Magyar Könyvszemle, 1923 (30. új évfolyam, 1-4. szám)

5. VEGYES KÖZLEMÉNYEK - Adalék a Korvina történetéhez. (Dr. Bártfai Szabó László) 278 - Szilády Áron hagyatéka Kecskemétre került. (Dr. Zsinka Ferenc) 278

278 VEGYES KÖZLEMÉNYEK tizenöt éven át ernyedetlen buzgalmú, hivatását szerető és szeretetreméltó egyéniségű tagja volt. Könyvtári szolgálatát 1909. január 1-én kezdte meg s előbb levéltári osztályunkban végzett értékes munkát, amely mellett a világ­háború kitörésekor könyvtárunk háborús gyűjteményének megszervezésével is ő bizatott meg. Szolgálata utolsó éveit pedig kézirati osztályunkban töltötte, amelynek munkáját nagy rátermettséggel vezette és irányította. Távozó kiváló kartársunkat igaz szerencsekívánatunk kíséri tudományos pályája fordulóján. R. T. Adalék a Korvina történetéhez. CSONTOSI János a Könyvszemle 1891. évfolyamában közli az 1844-iki országgyűlés irataiból a Korvin-kódexek visszaszerzésére megindított tárgyalásokra vonatkozó adatokat (232—263. 1.). Az általa közöltekből kimaradt a főrendek július 14-iki ülésének leírása, amely a kérdéssel tulajdonképen érdemlegesen foglalkozott. A gyűlésen jelenlevő NÉMETH Péter országgyűlési írnok jelentése sze­rint Borsod vármegye indítványa a gróf RÁDAY-család könyvtárának és KOVACHICH Márton gyűjteményének megvételére, továbbá I. MÁTYÁS király könyvtára maradványainak a császári és más könyvtárakból való visszaszerzésére vonat­kozott. Gróf Andrássy Károly erre szóba hozta a DREVENYÁK-féle ásványgyűj­temény megszerzését a Múzeum részére, amire nézve a nádort a megkezdett tárgyalások befejezésére kérték fel. Lonovics József csanádi püspök megjegyezte, hogy többszörösen meg­állapították már, hogy a Korvinák maradványai nincsenek Konstanti­nápolyban, de több van Bolognában, amire nézve a pápát kellene illő alakban megkeresni. A nádor a főrendeknek bejelentette, hogy ő a braunschweigi könyvtárban levő kötetek miatt már levelezett az ottani kötettel, s úgy látja, csere útján ezeket meg lehet szerezni a Múzeum számára. A nádor július 25-iki jelentésében — amelyet CSONTOSI közöl — viszont nem a braunschweigi, hanem a wolfenbütteli Korvinákról van szó. Az augusztus 2-iki főrendi átirat a rendekhez nyilván LONOVICS említett felszólalása alapján vette fel a konstan­tinápolyi könyvtár helyébe a bolognait.­ BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ: Szilády Áron hagyatéka Kecskemétre került. Kecskemét város könyv­tára szeptember hó első napjaiban értékes tudományos anyaggal szaporodott. Ekkor szállították át hatalmas teherautón Kiskunhalasról Kecskemétre SZILÁDY Áron gyűjteményét. F. évi július havi közgyűlésén határozta el a város kö­zönsége, hogy SZILÁDY Áron hagyatékát húsz hold első minőségű pusztaszeri földért és 600 ezer korona készpénzért megvásárolja az örökösöktől. Kecs­kemét városának könyvtárgyarapítási programmja határozott és céltudatos. Huszonöt évvel ezelőtt a város könyvkészlete alig volt könyvtárnak nevezhető. De nemsokára PESTY Frigyes könyveinek megvásárlása által nagyot emelke­dett belső értékben , ma a könyvtár állománya a SZILÁDY-gyűjtemény beol­vasztása után bizton eléri a húszezret. Sok gondot fog még a városnak okozni ! NÉMETH Péter jelentései az országgyűlésről (56 drb) a gr. ZIcHY-család zsélyi levéltárában, ZICHY Ferraris-rész 7402. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék