Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1946. augusztus-december (188-297. szám)

1946-08-20 / 188. szám

Budapest, 2046 188. szám Augusztus 20. kedd, MAGYAR KÖZLÖNY HIVATALOS LAP A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE : 9.340/1946. M. E. szám. A magyar köztársaság kormá­nyainak rendelt­­e a Magyar Agrártudományi Egyetemen 1946/47. tanévben felvehető hallgatók létszámának meg­állapításáról. 134.000/1946. F. M. szám. A földmivelésügyi miniszter rendel­te a Mezőgazdasági Szakoktatási Tanács szervezeti szabályainak és ügyviteli rendjének a megállapítá­sáról szóló 51.000/1945. F. M. számú rendelet módosításáról. 20.100/1946. Eln. Közig. H. M. szám. A honvédelmi miniszter rendelete a katonai szolgálattal kapcsolatos kedvezmények és mentességek szabályozásáról szóló 5.170/1946. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 55000/1946. Ip. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete az állami kezelésbe vett szénbányák ügyvitelének szabályozása tárgyában kiadott 101.300/1945. Ip. M. számú rendelet módosításáról. 91.444/1946. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a búza, rozs, kétszeres, árpa, zab, köles és kukorica árának megállapításáról szóló 91.300/1946. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 91.530/1946. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a búza-, rozs-, árpa- és kukoricaörletmények, a kukoricacsi­a és a malmi melléktermékek legmagasabb árának, valamint az őrlés és darálás díjának megállapítása tárgyában megjelent 91.320/1946. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában. 91/540/1916. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a kenyér legmagasabb árának, valamint a kenyér és sütemény legmagasabb bérsütési díjának megálla­pítása tárgyában. * 193.350/1916. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete a községi (kör) orvosi rendelőszoba térítési díjának újabb megállapítása tárgyában. 216.360/1946. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete az 1940 : VI. tc. a gümőkór és a nemibetegségek elleni védekezésről szóló rendelkezéseinek végrehajtása tárgyában kiadott 868/1940. B. M. számú rendeletben megállapított egyes díjtételek újabb megállapítása tárgyában. 216.390/1946. N. M. szám. A népjóléti miniszter­ rendelete az egészségügyi és szociális védőnők étkezési pótlékának újabb megállapítása tárgyában. 216.400/1946. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete az egészségvédelmi szolgálatnál orvosi tanácsadással megbízott orvosok tiszteletdíjának újabb megállapítása tárgyában. 79.762/1946. VII. V. K. M. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az 1946/47. sziniévadra kiadott színigazgatói engedélyekről. HIVATALOS RÉSZ A közlekedésügyi miniszternek a miniszterlnök útján tett előterjesztésére a közlekedésügyi minisztérium mű­szaki szak­személyzetének létszámába tartozó dr. Haviár Győző miniszteri osztály tanácsos részére a miniszteri tanácsosi, Horváth László és Solios Károly miniszteri műszaki tanácsosok részére a miniszteri osztálytanácsosi, Lébényi László és Papp István miniszteri főmérnökök részére a miniszteri műszaki tanácsosi, az államépítészeti hivatalok műszaki szak­személyzetének létszámába tar­tozó Pátkai János állami főmérnök részére pedig a mű­szaki tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1946. évi augusztus hó 16. napján. Tildy Zoltán s. k. • Nagy Ferenc s. k. (9.471/1946­. 4. M. E. szám.) f­­öldmivelésügyi miniszter a Megy.'”' Agrártudo­mányi Egyetem mezőgazdaságtudományi karának dékánjává dr. Schandl József egyet. ny. r. tanárnak, prodekánjává Csíki László egyet. ny. r. tanárnak, állatorvostudományi karának dékánjává dr. Guoth Gy. Endre egyet. ny. r. tanárnak, prodekánjává dr. Kot­lán Sándor egyet. ny. r. tanárnak, kert- és szőlőgazdaságtudományi karának­ dékánjává dr. Heller András egyet. ny. r. tanárnak, prodékánjává Házsó Imre egyet. ny. r. tanárnak, mezőgazdaságtudományi kara mosonmagyaróvári osz­tályának osztályérn­ökévé Varga-Kiss Ernő mezőgazd. főisk. ny. r. tanárnak, osztályelnökhelyettesévé Világhy Károly mezőgazd. főisk. ny. r. tanárnak, keszthelyi osz­tályának osztályelnökévé Csíki László egyet. ny. r. tanárnak, osztályelnökhelyettesévé pedig dr. Kuthy Sándor egyet. ny. r. tanárnak az 1946/47. tanévre meg­választását jóváhagyta és nevezetteket tisztségükben megerősítette. (134.090/1946. X. 1. F. M. szám.) I .4 földmivelésügyi miniszter 125.749/1945. II. 2. számú rendeletével a 4.800/1945. M. E. számú rendelet 8. §-a alapján a tejipari szakmát érintően szervezett egyeztető bizottság tagjai, illetve póttagjai közül Ádám Henrik, Szalay Gyula, Fényszarusi Béla, Makkai András, Bajai Ferenc és Szántó István ki­jelölését visszavonta. Egyben a bizottság rendes tagjaiul Sebestyén Imrét, Voloncs Lászlót és Hubinstein Jenőt, póttagjaiul pedig Deák János, Bárdos Irént és Bencze Károlyt kijelölte. (83.396/1946. F. M. szám.) A földmivelésügyi minisztérium 12. számú létszám­csökkentő bizottsága az 5.000/1946. M. E. számú ren­delet 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján az állí­tólag Beregszászon tartózkodó Mosánszky Béla szőlé­szeti és borászati felügyelőt szabályszerű végelbánás alá vonás mellett, az állítólag Londonban tartózkodó Men­yes Károly pinceel­lenőrt pedig mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támasztható egyéb igény kizá­rásával a közszolgálatból elbocsátotta. (38.119/1946. I. 2. F. M. szám.) A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Rec­­tora Perlaky László Központi Illetmény­hivatali szám­­tisztet a 124. egyetemi számviteli és levéltári szak lét­számába egyetemi quaestura­ ellenőrzé a XI. fizetési osztály­ 2. fokozatába kinevezte. A kinevezést a vallás- és közoktatásügyi miniszter 57.590/1946. VI. u. o. sz. leiratával jóváhagyólag tudomásul vette. (8.698/1945/46. szám.) Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érde­kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 5.000/1946. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében ala­kított 8. számú pénzügyminiszteri bizottság a pénzügy­­őrség személyzeténél végrehajtott létszámcsökkentés során a debreceni pénzügyigazgatóság kerületéből az idézett rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ismeretlen helyen tartózkodó Gacsó Gáspár és Pardi Zsigmond pénzügyőri ,vigyázol mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támasztható egyéb igény ki­zárásával elbocsátotta, m­íg a hivatkozott M. E. számú rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Papp Bálint és Dél­­czeg Ferenc pénzügyőri alvigyázó végelbánás alá voná­sát rendelte el (25.422/1946. VI. szám.­ Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érde­kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 1946. évi május hó - én kelt 5.000/1946. M. E. számú rendelet 4. §-a értelmében alakított pénzü­gyminisz­­tériumi 8. számú bizottság a hivatkozott M. E. számú rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja alapján Dömölki Zsigmond (P. 3259) pénzügyőri biztost, Fridrich György (P. 14562) pénzügyőri fővigyázót, Csányi Dezső (P. 20669) pénzügyőri vigyázót és Petróczi István (P. 19223) pénzügyőri vigyázót mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támaszt­ható egyéb igény kizár­ás.mi továbbá a hivatkozott M. E. számú rendelet 2. § (3) bekezdése alapján Maruszki János (P. 12927) pénzügyőri fővigyázót végkielégítéssel, míg Bartal Tibor (P. 24948) pénzügyőri alvigyázó­ és Bolicska István (P. 23688) pénzügyőri alvigyázót végkielégítési igény nélkül a szolgálatból a pénzügy­minisztérium elbocsátotta. (20.506/1946. VI. P. M. szám.) Az államháztartás egyensúlyának helyreállítása érde­kében szükséges egyes rendelkezések tárgyában kiadott 5.000/1916. M. E. számú rendelet 4. §-ának (2) bekez­dése értelmében alakult háromtagú bizottság az Állam­­építészeti Hivatalok személyzeténél végrehajtott létszám­­csökkentés során az alább felsorolt ismeretlen helyen tartózkodó alkalmazottakat az idézett rendelet 2. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a közszolgálatból — mindennemű ellátási, vagy a szolgálat alapján támaszt­ható egyéb igény kizárásával — elbocsátotta: Szabó Béla Sándor, Gát Szabó István műszaki főtanácsosokat, Belh­ázy Béla, Bakó Gábor, Kelp Frigyes, Farmati József, Jakubek Mihály, Réczei Géza, Bajtai Frigyes műszaki tanácsosokat, Fazekas Pál, Kermács Ferenc, Zhorella Árpád, Fű­ster István, Omosta Sándor, Tollár Károly, Máté Árpád, Lovag Rudolf, Göczei Ferenc, Ferenc Lajos főmérnökök, Czibula Rezső, Lukács András, Mészáros József, Pozsonyi Gyula, Kiss Ferenc, Erőss Imre, Kavasch Jenő, Antal István, Harmat József, Weisz András, Martsa Miklós, Zakariás Lukács mérnökök, Bodor László, Vándor Endre segédmérnökök, Feckó István, Füves István, Sípos Tibor, Balgács Ödön mér­nökök, Vajnai Imre, Ujszászy Emil segédmérnökök, Moldován Gábor, Szarvas József mérnökök, Tímár Sándor műszaki főtiszt, Maurits János 1. o. műszaki tiszt, Morgenthaler Ferenc, Berger Frigyes, Horgos Vik­tor, Sáska József I. o. m­. tisztek, Vincze Péter, Máthi Pál, Wilk Eduárd, Szallerbek Antal, Bakáts István, Koszper István, Szász Gergely, Mahál Viktor, Kállai­ Tibor, Remetyán Géza, Fejér Lajos, Beregszászi Gyula, Simcsák Lajos, Székely János, Lelkes István, Schmajda Tivadar II. o. m. tisztek: Ajtai Tibor, Szabópál Béla, Csata Gyula Gábor, Munka Sándor, Szabó Ferenc, Grné­ti­­'s István, Mihály Szilveszter, Moldvay Zoltán, Abordán Kálmán, Tepperinen Alirel, Bárdosi Ferenc, Hock Károly, Várfalvi Mihály,­ Bíró József, Kállay József müsz. s. tisztek, Balázs Lajos k­. főtiszt. Baranyai József s. tiszt, Bíró Zoltánná kezelő. Frank Róbert ir. főtiszt, Gherasin Emilné kezelő. Gyimesi Lajos, Gradoszelszky Olga dijnokok, Halmai Árpád ir. főtiszt, Horváth József díjnok, Kárász Géza irodasegédtiszt, Kaszaniczky Aranka, Kiss József dijnokok, Kiss Lajos irodasegéd­­tiszt, Koncz László, Kovács Ilona, Kovács Mária dijno­kok, S­őrincz Jenő i­. igazgató, Matyasovszky Lajos irodasegédtiszt, Mészáros Anna irodatiszt, Nyírő T­ibor díjnok, Papp Alajos, Prisztás Géza irodasegédtiszt, Pongrácz Eszter kezelő, Protyivoda László dijnok, Remetyán Marianne kezelő, Schneider János irodatiszt, Szabó Sándor, Szájbély Szilárd irodasegédtiszt Szuglis Péter ir. segédtiszt, Ternesz Kálmán dijnok, Tomsics Pál kezelő, Veress Károly ir. főtiszt, Gaál József, Péter Gábor, Fülöp Alajos, Szász István, Mészáros József, Hérseli András, Szalma János, Pálinkás László, Kassai Elek, Szabó Mihály, Puhán András, Csiszár Mihály, Várhegyi Zoltán, Tápai Antal, Balázs István, Lévi János, Kömlődi Molnár Kálmán, Miklós István, Bokor Károly, Moldován János, Méray János, Simon Ferenc, Heszer János, Lőcsei János, Román Miklós, lovag Piliczky Lajos, Vargyas László urmesterek. (8.130/1946. Eln. K. M. szám.) A földmivelésügyi miniszter a 75.900/1946. II. 3. sz. rendeletével a­­ráksi legeltetési társulat önkormányzatát felfüggesztette és az ügyek vitelére az 1913 : X. tc. 66. §-a értelmében Kovács János gazdasági elöljáró, ráksi lakost küldötte ki; a miniszteri biztos mellé állított­ vélemé­nyező bizottság tagjaiul pedig Karácsony József, Máté György, Kiss Ferenc, Kovács Sándor és Esküdt István ráksi lakosokat jelölte ki. A földmivelésügyi miniszter az 1946. évi augusztus hó 3-án 75.959/1946. II. 3. szám alatt kelt elhatározá­sával a bagi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokos­­ság legeltetési társulata önkormányzatát visszaállította és a társulat ügyeinek vitelére kiküldött Kedvessy Béla aszódi lakos, miniszteri biztost a kiküldetése alól egy­idejűleg felmentette.­­*• Az iparügyi miniszter a Magyar-Német Ásványolaj­művek Rt. budapesti céghez igazgatósági tagként kiren­delt Gombosi Zoltán, Királdi Pál, Balog György és Árkos Pál budapesti lakosokat igazgatósági tagsági meg­bízatásuk alól felmentette. (51.923/1946. VIII. II. M. sz.) E szám ára 2 forint. A magyar köztársaság kormányának 9.340/1946. M. E. számú rendelete a Magyar Agrártudományi Egyetemen 1946/47. tanévben felvehető hallgatók létszámának megállapításáról. A minisztérium 1946 . VI. tc. 1. §-ában fog­lalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1­ §■ (1) Az egyetemeken és főiskolákon az 1946/ 47. tanévben felvehető hallgatók létszámának megállapítása tárgyában kiadott 8.240/1946 M. E. számú rendeletben (Magyar Közlöny 1946. évi 162. szám) foglaltakat a Magyar Agrártudo­mányi Egyetemen felvehető hallgatók létszá­mának megállapításánál is­ alkalmazni kell. (2) Az előbbi bekezdésben említett rendelet­nek a Magyar Agrártudományi Egyetem tekin­tetében való alkalmazása során a vallás- és közoktatásügyi miniszter helyett a földmivelés­­üg­yi minisztert kell érteni. 2. §­Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi augusztus hó 9-én. Nagy Ferenc s. k. minisztereln­ök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék