Magyar Közlöny - Hivatalos lap,1946. január-május (1-107. szám)

1946-01-01 / 1. szám

F­e­l­h­í­v­á­s a „Magyar Közlöny*4­­ Előfizetéshez!, Felkérjüük­ a t. Előfizetőinket, hogy az 1940. évi esedéke előfizetési dijat a csatolt 157.805. számú posttakarékpénztári befizetési lappal sürgősen fizessék be, mert ellenkező esetben kénytelenek leszünk a lap küldését beszüntetni. A „Megyár Közlöny 44 Jelenlegi havi előfizetési dija magánosok részére, az összeg utólagos kiegé­­szitéseink fenntartásával .............. 20.000 P. Közh­:­lóságok részére az elő­­fizetési díj egynegyed évre, az ösz­­szeg nilagos kiegészítésének fenn­­(ar­tásé !»l * •d­íOtV.. Égben kérjük azokat a I. Előfizetőket, akikrk az 1945. évi előfizetési dija még teljes kligenlilést nem nyert, a hátralékot külön m­egitéléssel, egyidejűleg beküldeni szives­­kedjünk. A „Magyar Közlöny" kiadóhivatala. y • v , - t -- - ■ r-- - / - . . VpfK|T^ *|! HIVATAlK lap ——1., I Budapest, 1946. ^ i» gzyu ^ Január 1, kedd. MAG­Y­A­R§® KÖZLÖNY A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE I­I 1 -­­ 12.370/1945. M E. szám. A nemzeti kormány rendelete­­i 1046 ért Január hó 1. napján készítendő üzleti leltárról. f —------------- "______| 12.48W tWO. M K. Mám. A nii.izcli korauuiy rwndelete ■ bjnositáai magánin­tézm­énytiS életkislonlási díjtartalék, járuléktartalék, m»izt»ŕl,smni I í *Qi J fedezeti étékein­ek értékesitésénél, kicserélésénél, illetőleg felértékelésénél mutatkozó többlet felhaszná­lása tárgyában. 51 51K)/ISHA. V. E. szám. A nemzeti kormány rendelete­t biztositó magánvállalattai működéséhez szükséges engedély kiadásának további felfüggesztés tárgyában. 1 1*2.410/1945. V. E. szám. A nemzeti kormány renddel­ a lakásadó tárgyában. 12.400, Itdö. X. E. szám. A nemzeti kormány rendelet a Magyar Nemzeti BotA­ál ! kibocsátot bankjegyek egyes címleteinek bélyegjeggyel siló megjelöléséről szóló IJ.lOOIlMl. M. E. szám­u, valam­int az ezt kiegészítő I2.WO/UM8. M. E s zámu rendeletben megállapított határidők metah­osszabbitása tárgyában. 12.43011945. X. E. szám. A nemzeti kormány rendelete egyes pénzköveteléseknek az engőben való meghatározása tárgyában. 101.300.1945. Ip. M. szám. Az állami kezelésbe vett szénbányák ügyvitelének szabályz­ási tárgyában. 123.393 1045. VII. P. M. szám. A pénzügyminiszter levi,lelete a vagyonváltság fizet­ ) szempontjából a búza 1946. évi január havi árának megállapíásáral. 123.400/1945. VII. P. M. szám. A pénzügyminiszter körrendelete a közadók kezelénél­­ vonatkozó törvényes re­ndelkezésekbe megállapított értékhatárok újabb módo­sítása lágyában. 162.000/1945. X. a P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a jövedéki büntetőjog anyagi szabályainak megalkotásáról és a jövedéki büntető eljárás szabályozá­sáról szóló 18.400/1926. P. M. számú rende­let, továbbá, ennek a rendeletnek grehajtása tárgyában kiadott 45.400,1928. P. M. számu utasítás módosítása tárgyában. HIVATALOS RÉSZ­ ­ miniszterelnök az igazságüigyminiszter előerjesztésére dr. Kuroly Pál kúriai bírót és dr Horváth Ferenc budapesti büntetőtörvény­­széti tanácselnököt a IV. fizetési osztályba a kúriához tanácselnökké ; dr. Janovich Tibor k­ispesti Ítélőtáblai bírót, dr Ligeti Hóri buda­pali Ítélőtáblai bírót, dr. Lak József budapesti főtáblai bírót és dr. Márffi­ István budapesti törvényszéki tanácselnököt az V. fizetési osz­­tályba a Kúriához bíróvá ; dr. Márton Albertet, s­orvidéki törvényszék másodernökét, dr. Abai J­inis Józsefet, a kecskeméti törvényszék duó­jét, dr. Csemesi István budapesti törvényszéki tanácselnököt, dr. Szent-Lélekti Sándor buda­pesti törvényszéki tanácselnököt az V. fizetési osztovba a budapesti ítélőtáblához tanács­elnöké , dr. Heten Zoltán debreceni Ítélőtáblái birót és dr. Kádár István debreceni főállam- Üevézi helyettest az V. fizetési osztályba a d­receni Ítélőtáblához tanácselnökké, vádit dr Hva István pécsi Ítélőtáblái birót az V. fi­­zetés­osztályba a pécsi Ítélőtáblához tanács­elnöké kinevezte. (10.459/1045. M. E. I. szán) A miniszterelnök a Központi Statisztikai Hi­vata fogalmazási személyzetének létszámában dr. Kimessa ílászló miniszteri osztálytanácsos­­eimtel felruházott miniszteri titkárt miniszteri oszt­ótanácsossá. dr. Kabánni Iván miniszteri spermazót miniszteri segédtitkárrá. dr. Bért­ Báli­nf osztályú irodatisztet ideiglenesen­ minzteri fogalmazóvá. statizt­kai személy illetőek létszámában dr. Krátky József statisz­tikai felügyelőt statisztikai tanácsossá. Hegedűs Károly statisztikai főtisztet statisztikai fel­ügyelővé kinevezte. (8.813/1945. M. E. szám.) A földmivelésügyi miniszter a 2­500/1915. M. E. számú rendelet 46. §-a értelmében az állami gazdasági felügyelői személyzet lét­számában Bandi­ts Gyula állami gazdasági felügyelőt (Csurgó) a VI. fizetési osztály 3. fo­kozatába állami gazdasági főfelügyelővé, Sziklay János állami gazdasági felügyelőt (Kaposvár) a VII. fizetési osztály 3. fokoza­tába, Szomjas József állami gazdasági fel­ügyelőt (Szigetvár) a Vili fizetési osztály 1. fokozatába, ötös János állami gazdasági segéd fel­ügyelőt (Szekszárdi a VIII. fizetési osztály 2. fok­oza­t­áb­a i gazdasági fel­ügyelővé, Kmetomji JiljB'rnu állami gazda­a VMt . szebi.­ oszt ily 3. föl- •’ MrTiiVt gaz­dasági f­e- ü­gyelővé, Magyary László állami gazdasági felügyelőt f^emeese) a Vili. fizetési osztály 3. fokozatába, Rittner Károly állami gazda­sági felügyelőt (Pécsi a VIII. fizetési osztály 3 fokozatába, Horváth Kálmán állami gazda­sági felügyelőt ( Zala­szén­tgrót­ a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Fábián Gyula állami gazdasági segéd­felügyelőt (Miskolc) a VIII. fi­zetési osztály 3. fokozatába állami gazdasági felügyelővé. Pintér Gábor állami gazdasági segéd­felügyelőt (Fnying) a IX. fizetési osztály 2 fokozatába állami gazdasági felügyelővé. Oravecz Lajos állami gazdasági gyakornokot (Budapest) a X. fizetési osztály 1. fokozatába állami gazdasági segédfelügyelővé, Pincsi Imre állami gazdasági gyakornokot (fivula) a X fizetési osztály 3. fokozatába állami gazdasági segédfelügyelővé és Dér Imre állami gazda­sági gyakornokot (Szeged) a X fizetési osz­tály 3. fokozatába állami gazdasági segéd­­felü­evelővé besorolta. (113.093/1945. XII.­­ F. M. szám.) Az igaz­ságügy mi­ni­szter dr. Hegyháti Gyula vasvári járásbírósági elnököt törvényszéki tanácselnöki minőségben — saját kériémére — a szombathelyi törvényszékhez áthelyezte. (29.490/1945. I. M. E. szám.) Az igazságilagminiszter a bu­danest? büntető törvényszékhez b­eosztott dr. Ladányi Oszkár f~c ’ vidéki törvényszéki bírót sm­á­­kére¡’~'*rp a budaneci törvényszékhez áthelyezte. (30.002/ 1945. I. M. E. szám ) Az iaarsánfk­/yni­niszter dr. Nádor Ferenc péc­si járá­birót — saját kérelmére — a nécsi törvényszékhez áthelyezte. (29.476/1945.1. M. E szám.) Az Igazságülngminiszter Madaras István volt v­esztercei telekkör­yvvezetőt áthelyezte a telek­könyvi betétszerkesztő telekkönyvvezetők lé­tszámába és • telekkönyvi betétszerkesztési munkálatoknál való alkalmazása céljából be­osztotta a dunaföldvári járásbírósághoz. (26.673/1945. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter ifj. Ambrus Lajos pestszentlőrinci, Bánfalvi Béla, P­app Gyulánné Ilaypál Zsuzsanna, Nógrády Gyul­áné Seinfeld J­dith, Fodor Lászlóné Tilk Anna budapesti lakosokat a budapesti büntetőtörvényszékhez a XII. fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű irodasegédtisztekké kinevezte. (26.448/ 1945. I M. B. szám.) A Közigazgatási Bíróság elnöke Kollár Mihály közigazgatási bírósági altisztet szakaltisztté nevezte ki. (678/1945. Eln. szám.) A közellátásügyi miniszter a minisztérium •-’t é­s HVI./1-; rtói­,-iv '4 M. flt.­­ keré­uyi László, dr. Istvánig­­v.p­ár, dr Tur­mezei I­ajos, dr. Csontó Lajos, dr. Borsos Imre, dr. Barabás József, dr. Csiky László, dr. Tornai Ferenc miniszteri titkárokat, dr. Kruppa László és Ormay-Winkle Imre tiszteletdíjas al­igazgatókat a VI. fizetési osztályba miniszteri osztálytanácsossá, dr. Héczett György, dr. Szántó Emil miniszteri segédtitkárokat, vala­mint Mikolay Miklós közellátási főfel­ügyelőt és dr. Menyhárt Dénes szolgabitát a VII. fizetési osztályba miniszteri titkárrá, dr. Németh István, dr. Berta Barna köz­ellátási felügyelőket és Batta Tibor, dr. Bada­csonyi József tiszteletdíjas tisztviselőket a VIII. fizetési osztályba miniszteri segédtitkárrá ki­nevezte. (111.821/1945. K. M. eln. szám.) A közellátásü­gyi miniszter a minisztérium közellátási tisztviselőinek létszámában dr. Mészáros Gyula, dr. Barabás Jenő, Herényi László, Drótos János, dr. Bátz Ferenc, dr. Endrédy István, dr. Serédi Lajos, dr. Ötyörgy István, Domokos József közellátási főfelügyelőket a VI. fizetési osztályba köz­ellátási tanácsossá, Boross-Tóby Tibor, Récsey Ferenc (Kaposvár), dr. Novák József, Lőte Pál (Pécs), dr. Fülöp Arfrid, dr. Mődy László (Nyíregyháza), dr. Kallina Herbert, Baranyai Ferenc, dr. Sáfár István, dr. Béres István, Erkatencz Ernő tiszteletdíjas főelőadókat, Lonkay János szerződéses tiszt­viselőt, Horváth Ferenc (Sopron), Kérészig Borfia, Turner József (Berettyóújfalu), Gór János (Esztergom), ifj. Török Ferenc (Vész­prom­), Koller Pál tiszteletdíjas főelőadókat a VII. fizetési osztályba közellátási főfelügyelővé, dr. Mártzy Károly, Szép Jenő, Horgos Lajos 'Baja', dr. Pandúr Béla, Magyar László (Mis­kolc), dr. Buttkay Gábor (Sátoraljaújhely), d­r. Konkoly Béla (Nyíregyháza), dr. Lukács Géza (Kecskeméti, Sebestyén Zoltán (Szolnok* 1 közellátási felügyelőket, dr. Bakondy Béla (Szolnok) tiszteletdijas szakelőadót, ifj Hum­mel István, Kriesch Tamás tiszteletditas fő­előadókat, Papp Gyula .(Makó), Kert színig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék