Magyar Kereskedők Lapja, 1924. július-december (44. évfolyam, 53-104. szám)

1924-09-20 / 76. szám

■ a legmagasabb napi áron vásárol. 48 VARRÓ Budapest, Teréz-körút 35. II. iTszaa-, sár-­is ítósípők mindenkor a legolcsóbban a 25 éve fennálő | SEhglBF-CiEgSáS | Budapest, I. kerüszt, Döbrentei tér 4. szám. T.: 5-71. Kereskedőknek külön árengedmény Papagáj kékítő - Papagáj rutinfcslek­é Ay Béla a Békéscsaba ■ ■■ ...................... --IWf — n ■■ „ —..............■■■ I ■■■ I—mm—if ■ .11.1.5 ii ni, a. WJ'1­' .. kávé rsni'iMi.(»m0. kávét ík-EStí kávé ää*;ä: „Kaiser“ ntivw csomagolásban vvwlllivv iraSäWw® ADMIRAL csomagolásban és astar cok-cr niiwi ADMIRAL KÁVÉMŰVEK KÁVÉKONSERV- ÉS PÓTKÁVÉ K0LÖNt£6ESSÉGEK GYÁRA, BUDAPEST, IXO LILIOM­ UTCA 29. Telefon J. 32-11. ________________ MAGYAR KERESKEDŐK LAPJA Budapest, 1924 szeptem­ber 20 P­ENZÜGYI HÍREK is Jegybank szeptember második hetében A Magyar nemzeti bank szeptember hó 15-éről szóló kimutatása szerint a jegy- forgalom e hó második felében 60,51 mil­­liárddal csökkent, annak ellenére, hogy a váltótárca 69,10­­milliárddal lett nagyobb. A leglényegesebb eltolódás a gizoszámlán mutatkozik, amelyre 130.18 milliárdnyi befizetés történt. Az egyéb követelések 31.98 millió K csökkenésével szemben az egyéb tartozások tétele is 56.86­ millió K-val apadt. Feltűnő jelenség a kimuta­tásban az érckészletnek 33.29 millió K-val való apadása, amely azonban a fedezeti arányt lényegesen nem alterálta, mint­hogy a jegyforgalom 60,50 milliárdnyi apadása ellensúlyozta az érckészlet­e csökkenését. A jegyzett részvénytőkére csak egész lényegtelen hátralékos befize­tés történt. Az állam adósságára ezúttal semmit sem törlesztett. A követelések és tartozások állása 1924 szeptember 7-én. Változások 1024 szept. Követelések 7. óta írókészlet: millió koronákban Arany, vert és veretlen........................... 540.193,63 Beszámítható devizák és valuták . . . 1.308.998,79 Ezüst, vert és veretlen........................... 13.560,18 1.862.752,62 — 23.293,52 1 A jegyzett részvénytőkére még hátralékos befizetések (14.469,92 aranykorona)............................... 216,89 — 1.014,01 Leszámítolt váltók 1.584.853,10 + 69.108,28 Az állam adóssága......................... 1,977.306,21 — Épületek és egyéb felszerelések ........ . 82.018,66 — Egyéb követelések ............. 2,815.031,32 — 31.938,76 8.322.178,83 Tartozások Részvénytőke 30 millió (aranykorona) ...... 449.673,98 iJegy­forgalom ......................................................................... 3,634.126.52 — 60.5­0,36 Girokövetelések, letétek és azonnal lejáró más tartozások : a) államiak 1,312.670,32 b) egyebek . ..................................... . 339.699,30 1,652.369,62 -1-­ 130.189 87 Egyéb tartozások ...................... . 2.586.008,69 — 56.861,52 8.322.178.83 . ---------—«few j ■ A bankkamatláb fölemelése. A Magyar Nemzeti Bank szerdán d. u. Popovics Sán­dor elnöklésével főtanácsi ülést tartott, amelyen megjelentek Szabó­ky Alajos ál­lamtitkár a Nemzeti Bank kormánybiztosa, Siepmann Harry Artur, a bank népszövet­ségi tanácsadója, Pap Elek és Bernát Ist­­­ván, a bank alelnökei, Schober Béla ve­zérigazgató és a következő főtanácsosok : Chorin Ferenc,­­ Wälder Gyula, Weisz Fü­­löp, Madarassy-Beck Marcel báró, Miskó Pál, Végh Károly. Az ülés tárgysorozatának legfontosabb pontja a bankkamatláb eme­lésének kérdése volt, amelyet hosszú tár­gyalás előzött meg. A főtanács üléséről Schober Béla vezérigazgató a következők­ben tájékoztatta a közvéleményt: A mai ülésen folyó ügyeken kívül szóba került a Nemzeti Bank kamatlábának emelése is és a főtanács elhatározta, hogy a kamat­lábat felemeli. A főtanács határozata sze­rint a váltóleszámítolási üzletágban az ed­digi 10%-ról 12­1%ra, a kézizálog­ üzletágban pedig 11 százalékról 13%%-ra emeli fel a kamatláb tételét. A kamatláb­­emelést, az őszi kampány következéseként az egyre fokozódó hiteligénylések teszik megokolttá. Különösen most szeptember­ben igen erős mértékben veszi igénybe a magángazdaság a Nemzeti Bank hitelét. Az őszi hónapokban már a háború előtt is szokásossá vált a kamatláb emelése, a mostani emelés tehát nem lehet meglepő és ennek okát semmiféle rendkívüli körül­ményben nem kell keresni. Az Osztrák Nemzeti Bank kamatlábemelése egyáltalán nem volt befolyással a Magyar Nemzeti Bank kamattételeinek felemelésére. Az ok pusztán a Nemzeti Bankkal szemben mutat­kozó s egyre fokozódó igénybevétel, amit mi sem szemléltet jobban, mint az a tény, hogy heti kimutatások szerint július kö­zepe óta 556 milliárddal emelkedett a váltótárca állománya. Elhatározta to­vábbá a főtanácsi ülést, hogy a Jegybank Gyöngyösön fiókot fog fölállítani. Éi kincstári főtanácsosok. A kormányzó dr. Nánássy Andor nemzetgyűlési képvi­selőnek, a Szabolcs vármegyei takarék­­pénztár vezérigazgatójának és Lévai Ig­­nácnak, a Magyar általános hitelbank igazgatójának a pénzügyi téren szerzett érdemei elismeréséül a m. kir. kincstári főtanácsosi címet adományozta. A búzaérték átszámítási kulcsát októ­berre a Pénzintézeti Központ a búza­­záloglevelekben folyósított kölcsönök tör­lesztő részleteire vonatkozólag akként ál­lapította meg, hogy egy métermázsa búza 400.410 K-val veendő (ig^cine^'em­ellenes­. Az Angol-magyar bank igazgatósága szept. 15-én tartott ülésében elhatározta, hogy az intézet rendkívüli közgyűlését október 4-ére hívja egybe. Egyúttal az igazgatóság az intézet elnökéül Krau­sz Simont választotta meg. A M. kir. szab. osztálysorsjáték rt. félsz. alatt (VI., Andrássy-ut) 1923. évi mérle­gében 93.120 K egyenleget, mint vagyont mutat ki, míg az előző évi Vagyonegyen­­leg 198.280 K, az 1921. évi pedig 1,618.665 K volt. . G­ABONA ÉS TERMÉNYEK " A gabonaneműek piacán a hét második felében főleg az a kérdés állott az érdek­lődés központjában, hogy a hivatalos kamatláb emelése milyen hatással lesz a gabonaüzletre és általában a termény­árak alakulására. Általában az volt a vé­lekedés, hogy a kérdés elbírálásánál a kamatláb emelésének napján meglehetős pesszimizmus nyilvánult meg. Szeriéz kö­rök vélekedése szerint t. i. sem az üzlet­menetre, sem pedig a gabonaárak ala­kulására­­ nem lehet lényegesebb hatással a hi­­­­vatalos kamatláb emelése akkor, ami­­­­kor annyian dolgoznak kosztpénzek­­­­kel, kosztpénz pedig minimálisan 1, 92—1% hetenként.­­" Ennek ellenére is pénteken megszilár­dult a búza és a rozsüzlet irányzata. Hí­rek voltak ugyanis forgalomban arról, hogy állítólag a kamatláb emelése folytán drágították meg egyes árutulajdonosok a búza árát. Ennek a verziónak azonban persze semmi alapja sem volt. Inkább az okozta az árak emelkedését, hogy Ameri­kában ismét 10 centtel drágult a búza, azonkívül a gyenge kínálat folytán az értékesí­tett árumennyiség igen csekély volt, amennyiben megint túlnyomórészt csak készpénzfizetés mellett akartak eladni. Nagyobb összegek azonban ilyen célból nem igen állottak rendelkezésre, éppen ezért figyelembe véve a ma eladott kis té­teleket, az üzlet végeide 7500 K-val nagyobb árak engedélyezésétől sem ide­genkedtek, akik vásárlás céljából érkez­tek a tőzsdére. Egyébként a vidéki jelen­tésekből arról is tájékozódni lehetett, hogy egyes jelentékenyebb állomásokon aránylag nagyobb forgalom bonyoló­dott le, mint a fővárosban, aminek az oka részint a tarifán­g viszonyok­ban, részint a vidéki malmok­na­ gyobb árfizetésében, illetve a fővá­rosi malmokkal való erős versenyé­ben keresendő. A rozs ára szintén 7500 K-val emelke­dett, mert a rozsliszt iránt exportcélokra változatlanul jó a kereslet. Az árpa, zab és tengeri ára változatlan maradt. Uszab....................... 320.000—340.000 Tengeri....................... 380.000—385.000 A Hsztneműek piacán meglehetősen vontatott volt a forgalom. A vételkedv olyan napokon, amikor a búza ára emel­kedett, jobbnak mutatkozott ugyan, de nagyobb vásárlás nem igen volt lehetsé­ges, mert ez csak jelentékenyebb koszt­­pénz igénybevételével történhetett volna. A korpa 230—235 K. A lisztárak a követ­kezők : Budapesti malomárak : Liszt Ogg 7350, Og 7150, 2-es 6850, 6-os 6100 K. Másodkezes liszt : Ogg 6500—6600, Og 6200—0400, 2-es 6100—6150, 6-os 5200 —5400 K. A magvak piacán szintén csekély a for­galom, a kipuhatolható árak a következők voltak : lucerna 13—15.000 K, lóhere 14— 15.500 K, köles 2900— 3100 K, Mák 13.500 —14.000 K, repce 6200—6500 K, bükköny 2600—2800 K, bab 4900—5000 K, borsó V. 4000—4200 K, borsó őszi 3500—3700 K, lencse 5000—6000, la nagyszemü 7000— 8000 I­. Állomás és minőség szerint. A jegyzések a következők : Tiszavidéki búza . 412.500—425.000 Fehérmegyei búza 410.000—422.500 Pestvidéki búza . 410.000—422.500 Rozs............................ 370.000—375.000 Sörárpa .... 450.000—470.000 Takarmányárpa . . 390.000—410.000 IPARI ÉS GYÓGY­­NÖVÉNYEK Gyógynövények közül a virágfélék és levelek begyűjtése az idei évre már befe­jeződött. Az esős időjárás következtében a virágok minősége és mennyisége nem volt kielégítő, pl. bodzavirág jó minőség­ben a piacon alig található. A pipacs­­virág pedig, amely iránt a kereslet igen élénk, hatóanyag-tartalmára nézve, nem közelít­i meg a rendes átlagot. A levelek gyűjtési eredménye már sokkal kielégí­tőbb. A belföldi piacon" a" virágok ára emelkedő, a leveleké pedig csökkenő irányzatot mutat. Az utóbbi napokban a külföld érdek­lődése megélénkült, így Amerikából és az északi államokból kaptunk nagyobb rendeléseket. Ez­ az élénkség leginkább gyógynövényeinknek Tilburgban (Hol­landia) rendezett nemzetközi kiállításon elért sikerével magyarázható. A piac árai, amelyek hosszú időn át igen alacsonyak voltak, az érdeklődés megindulásával némileg megszilárdultak.­­ A ma kialakult árak : Székfavirág 3500 K, pipacsvirág 30.000, ökörfrnkkoló­­virág 20.000, kőhársvirág 12.000, ezüst­­hárs 9000, bodzavirág 7500, csalánlevél 3500, beléndeklevél 11.000, maszlaglevél 3500, belladonnalevél 10.000, anyarozs 20.000, kőrisbogár 60.000, mustármag 5000 korona. Más oldalról jelentik­: A gyógynövény­piac helyzete e héten változó volt. A hét elején néhány cikkben volt kereslet, amely azonban a hét végére csökkent. A gazdasági depresszió még mindig kísért. Országszerte közepes volt a termés, mind­amellett a legkelendőbb ámra sem jön érdemleges árajánlat, olyan, amelyre nyugodtan elmondhatja az exportőr, hogy reális, gondmentes, sima üzletre való kilátást ad. Erőszakolt és bizonytalan a legtöbb üzlet és többé-kevésbé megbíz­hatatlan lett nagyon sok előkelő vevő, akiknek rendelése a közelmúltban még megtiszeltetésszámba ment. Kamilla forgalma a megszokott kere­tek között döcög azzal a különbséggel talán, hogy szorgosabb vizsgálat alá veszi a vevő az árut és nagy árkülönb­séget koncedál az­ idei árunál. Bodz­avirág e héten nagyobb tételekben exportáltatott. Elsőrendű áruról szó sem lehetett, mert ilyen az, idén alig van. Mustármagból, bár a tavasszal nagyobb termelési akcióiról hallottunk, a piacra alig került még áru.­­ Koriandermag az idén minőségre nem sikerült, mert világos. Ebből a nagyon értékes áruból különben igen kevés van. Kiskunfélegyházi Méjítbank rt. jászszent­­lászk­íi fiókint.v.Lj­.őnér, egy a könyvelésben telje­sen jártas tisztviselői áoilásr­a pályázatot hirdet. Vidéki gyakorlattal bírók és a gabonaüzletben jártasak előnyben részesülnek. Megkeresések a fizetési igények megjelölésével az igazgatóság címére, Kiskunfélegyházára,­ külden­dők. Az állás lehetőleg azonnal elfoglalandó. 68 A­NGOL órákat ad igen művelt, 25 évig Ameri­kában volt jó családból való hölgy csak előkelő családtagoknak. Nagy műveltségé­nél fogva különösen alkalmas h­aladóknak konverzációs gyakorlatokra, illetve társal­gásra. Felilágosítást ad Hauswirth Ödön Vill., Hunyadi­ u. 48. Telefon : József 23—24. 85 24 éves, nellon, keresztény Q tr­a Tg­rr főkönyvelő aki jelenleg egy vidéki Mezőgazdasági keresk. vállalatnál van állásban és elsőrangú referenciák­kal bir, állását változtatni óhajtja. Urai'alon-ba szám tartónak szívesen menne. Ajánlatokat „Gyors ás pontos 81“ jelige alatt a • kiadóhivatal továbbit 81 inroRfon üzletünk részére beered?’.ztk. (uS/Lul * *11115* Ou mielőbbi belépésre, iel.eto-; í "••í** lev­­fg izraelita, idősebb, ruti­a, jó megjelenésű segédet, ki vevőink látogatására, úgyszintén főnök helyette­sítésére is vállalkoznék. Csakis elsőrendű erők küldjék be ajánlatukat. Kert Andor és Lajos Békésgyula. 71 21 éves fiatalember ki a fűczér- és rövidáru szak­mában StBI£cii Iruurer olyan városban, ahol a jártas ru­lantiál­tu­l La német nyelvet elsajátít­hatná. Szives megkeresést „Ambiciózus'/C*' jeligére a kiadóhivatal továbbit. 70 RÉSZVÉNYTÁRSASÁGI TARTALÉK­POLITIKA ÉS MÉRLEBANNALIZIS Irta­s Dr. illRtskai Ödön E munkában a részvénytársasági, tartalék kelet­kezése, kezelése és felhasznál­ási módja dolgoz, latott tét. Különös figyelmet szentel a nyilvános és rejtett tartalékok intézményeinek, valamint a tartalék alakulására fúzió és likvidáció esetén. Teljesen kimeríti a gyakorlati üzemvitel anyagát és behatóan foglalkozik a mérleganalizissel. Ez a kiváló szakismerettel megírt mű­ az első stan­­dard­ munka a magyar szakirodalomban, mé­g a részvénytársaságok üzemi életével foglalkozik. Ára 120.000 korona Megrendeltető lapunk könyvosztályában. Vidékre portó 4.000 korona Eimasra szél íkrím három napon belül elintézi „Világ“ ügy­nökség, Jókai-tér 10. Telefon 148-87. upa I­ngatlanait leggyorsabban lebonyolítja „Világ“ ügy­nökség, Jókai-tér 10. Telefon 148-87. 1505. Lakások értékesítését 48 órán belül elintézi „Világ“ ügynökség, Jókai-tér 10. Telefon 148-87 Isosh Coatteri MM és Ionná» SZÁNTÓ és BECK — speciális cementipari gépgyára BUDAPEST, X. Gyömrői út 76-78. Telefon sz.: József 90-34. és József 50-83.­­ KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Zsák ponyva, zsineg­,­raffia FISCHER J. részvény- A társaságnál legolcsóbb " Epest, V. Kládor-u. 310 m­m épül Meles­zteOszló Gyártja: „CHEMIA“ RT. Budapest, ISI., Bécsi-ut 86. Telefon: 99-93. 1350.

Next