ilyen célból nem igen állottak rendelkezésre, éppen ezért figyelembevéve a ma eladott kis té­telekéi, az üzlet végeidé 7500 K-val nagyobb árak engedélyezésétől sem ide­genkedtek, akik vásárlás céljából érkez­tek a tőzsdére. Egyébként a vidéki jelen­tésekből arról is tájékozódni lehetett, hogy egyes jelentékenyebb állomásokon aránylag nagyobb forgalom bonyoló­dott le, mint a fővárosban, aminek az oka részint a tarifáiig viszonyok­ban, részint a vidéki malmok na­gyobb árfizetésében, illetve a fővá­rosi malmokkal való erős versenyé­ben keresendő. A rozs ára szintén 7500 K-val emelke­dett, mert a rozsliszt iránt exportcélokra változatlanul jó a kereslet. Az árpa, zab és tengeri ára változatlan maradi. A jegyzések a következők : Tiszavidéki búza . 412.500—425.000 Fehérmegyei búza 410.000—422.500 Peslvidéki búza . 410.000—422.500 Rozs............................ 370.000—375.000 Sörárpa .... 450.000—470.000 Takarmányárpa . . 390.000—410.000 Ujzab....................... 320.000—340.000 Tengeri....................... 380.000—385.000 A Hsztnemüek piacán meglehetősen vontatott volt a forgalom. A véteíkedv olyau napokon, amikor a búza ára emel­kedett, jobbnak mutatkozott ugyan, de nagyobb vásárlás nem igen volt lehetsé­ges, mert ez csak jelentékenyebb koszt­­pénz igénybevételével történhetett volna. A korpa 230—235 K. A lisztárak a követ­kezők : Budapesti malomárak : Liszt Ogg 7350, Og 7150, 2-es 6850, 6-os 6100 K. Másodkezes liszt : Ogg 6500—6600. Og 6200—0400, 2-es 6100—6150, 6-os 5200 —5400 K. A magvak piacán szintén csekély a for­galom, a kipuhatolható árak a következők voltak : lucerna 13—15.000 K, lóhere 14— 15.500 K, köles 2900— 3100 K, Mák 13.500 —14.000 K, repce 6200—6500 K, bükköny 2600—2800 K, bab 4900—5000 K, borsó V. 4000—4200 K, borsó őszi 3500—3700 K, lencse 5000—6000, la nagyszemü 7000— 8000 I\. Állomás és minőség szerint. IPARI ÉH GYéGY­­NÖVÉIY1K Gyógynövények közül a virágfélék és levelek begyűjtése az idei évre már befe­jeződött. Az esős időjárás következtében a virágok minősége és mennyisége nem volt kielégítő, pl. bodzavirág jó minőség­ben a piacon alig található. A pipacs­­virág pedig, amely iránt a kereslet igen élénk, hatóanyag-tartalmára nézve, nem közelit i meg a rendes átlagot. A levelek gyűjtési eredménye már sokkal kielégí­tőbb. A belföldi piacon" a' virágok ára emelkedő, a leveleké pedig csökkenő irányzatot mutat. Az utóbbi napokban a külföld érdek­lődése megélénkült, igy Amerikából és az északi államokból kaptunk nagyobb rendeléseket. Ez. az élénkség leginkább gyógynövényeinknek Tilburgban (Hol­landia) rendezeti nemzetközi kiállításon elért sikerével magyarázható. A piac árai, amelyek hosszú időn át igen alacsonyak voltak, az érdeklődés megindulásával némileg megszilárdultak. ’ A ma kialakult árak : Székfüvirág 3500 K, pipacsvirág 30.000, ökörfnrkkoró­­virág 20.000, kőhársvirág 12.000, ezüst­­hárs 9000, bodzavirág 7500, csalánlevél 3500, beléndeklcvél 11.000, maszlaglevél 3500, belladonnalevél 10.000, anyarozs 20.000, kőrisbogár 60.000, mustármag 5000 korona. Más oldalról jelentik': A gyógynövény­piac helyzete c héten változó volt. A hét elején néhány cikkben volt kereslet, amely azonban a hét végére csökkent. A gazdasági depresszió még mindig kisért, Országszerte közepes volt a termés, mind­amellett a legkelendőbb ámra sem jön érdemleges árajánlat, olyan, amelyre nyugodtan elmondhatja az exportőr, hogy reális, gondmentes, sima üzletre való kilátást ad. Erőszakolt és bizonytalan a legtöbb üzlet és többé-kevésbé megbíz­hatatlan lett nagyon sok előkelő vevő, akiknek rendelése a közelmúltban még megtiszeltelésszámba ment. Kamilla forgalma a megszokott kere­tek között döcög azzal a különbséggel talán, hogy szorgosabb vizsgálat alá vészi a vevő az árut és nagy árkülönb­séget Uoncedál az. idei árunál. Bodz.avirág e héten nagyobb télelekben exportáltatott. Elsőrendű áruról szó sem lehetett, mert ilyen az. idén alig van. Mustármagból, bár a tavasszal nagyobb termelési akcióiról hallottunk, a piacra alig került még áru. 1 Koriandermag az idén minőségre nem sikerült, mert világos. Ebből a nagyon értékes áruból különben igen kevés van. Kiskunfélegyházi Méjífcank rt. jásíszeni­­lászltíi fiökint.v.Lj'.őnér, egy a könyvelésben telje­sen jártas tisztviselői £&iIÄsr«a pályázatot hirdet. Vidéki gyakorlattal bírók és « gabonaUzlelben jártasak előnyben részesülnek. Megkeresések a fizetési Igények megjelölésével az igazgatóság címére, Kiskunfélcgvhózára,' külden­dők. Hz állás lehetőleg azonnal elfoglalandó. 68 ANGOL órákat ad igen müveit, 25 évig Ameri­kában volt jó családból való hölgy csak előkelő családtagoknak. Nagy műveltségé­nél fogva különösen alkalmas lialadóknak konverzációs gyakorlatokra, illetve társal­gásra. Felnlágositást ad Hauswirth Ödön Vili., Hunyadi-u. 48. Telefon : József 23—24. 85 24 éves, nóllcn, keresztény Q rr'a Tg rr főkönyvelő aki jelenleg egy vidéki Mezőgazdasági keresk. vállalatnál van állásban és elsőrangú referenciák­kal bir, állását változtatni óhajtja. Urai'alon-ba szám tartónak szívesen menne. Ajánlatokat „Gyors ás pontos 81“ jelige alatt a • kiadóhivatal továbbit 81 rnroRfvn üzletünk részére leere«?’.ztk. (uS/Lul * *11115* Ou mielőbbi belépésre, iel:eto-; í "••í** lev |fg izraelita, idősebb, róticn, jé megjelenésű segédet, ki vevőink látogatására, ugyszin'én főnök helyette­sítésére is vállalkoznék. Csakis elsőrendű erők küldjék be ajánlatukat. Kért Andor és Lajos Békésgyala. 71 21 éves fiatalember ki a füczcr- és rövidáru szak­mában StBI£cii Iruurör olyan városban, ahol a jártas íitlaűtiál £itl La német nyelvet elsajátít­hatná. Szives megkeresést „Ambiciózus'/Ö*' jeligére a kiadóhivatal továbbit. 7U RÉSZVÉNVTÁRSASÁOi TARTALÉK­POLITIKA ÉS MÉRLEBAMALIZiS Irta s Dr. itiRtskai Ödön E munkában a részvénytársasági, tartalék kelet­kezése, kezelése és (elhassaál-isi módja dolgoz, iatoít tét, Különös figyelmet szentel a nyilvános és rejtett tartalékok intézményeinek, valamint a tartalék alakulására fúzió és likvldáció esetén. Teljesen kimeríti a gyakorlati üzemvitel anyagát és behatóan foglalkozik a mérleganatizissel. Ez a kiváló szakismerettel megírt mii az első ftan­­dard-munka a magyar szakirodalomban, mo y a részvénytársaságok üzemi életévet toglalkozik. Ára 120,000 kororn MégrendeHieíő lapunk könyvosztályábaa. Vidékre portó 4.000 korona Eimasra széí íkíím három napon belül elintézi „Világ“ ügy­nökség, Jokai-tér 10. Telefon 148-87. uoa Ingatlanait laggyorsabban lebonyolítja „Világ“ ügy­nökség, Jókai-tér 10. Telefon 148-87. 1505a Lakások értékesítését 48 órán belül elintézi „Világ“ ügynökség, Jókai-tér 10. Telefon 148-87 ísosb Coatteri MM gs Ionná» SZÁNTÓ és BECK — speciális cementipari gépgyára BUDAPEST, X, Gyömrőiut76-78. Telefon sz.: József 90-34. és József 50-83. 1 KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Zsák ponyva, zsineg:, raffia FISCHER J. részvény- Ä társaságnál legolcsóbb " Epést, V, íládor-u. 31* a legmagasabb napi áron vásárol. 48 VARRÓ Budapest, Terér-körut 35. II. mm épül Meles nteOszlí Gyártja; „CHEMIA“ RT. Budapest, ISI., Bécsi-ut 86. Telefon: 99-93. 1350c iTsraa-, sár- is íióslpők mindenkor a legolcsóbban a 25 éve fennálő | SEhglBF-CiÉgSáS | Bndapest, I. klrülzt, Döbrentei tér 4. szám. T.: 5-71. Kereskedőknek külön árengedmény Papagáj kékitő - Papagáj rutiaícslek » Äy Béla ä Békéscsaba ■ ■■ ...................... --IWf — n ■■ „ —..............■■■ I ■■■ I—mm—if ■ .11.1.5 ii ni, a. WJ'1<" .. kávé rsni'iMi.(»m0. kávét ík-ESíí kávé ää*;ä: „Kaiser“ ntivw csomagolásban vvwlllivv iraSäWw® AÖMIRAL csomagolásban és astar cok-cr niiwi ADMIRAL KÁVÉMŰVEK KAVÉKONSERV- ÉS PÓTKÁVÉ K0LÖNt£6ESSÉGEK GYÁRA, BUDAPEST, iX„ LILIOM-UTCA 29. Telefon J. 32-fi, ■ 4_______________ A követelések és tartozások állása 1924 szeptember 7-én. Változások 1024 szept. Követelések 7. óta írókészlet: millió koronákban Arany, vert és veretlen........................... 540.193,63 Beszámítható devizák és valuták . . . 1,308.998.79 Ezüst, vert és veretlen........................... 13.560,18 1,862.752,62 — 23.293,52 rA jegyzett részvénytőkére még hátralékos befizetések (14.469.92 aranykorona)............................... 216,89 — 1.014,01 Leszámítolt váltók 1,584.853,10 + 69.108,28 Az állam adóssága......................... 1,977.306.21 — Épületek és egyéb felszerelések ........ . 82.018,66 — Egyéb követelések ............. 2,815.031,32 — 31.938,76 8.322.178.83 Tartozások Részvénytőke 30 millió (aranykorona) ...... 449.673,98 iJegy forgalom ......................................................................... 3,634.126.52 — 60.5 U,36 Girokövetclések, letétek és azonnal lejáró más tartozások : a) államiak 1,312.670,32 b) egyebek . ..................................... . 339.699,30 1,652.369.62 -j-' 130.189 87 Egyéb tartozások ....................., . 2.586.008,69 — 56.861,52 8.322.178.83 : ---------—«few j ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék