Magyar Kereskedők Lapja, 1924. július-december (44. évfolyam, 53-104. szám)

1924-09-20 / 76. szám

tenidapest. f?>-24 szeptember 20 MAGYAR KF55SKFTIÖK LAPJA 5 ADÓZÁS A kereseti adó kivetése 'ég a. jogos elkeseredés és izgalom, Amelyet az általános kereseti adó kiveté­sénél elsőfokon megállapított teljesen el­viselhetetlen adótételek a kereskedők körében kiváltottak, a kereskedőlársada­­lomnak mind szélesebb rétegeit indítja arra, hogy a fenyegető veszedelemmel szemben összefogva, megfelelő akcióval megkíséreljék a védekezést Szeptember 14-én a győri kereskedők foglaltak állást a kereseti adó ügyében Alexy Géza elnöklésével tartott nagygyűlé­sükön. A határozati javaslat, amelyet Szendrői Mór terjesztett a gyűlés elé, a legerélyesebben tiltakozik az elviselhetet­len adókivetések ellen és kimondja, hogy a győri kereskedők minden törvényes eszközt igénybe kivannak venni a keres­kedelmet megbénító, sőt létfeltételeiben gyökeresen megtámadó sérelem orvoslása érdekében. Mindenképen figyelmet érde­mel az a kérelem, amelyet a gyűlés kö­réből választott küldöttség a helyi adófel­­szólamlási bizottság elnökeihez intézni fog. Azt fogják ugyanis kémi, hogy a felleb­bezések az egyes kereskedelmi szakmák sze­rint csoportosítva kerüljenek tárgyalás alá, továbbá, hogy minden egyes szakma fellebbezéseinek tár­gyalása előtt nyujtassék alkalom az illető szakmának arra, hogy megbízottjai utján tájékoztassa a felszólamlási bizottságot a kérdéses szaizma üzleti viszonyai, az üzleti rezsi, a haszonérték és egyáltalán a teher­bírási képességei felől. A pesterzsébeti kereseti adót fizetők a napokban Búd János miniszternél jártak deputációban, aki megígérte, hogy az adókivetéseket felülvizsgáltatja és az ered­ménynek megfelelően méltányosan fog intézkedni Veszprém és Pápa vámosok, továbbá Buying, Siófok, i) eve cser, Berhida és Szentgál veszprémmegyei községek két­­'száztagu küldöttsége jólent meg szep­tember 18-án a pénzügyminisztériumban, hogy a kereseti adó fejében elsőfokon kivetett képtelen adótételekkel s sem ben a minisztérium közbelépését, kérje. Ma­gyar Károly főispán beszédére Búd János miniszter kijelentette, hogy a méltányta­lan és sérelmes kivetéseknek ő sem hive, sőt ő az, aki ezt legjobban eütéli. Meg­ígérte, hogy egy pár napon belül külön hatásági közeget fog delegálni Vesz­prémbe az adókivetések felülvizsgálása végett. * A kereskedőknek a fővárosban székelő régi nagy szabad szervezetei ugylátszik, még mindig nem látják időszerűnek, hogy az egyenes adóknak a kereskedők exisztenciáját támadó kivetése ügyében valahára nagyobbszabásu komoly ak­cióba lépjenek. Valósággal páholyból, ölbe tett kezekkel nézik a kereskedők vergő­dését, akiknek védelmére sietni már ré­gen szoros kötelességük lett volna. Julius 19-én irtuk meg ,.A cserbenhagyott kereskedők“ című cikkünket, amelyben először sürget­tük, hogy a kereskedők szervezetei az egyenes adók kivetése ügyében egyesitelt erővel haladéktalanul mozgalmat indít­sanak. Azóta jóformán hétröl-hétre új­ból felhívtuk őket arra, hogy tegyék meg tagjaik érdekében a szükséges védekező lépéseket, mindennek dacára folyvást tétlenül szemlélték és szemlélik azt a súlyos, kétségbeejtő helyzetet, amelybe a kereskedőket az adókivetés körül tör­téntek juttatták. ♦ Bűnös mulasztás terheli ezért a maga­tartásért a szóbanlevő szervezeteket, ame­lyeknek létjogosultságot nyilván az köl­csönöz, hogy az ilyen alkalmakkor sies­senek latba vetni a kereskedők jogos ér­dekeinek megóvása végett azt a nagy súlyt és erőt, amelyet az egyesülés, a szervezettség képvisel. Vagy talán jégre tették, bepáeofték a mondámnál ókat ok­tóber 12-ig, amikor — úgy halljuk — kerosdekőkongresszus (lesz, ami-évnek tárgysorozatán adókérdések is szerepel­nek?. fl fellebbezés alatt álló kényszerkölcsön­tartozások Rgjében a pénzügyminiszter 125.809. sz. a. körrendeletét adott ki '.megjelent a hi­vatalos lap szeptember IS-iki számában), amelyben a következőképen intézkedik: Az állami kölcsönelőleget (a kényszer­­kölcsön első három részlete) három rész­letben 1924 március 13-ig, március 31-ig és április 30-ig, az állami kölcsönt (a kényszerkölcsön negyedik és ötödik rész­lete) 1924 junius 4-ig és augusztus 6-ig kellett befizeíni. Azok az adózók, akikkel szemben az áDami kölcsönelőkg, iBelve állami kölcsön kivetése még nem jogerős, mert az ellen fellebbeztek vagy nem fel­lebbeztek ugyan, de a kölcsönclöleg, illetve kölcsön alapjául szolgáló 1913. évi jövede­lem- és vagyonadóra nézve van még a jogorvoslati eljárás folyamatban, a köl­­csönelőlegnck, illetve a kölcsönnek csu­pán a felerészét tartoznak az említett ba­­batáridőn beiül befizetni. , Azoknak a tartozásoknak a befizetésére nézve, amely tartozások a fellebbezési 1 jogorvoslati) eljárás alatt álló állami köl­­csőnelőlegekből, illetve kölcsönökből a mai napig sem fizettetlek be, a következő­ket rendelem : A fellebbezés vagy közigaz­gatási bírósági panasz alatt álló állami kölcsöndőlegeknek, illetve kölcsönnek első felerészét vagy az ebből a fele­­rcszből még fennálló hátralékot leg­később 1924. évi szeptember hó SC-ig bezárólag pótlék nélkül lehet be­fizetni, a másik felerészét, illetve azt a többletet, amennyivel a jogerősen megállapítandó összeg az első fele­részt meghaladja, havi 1% késedelmi kamattal együtt a kölcsönelőleget, Il­letve a kölcsönt jogérvényesen meg­állapító határozat (ítélet) kézbe­sítését követő nyolc napon belül kell megfizetni. Amely esetben a kölcsönelöleg és a köl­csön kivetése jogerős, úgy hogy az adózó által beadott panasz csupán a 70.750/1924. számú rendelet alapján eszközök feleme­lésből származó többlet ellen irányul, . csak ez a többlet fizethető a fenti módon két részletben. A jelen rendelet nem vonatkozik azokra az állami kőlcsönelőlegekre és kölcsön­összegekre, amelyeknek kivetése már jog­erős, továbbá nein szolgáltat jogalapot a jelen rendelet kiadása ekkí befizetett adó­pótlék . visszatérítésére. , * Amint már ismételten kifejtettük, mi a kényszerkölcsön-restanciák tekintetében nem tartjuk elegendőnek, ha csakis a fel­lebbezés alatt álló összegek tekintetében történik a felek súlyos helyzetét figyelembe vevő könnyítő intézkedés, hanem sürgő­sen szükségesnek tartjuk ezzel párhuza­mosan az ilyenirányú rendelkezést azokra, a kényszerkölcsön-hátralék okra vonatko­zóan is, amelyek nem állanak fellebbezés alatt. Azok a deputációk, amelyek a pénz­ügyminisztériumban jártak és a kénvszer­­kölesön-hátralé.kok befizetésére megokolt esetben általánosan igényelhető halasz­tásra vonatkozó kérésüket előterjesztették, kedvező választ kaptak ugyan, továbbá Zsolnai Imre kif. adófelügyelő a főváros közigazgatási bizottságában ezirányban, szintén biztató nyilatkozatot tett: mind­azonáltal a szorongatott, igen sok esetben végrehajtással, sőt árveréssel fenyegetett feleket csak az nyugtathatná meg kellően, ha a pénzügyminiszter külön rendeletben informálná az adóhatóságokat, hogy in­tencióinak megfelelve miképen járjanak el a halasztási kérelmek elintézésénél azok­ban az esetekben, amikor a kérelem nem fellebbezés alatt álló kébyszerkölcsön­­hátralckokra vonatkozik. Mindenképen megokoltnak jelentkezik az is, hogy az adópátiék alól a fent megjelölt kategó­riába tartozó felek is mentesittessenek, mert az talán még sem volna helyes, hogy azok, akik nem fellebbeztek, emiatt külön büntetésben részesüljenek. Adópótiék a vallomás beadásának el­mulasztása miatt. (Közigazgatási bíróság 6007(1923. P. sz.) Indokok : Az alsófoku hatóságok azért, mert az adózó fél fel­hívásra sem adott kellő időben vallomást, a jövedelemadó után 100%-os pótlékot vettek ki, a vagyonadót a kétszeres ösz­­szegü adókulcs alapján állapították meg és ennek a vagyonadónak 50%-át pótlék­kép Írták elő, vagyis kétszeres jövedelem­adót és háromszoros vagyonadót róttak az adózó terhére. Panaszos kérelme a 100%-os adópótlé­koknak 10%-ra való leszállítására irányul, azaz panaszos csak a pótlékok ellen ter­jeszt elő kérelmet azon az alapon, hogy a paraszirat melleit a vallomását becsa­tolja.. Előre bocsátva azt, hogy a kir. köz­­igazgatási bíróság a panaszbeli kérelmet a vagyonadónak a kétszeres adókulcs alkal­mazásával történt kivetése ellen irányuló­­nak is veszi, mert ennek a kulcsnak az alkalmazását is a bevallás hiányossága vonja maga után, tehát az is adópótlék jellegű : a panasznak ebben a tekintetben — arra való tekintet nélkül, hogy a pa­naszirat mellett adózó a bevallást beter­jesztette-e, helyt adott. Mert az 1922. I. törvénycikk 8. §-a értelmében alkalma­zandó 52.000/1921. P. M. számú utasítás 32. § G) pontjának helyes értelme szerint a vagyonadónak a 25. § a) pontjában közölt tételek szerinti, vagyis kétszeres összegben való kivetése akkor foghat he­lyet, ha az adózó kellő időben valamely bevallást adott, de az a jövedelemadó he­lyes kivetéséhez szükséges számszerű ada­tokat nem tartalmazza, s az adózó fél eze­ket az adatokat később se szolgáltatja bé; ellenben, ha az adózó fél — akár fel­hívásra, akár anélkül — vallomást kellő időben nem adott, akkor a jövedelemadó­nál 10, illetve 100%-os, a vagyoniadénál 10, illetve 50%-os pótlék alkalmazandó, de ez esetben a vagyonadónak a kétszeres kulcs szerinti kivetése elmarad. Vagyis, ha a jövedelemadó alapjára vonatkozó bevallás teljes hiánya miatti következmény (a jövedelem adónak 100%-os pótléka) alkalmazva van, akkor amellett nem lehet még a mdlomás hiányossága miatti követ­kezményt is fa vagyonadó kétszeres ősz­­szegét) alkalmazni. Miután pedig ekként a vagyonadó egyszeres összegben állapí­tandó meg, az azutáni 50%-os pótlék is ahhoz igazodik. Ellenben a jövedelemadó 100%-ának és a vagyonadó 50%-ánat mint pótléknak mérséklése tekintetében a panasznak nem lehetett helyt adni, mert az említett utasítás G. a) 1. és b) pontja értelmében ennek csak akkor lehetne helye, ha az adózó fél az adó­kivetési eljárás befejeztéig, vagyis leg­később az adónak elsőfoka megállapítását, tartalmazó lajstrom közszemlére kilétéé utáni észrevételezési határidő lejártáig igazolta volna azt, hogy a bevallást saját hibáján kívüli okból nem adhatta be kellő időben. Panaszos azonban ilyen okot nem­csak nem igazolt, de nem is állított még most sem s annál kevésbé az észrevétele­zési határidő lejártáig. Ac adók mérséklése Németországban. Október 1-én Németországban leszállít­ják az általános forgalmi és tőkeforgalmi adót. Az általános forgalmi adót 2 '/» % ­­ról 2%-ra, a társulati adót 7 Vt%-ró! ö%-raf, a - fúziók alkalmából fizetendő adót 4%-ról 2í/ti%-ra, a szanálások' alkal­mával fizetendő adót 3%-ról 2%i-ra, az ipari kötvények értékpapirforgahni adó­ját 4%-ről 3%-ra, a részvényeknél 7Víg­ról 5%-ra redukálják. KÖZLEKEDÉS laikásépitfcecésnél szükséges fuvarozási munkákra versenytárgyalást hirdet a népjóléti és munkaügyi m. kir. miniszté­rium, ahova az ajánlatok szept. 24-én d. e. 11 óráig nyújtandók be. DohdnyjövedéAl javak fuvarozására versenytárgyalást hirdet a pápai m, kir. dohánygyári igazgatóság, ahova az aján­latok október 15-én d. e. 10 óráig nyúj­tandók be. Dohányövedéki javak hetj* * fuvarozá­sára hirdet verseny tárgyal ást a szentgott­hárdi m. kir. dohánygyári igazgatóság, ahova az ajánlatok október 9-én d. e. 10 óráig nyújtandók be. Fuvardijhlfelek engedélyezése tárgyá­ban az osztrák postatakarékpénztár az osztrák államvasutakkal megállapodást létesített, amely szerint szeptember 16-tól a postatakarékpénztár nyújt fuvardijhite­­leket. A postatakarékpénztár az Oester­­reichische Vereinsbankot bizla meg a hi­telfüzetek kiadásával. Az Aeroexpress rt. légi forgalmi vál­lalat (IV., Ferenc József-rakpart 25) 1923. évi mérlegében 160 millió K alaptőke mellett 71,694.357 K veszteséget mutat ki. A Balaton tavi gözhajózási rf. (V., Arany János-u. 7), mely a Magyar-olasz bank érdekkörébe tartozik, 1923. évi me­legében 1.96 millió K alaptőke mellett 875.450 K veszteséget mutat ki, azonban az előző évi 466.141 K veszteséggel. Gyón Bevélmágolósép levelek koplrozására, Alcxanderwerk-gyáii­­mány, középnagyságú kézi hajtásra eladó. Meg­tekinthető a kiadóhivatalban. 977J Négy szobás utcai lakás, I. emeleten Kecskeméti-utóiban, teljes komforttal azonnal atadó. Telefon i József 152—71. D. e. 11—12. között 9s49> K . -u r nagykereskedőnek iroda. 1 n r] Á raktár és pincehelyiség J. CSj O. \ß felvonóval november 1-re Vttrösmarty.níca S®. szám. 7* Mi Ili Budán, egyemeletes magánház 400 millióért, kédvéző fizetési feltételek mellett eladó. Első emelete (5 szobás lakás) elfoglalható. Bővebbet j V., Sas-utca 13., I. cm. (szerkesztőség.) 99ŐA' lllllSlilisnyMBK Szarvas mellett, jó búzatermő föld, melyből 20 hold kaszáló a többi szántó, 2 szobás lakóházzal és istál­lóval, rendkívül jutányos áron eladó. Érdeklődőki írjanak „Alkalmivétel 8- jeligére c lap kiadóhivatalába-Uradalomba számvivőnek, vagy uradalmi titkárnak ajánlkozik 37 éves, nőtlen, keresztény, jo megjelenésű úriember, ki 3l/s évig ipar­­vállalatnál, 13 évig banknál volt vezető és bizalmi állásban. „Produktív 47* jel­ige alatt a kiadóba. Eladásra kerül a ft veszprémi Székeskáptalan uradalmainak í. évi öreg és bárány gyapjiiíermése Írásbeli ajánlatok f. évi október hó 10-én adandók be. Feltételek meg­tudhatók a Káptalani Jószágfelíígye- 1 őségnél, Veszprém, Hosszu-utca 44. Telefon: 26. Levelezőnek ajánlkozik magyar-nériet, jogvégzett gyors­író, gépiró kereskedelmi gyakorlattal. Ajánlatok: „Erdélyi 54" cimre a kiadó­­hivatalba. 54 IH* •* a--,. -Ji jt alföldi nagyközségben régi, jól bevezetett gabonakereskedés lakással, magtárral, felszereléssel. Megbí­zott jogtanácsos cime a kiadóban. 76 Hiszer §s osemeso liii üzletünk részére keresünk mielőbbi belépésre lehetőleg izraelita idősebb, nőtlen, Jó megjele­nésű segédet, ki üzletünket önállóan is tudná vezetni. Csakir. elsőrendű erők küldiék be ajánla­tukat. Kéri Andor és Lajos, Békésgynla. ________________________________72 Rövidáru segéd mielőbbi belépésre vidéki részvénytársaságnál fel­vétetik. Ajánlatokat „Megyeszékhely 78“ Jelige alatt e lap kiadóhivatala továbbit. 7S FolyóKönyvelést (órákra is) DJ könyvelések íelíektetését, mérlegkészítést, restanciák feldolgozását, üzemek és vállalatok meg­szervezését vállalja Linzer Lajos könyvelési szakirodája, VI., PoűmaniczKy-uíca Telefon: 203-14. —— - # ingatlan és lakásforgalmi iroda. Hátak, villák, lakások kardiátok bárhol L VOAlCIl Al* Házkeielés. Könyvelést szakiroda. Kömvck ellenőrzése adóügyi szem­­f f í §I|\B||| pontból, különös tekintette! a fényűzést es forgalmi adóra. Vezető; Dr. LAVVitjlUl JózSa György v. pénzügyi fogalmazó, Bathory-utca 19. Telefon 62-2.. t3o7 Gépirási munkákat (dík tálás után is) gyorsan és pon­tosan készít L Bajlts Irén, Budapest. iü„ papa«» msa 8. sz. Telefon: József 153—47.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék