Magyar Könyvszemle, 1909 (17. új évfolyam, 1-4. szám)

4. VEGYES KÖZLEMÉNYEK - Változások a M. N. Múzeum könyvtárának tisztikarában 89 - A bajor áll. könyvtárak fizetésrendezése 89

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. Változások a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának tisztikará­ban. A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr m. é. deczem­ber hó 21-én kelt rendeletével dr. Hubert Emil I. osztályú segédőr végle­gesen nyugdíjaztatott. Az 1909. évi költségvetés következtében, mely a II. osz­tályú segédőrök intézményét a Magyar Nemzeti Múzeumnál végleg beszün­tette, a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr dec­ember hó 31-én kelt rendeletével dr. bártfai Szabó László eddigi II. osztályú segéd­őrt, dr. Fitos Vilmos könyvtári gyakornokot a IX. fizetési osztály 3. foko­zatába magyar nemzeti múzeumi segédőrré méltóztatott kinevezni. A bajor állami könyvtárak fizetésrendezése az 1908. augusztus 16-án közzétett új köztisztviselői törvénnyel lépett életbe s általános meg­elégedést keltett. A fizetésrendezés legfőbb érdeme, hogy a tisztviselők az egyes rangosztályokon belül igen gyorsan s teljesen automatikusan emel­kednek fizetésben addig a maximumig, amelyet az illető rangosztályban elérhetnek. Az új törvény szerint a müncheni udvari könyvtár tisztviselői a XII—V. rangosztályokba vannak besorozva a következő kezdő s végső fizetésekkel s fokonkénti többletekkel : 1. igazgató (V. osztály) : kezdőfizetés 8400 M. ; többlet öt harmadéves korpótlék a 600 M. ; 2. főkönyvtárosok (VI. osztály) : 6000 M. kezdőfizetés : többlet négy 500 és egy 400 márkás kor­pótlék ; 15 év alatt elérhető legmagasabb fizetés 8400 M. ; 3. könyvtárosok (IX. osztály) : kezdőfizetés 4800 M. ; többlet négy 500 és egy 400 márkás korpótlék; 15 év alatt elérhető legmagasabb fizetés 7200 M. ; 4. könyvtár­őrök (XII. osztály) : kezdőfizetés 3000 M. ; elérhető többlet hat harmadéves kérpótlék­a 500 M. ; 18 év alatt elérhető legmagasabb fizetés 6000 M. Meg­jegyzendő, hogy az eddigi lakbérpótlékot az új törvény eltörölte s a törzs­fizetéshez csatolta. Ha a müncheni könyvtárosok e fizetéseivel a Széchényi­könyvtár tisztviselőinek járandóságát összevetjük, úgy legott szembeszökik, mennyivel jobban vannak fizetve a tetemesen olcsóbb München városában működő bajor kollégáink. Nálunk a könyvtárigazgató kezdőfizetése — a lak­bért is beleértve — 8400 korona, tehát már a kezdő fokon 1680 koroná­val kevesebb, mint a bajor kollégáé s e kedvezőtlen viszony az idők folya­mán még csak fokozódik, hiszen a müncheni könyvtárigazgató fizetése már 4-ik szolgálati évében 800 koronával túlszárnyalja a magyar könyvtárigaz­gató fizetésének 15 évi szolgálat alatt elérhető maximumát, maximális évi fizetése pedig évi 3880 koronával kedvezőbben alakult. Igazgatóőreink kezdő­fizetése — a lakbért beleértve — 6400 korona, vagyis 800 koronával keve­sebb, mint a megfelelő működési körrel bíró müncheni főkönyvtárosoké.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék