Magyar Könyvszemle, 2014 (130. évfolyam, 1-4. szám)

2014 / 3. szám - Dóbék Ágnes: Barkóczy Ferenc könyvtárának olasz nyelvű kötetei

DÓBÉK ÁGNES Barkóczy Ferenc könyvtárának olasz nyelvű kötetei* A Barkóczy-kutatás főbb irányvonalai Barkóczy Ferenc egri püspök, majd esztergomi érsek reprezentációjának vizs­gálatakor számba vettem már az irodalmi alkotásokat, az ünnepi köszöntő ver­seket, beszédeket, színjátékokat, kronologikus rendben követve végig Barkóczy életének eseményeit a hozzá intézett műveken keresztül.­ Most a kutatás által ez idáig teljesen mellőzött Barkóczy-könyvtár olasz nyelvű köteteit mutatom be, ezen keresztül szemléltetve az érsek műveltségét, érdeklődését korának szellemi áramlatai felé. A könyvtár ismertetése előtt szükséges összefoglalnom a Barkó­­czyval kapcsolatos kutatások főbb irányvonalait, ezzel kijelölve a könyvtár igen fontos helyét a reprezentáció különböző formái és intézményei között. Az irodalmi alkotásokban megnyilvánuló reprezentáció az egyes művek reto­rikai elemzésén túl más típusú vizsgálatokat is megkövetelt. A bemutatott ábrák, címlapok, előzéklapok, kézírásos szövegrészletek kiválóan szemléltetik a kor­szak textuális és vizuális szemléletének igényességét, a barokk műfajkevertség populáris változatának megnyilvánulásait. Mindez a kor közéleti, szellemi éle­tének szerves része volt, így egyháztörténeti és mentalitástörténeti szempontból is jelentékeny szegmense a kultúrának. Az ünnepi alkalmakra született művek vizsgálata segített a hozzájuk kapcsolódó események ceremoniális, építészeti és egyéb materiális hátterének rekonstruálásában is. A Barkóczy-reprezentáció vizsgálatakor a maradandó és akár még ma is kézzel fogható emlékek mellett figyelembe kell venni a tudományos élet intézményeit és Barkóczy ezeket támogató rendelkezéseit, amelyek külön csoportot képeznek a személyes életet végigkísérő művek mellett. Barkóczy Egerben nemcsak az egyház és az oktatás intézményeit reformálta meg és építette újjá, hanem a helyi költők műveinek kiadásával, nyomda berendezésével, egy egri főiskola alapítása­­ ­ A tanulmány a MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport megbízásából készült.­­ Dobi­k Ágnes, Nyomtatványok és kéziratok Barkóczy Ferenc tiszteletére , Filológia és iroda­lom, szerk. Tompa Zsófia, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 115-135. Iö. Barkóczy Ferencet köszöntő versek, beszédek, színjátékok az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár és az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében . Győzteseink szárnypróbálásai, szerk. J. Újváry Zsuzsanna, Piliscsaba, PPKE BTK, 2013, 13-37.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék