Magyar Könyvszemle, 1880 (5. évfolyam, 1-6. szám)

Majláth Béla: Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai 193–211

PETŐFI SÁNDOR HÁTRAHAGYOTT KÉZIRATAI ÉS KÖNYVTÁRA. Közlik : Majláth Béla és Thallóczy Lajos. A Nemzeti Múzeum könyvtára a múlt hónapokban nagy­becsű gyűjtemény­nyel gyarapodott. Ajándékba kapta ugyanis Petőfi Sándor kéziratainak és levelezéseinek azon részét, mely ekkorig Petőfi Istvánnál, a nagy lyrikus testvérénél, őriz­tetett, de ennek i. é. ápril 30-án Puszta-Csákón történt halála következtében hagyatékképen, mint nemzeti irodalmi közkincs a M. Nemz. Múzeumra szállott. E gyűjtemény bibliographiai leírá­sát veszi a t. olvasó a jelen közlemény első részében Majláth Béla tollából. E nagybecsű ajándékkal majd­nem egy időben történt, hogy Kendelényi Ferencz, m. orsz. allevéltárnok az orsz. levéltár 1850 —1860-ki es. kir. törvénykezési iratai közt megtalálta Petőfi Sándor 1849-ben lefoglalt könyvtárának jegyzékét, mely 125 szám alatt 185 kötet könyvnek czímét foglalja magában. E könyv­jegyzék irodalomtörténeti szempontból fölötte érdekes, mert megis­mertet azon irodalmi termékekkel, melyek Petőfinek olvasmá­nyát képezték, s ennek könyvtáráról positiv alakban oly adatokat hoz napfényre, melyekről ekkorig a magyar irodalomtörténetnek tudomása nem volt. S mivel Petőfi kézirat-gyűjteményét bizonyos tekintetben kiegészíti, felkértük Thallóczy Lajos barátunkat, hogy azt folyóiratunkban megismertetni szíveskedjék. Az ő szívessé­géből adjuk Petőfi könyvtárának ismertetését a jelen közlemény második részében. A szerk. I. Petőfi Sándor hátrahagyott kéziratai. A nemzeti érzületet sértenék, a nagy költő iránti kegyelet ellen vétenénk, ha ez alkalommal Petőfi Sándor emlékét feleve­níteni óhajtanánk. Hiszen, minden magyar szívben eleven annak Magyar Könyv-Szemle 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék