Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1946. augusztus-december (188-297. szám)

1946-08-20 / 188. szám

r 2 A földmívelésü­gyi miniszter, 134.000/1946. F. M. számú rendelete a Mezőgazdasági Szakoktatási Tanács szervezeti szabályainak és ügyviteli rendjének a megállapításáról szóló 51.000/1945. F. M. számú rendelet módo­sításáról. A mezőgazdasági Szakoktatási Tanács szer­vezéséről szóló 5.690/1945. M. E. számú rende­let 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §• A Mezőgazdasági Szakoktatási Tanács szer­vezeti szabályainak és ügyviteli rendjének a megállapításáról szóló 51.000/1945. F. M. sz. rendelet (Magyar Közlöny 1945. évi 99. szám) 4. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A miniszter a Tanács tanulmányi bizott­ságának 12 tagját akként nevezi ki, hogy azok közül 4 az agrárközélet, 1 a felsőfokú szakokta­tás, 3 a közép- és alsófokú szakoktatás, végül 4 a közigazgatás képviselőiből kerüljön ki.1. 2. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba és ezzel a nappal a 128.400/1946. F. M. számú rendelet (Magyar Közlöny 1946. évi 74. szám) 2. §-ának ellenkező rendelkezése hatá­lyát veszti. Budapest, 1946. évi augusztus hó 13-án. A miniszter helyett: S. Szabó Ferenc s. k. államtitkár. Á­lomvéde­ miniszter 29.176/1846. Eln. Közig. H. M. számú rendelete a katonai szolgálattal kapcsolatos kedvez­m­­nyek és mentességek szabályozásáról szóló 5.170/1948. M. E. számú rendelet végrehajtása tárgyában. A katonai szolgálattal kapcsolatos k­edvez­­mén­yek és mentességek szabályozásáról szóló 5.170/1946. M. E. számú rendelet (továbbiak­ban R.) 2. § (2) és a 3. § (3) bekezdésében fog­lalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem. 1. §• A kedvezményben részesítettek katonai szolgálata. Azok a honvédséghez besorozottak, akik mint a) az 1945. évi VI. törvénycikkben szabályo­zott földbirtokreform során földhözjuttatottak, b) öt vagy ennél többgyermekes családok tagjai, c) papok vagy papjelöltek, d) öröklött mezőgazdasági kisebb birtok tulajdonosai, e) családfenntartók, f) több katonát adó családok tagjai, a B. 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendel­kezések alapján, a jelen rendelet alábbi rendel­kezései szerint valamely kedvezményben része­sülnek, ennek folytán csupán rövidített kikép­zésre vétetnek igénybe. A rövidített kiképzés időtartamát a honvédelmi miniszter legalább 12, de legfeljebb 20 hérben állapítja meg. 2. §■ A földbirtokreform során földhözjuttatottak kedvezménye. • (Rövidítve : „Ft.“ kedvezmény.) A kedvezmény az 1945 : VI. tc.-ben szabá­lyozott földbirtokreform végrehajtása során juttatásban részesült gazdálkodó számára csak akkor adható meg, ha földjét hivatásszerűen maga műveli és ha mezőgazdasági művelés alatt álló birtoka legalább négy, de legfeljebb húsz, illetőleg szőlő- vagy kertgazdasága leg­alább egy, de legfeljebb négy kataszteri hold, feltéve, hogy birtokának, illetve gazdaságának jövedelme egy öttagú család eltartásának a helyi viszonyokhoz mért költségei háromszoro­sát meg nem haladja. A birtok terjedelmére­­ nézve megszabott korlátozástól egyes különös méltánylást érdemlő esetekben kivételesen el lehet tekinteni. Az erre irányuló kérelmet a honvédelmi miniszterhez kell előterjeszteni. 3. §. Az öt vagy annál több gyermekes családok egyes tagjainak kedvezménye. (Rövidítve: „Tgy.“ kedvezmény.) (1) Az atya vagy az özvegy anya kérelmére kedvezményben részesíthető az olyan fiú, aki­nek négy vagy ennél több életben lévő testvére van. Fia a szülők már nincsenek életben, a kedvezményben részesítés iránti kérelmet maga az érdekelt is előterjesztheti. (2) A kedvezményben öt gyermek közül legfeljebb ketten, hat vagy ennél több gyermek közü­­ legfeljebb hárman részesülhetnek. 4­ §• A papjelöltek kedvezménye. (Rövidítve : „Pl.“ kedvezmény.) (1) Papjelölti kedvezményben az részesíthető, aki a sorozás időpontjában valamely bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezetnek papjelöltje. (2) Ebben a kedvezményben részesíthető az a papi pályára készülő is, aki a tényleges szol­gálat megkezdése előtt, de legfeljebb huszon­negyedik életéve betöltésének naptári évében kezdi meg hittudományi tanulmányait, vagy válik valamely papi szerzetesrend novíciusává. (3) A papjelölti kedvezményre való igény szempontjából — az egyéb feltételek fennfor­gása esetén — igényjogosultnak kell tekinteni a katolikus egyház latin, görög és örmény szer­­tartásit, és a görögkeleti egyházak olyan pap­jelöltjeit, akik : a) valamely hazai papnevelő intézetbe fel­vetettek vagy az egyház által jóváhagyott, az országban letelepült szerzetbe léptek, feltéve, hogy hittudományokat tanulnak és ezt a pap­nevelő intézet, illetőleg a szerzet tartományi főnökének, vagy ha a rendnek Magyarországon tartományi főnöke, nincs, házfőnökének írás­beli bizonyítványával igazolják ; b) h­i­ttanhallgatókká lettek és igazolják, hogy valamely nyilvános hazai tanintézetben mint rendes hallgatók hittudományi tanulmányokat folytatnak, valamely egyházmegye főhatóságá­nak bizonyítványával pedig igazolják, hogy tanulmányaik befejezése után az egyházmegye papságába felvétetnek ; c) valamely az országban letelepült papi rend noviciusává lettek és a szerzet tartományi fő­nökének, vagy ha a rendnek Magyarországon tartományi főnöke nincs, házfőnökének bizo­nyítványával igazolják, hogy a noviciátus be­fejeztével hittudományi tanulmányokkal fog­nak foglalkozni; d) papjelölti kedvezményre jogosító hitudo­­mányi tanulmányaikat már befejezték ugyan, de még nincsenek felszentelve, ha magyaror­szági törvényes egyházmegyei hatóságok, illetve ilyennek hiányában a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter bizonyítványával igazolják, hogy még az egyházmegye papjelöltjei közé tar­toznak. (4) A papjelölti kedvezményre való igény szempontjából — az egyéb feltételek fennfor­gása esetén — igényjogosultaknak kell tekin­teni a református, evangélikus és unitárius egy­ház és a baptista vallásfelekezet olyan pap­­jelöltjeit, akik : a) valamely hazai theológiai tanintézetben hittudományi tanulmányokat folytatnak és ezt püspökük, illetőleg a baptistáknál a budapesti anyahitközség elöljárója által kiállított bizo­i nyúlvánnyal igazolják ; b) püspökük, illetőleg a baptistáknál a buda­pesti anyahitközség elöljárója bizonyítványával igazolják, hogy a hittudományi tanulmányokat eredménnyel elvégezték, még a papjelöltek k­özé tartoznak, lelkészi állás elnyerésére törek­szenek és nem űznek olyan foglalkozást, amely a lelkész­ hivatásra való törekvésük feladására enged következtetni. (5) A papjelölti kedvezményre való­­igény szempotjából — az egyéb feltételek fennfor­gása esetén*— igényjogosultnak kell tekinteni azokat a rabbi jelölteket, akik : a) a budapesti „Ferenc József” Országos Rabbiképző Intézet alsó tagozata negyedik vagy ötödik osztályának, illetve felső tagozatának hallgatói és ezt a rabbiképző intézet által kiállí­tott és az intézet vezérlőbizottságának elnöke által megerősített bizonyítvánnyal igazolják ; b) a „Ferenc József” országos rabbiképző ”­­intézetben rabbiképesítést szereztek és a Rabbi Tanács jelölése alapján a Magyarországi Izra­eliták Országos Irodája bizonyítványával iga­zolják, hogy mint rabbijelöltek rabbi, segéd­rabbi, alrabbi vagy vallástanári alkalmazásra várnak s nem űznek olyan foglalkozást, amely a lelkész­ hivatásra törekvésük feladására enged következtetni ; • c) az Orthodox Rabbi Kollégium jelölése alapján a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitfelekezet Irodája által kiadott tanú­sítvánnyal igazolják, hogy orthodox izraelita rabbi jelöltek és kizárólagos élethivatásként készülnek a papi (rabbi) pályára. (6) A honvédelmi miniszter a vallás- és köz­oktatásügyi miniszterrel egyetértve esetenként határoz afelől, hogy mennyiben lehet papjelölti (rabbijelölti) kedvezménybe igényjogosultnak tekinteni a bármely bevett vagy törvényesen elismert vallásfelekezethez tartozó azt a had­kötelest, aki igényjogosultságának elismerését egészben vagy részben külföldön folytatott ta­nulmányok, vagy külföldön szerzett képesítés alapján kéri. (7) A kedvezmény megszűnik, ha : a) a kedvezményben részesített személy a felsőbb egyházi rendnek felvétele, illetőleg lel­kész­ alkalmazása előtt a papi pályát elhagyja ; b) a római katolikus, görögkeleti, reformá­tus, evangélikus, unitárius vagy baptista egyhá­zak papjelöltje hittudományi tanulmányának befejezését követő négy éven belül lelkész­, vagy papi jellegű tanári alkalmazást, a „Ferenc József” rabbiképző intézetben rabbikiképzést szerzett rabbijelölt pedig rabbi, segédrabbi, al­rabbi, vagy vallástanári alkalmazást ugyancsak négy éven belül, az orthodox izraelita rabbi­­jelölteknél pedig, ha 26 életévének betöltéséig rabbi, segédrabbi, alrabbi vagy vallástanári alkalmazást nem nyer , el a kedvezményben részesített személy a kedvezményre való jogcímét a 12. § ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően neül igazolja. MAGYAR KÖZLÖNY 1­ 5. §. A papok kedvezménye. (Rövidítve : ...P“ kedvezmény.) (1) Kedvezményben kell részesíteni : az a katolikus és görögkeleti egyházak fel­szentelt papjait, ha e jellegüket egyházmegyé­jük, rendi hatóságuk, illetőleg egyházi főható­ság hiányában a vallás- és közoktatásügyi mi­niszter bizonyítványával igazolják ; b) a református, az evangélikus, az unitárius egyház papjait, ha püspökük, a baptista vallás­felekezet­ papjait pedig, ha a budapesti anya­hitközség elöljárója bizonyítványával igazolják, hogy lelkészül vagy papi jellegű tanárként,, mi­lyen állásban alkalmaztattak ; c) azokat a kongresszusi és status quo ante­zraelita rabbikat, akik a Magyarországi Izra­eliták Országos Irodája, illetőleg azokat az orthodox rabbikat, akik a Magyarországi Auto­nóm Orthodox Izraelita Hitfelekezet Központi Irodája bizonyítványával igazolják, hogy lel­készül vagy papi jellegű tanárként, avagy val­lástanárként, mily­en állásban alkalmaztattak, valamint azt is, hogy papi hivatásukat kizáró­lagos élethivatásként folytatják. (2) A kedvezményre való jogcímet igazoló bizonyítványa nem lehet három hónapnál régibb keletű. (3) A honvédelmi miniszter a vallás- és köz­­oktatásügyi miniszterrel egyetértve, eseten­ként határoz afelől, hogy az (1) bekezdésben nem említett mely vallásfelekezetnél és milyen feltételek mellett alkalmazott lelkészt vagy papi jellegű tanárt lehet a papi kedvezmény­ben részesíteni. (4) Fia papjelölti kedvezmény­ élvezetében álló személy az (1) bekezdés alatt említett viszonyok valamelyikébe int, s ezzel papjelölti jellege megszűnik, a papi kedvezményben csak külön kérelem alapján részesíthető. A papi kedvezményben részesítésnek a korábbi pap­jelölti kedvezmény nem előfeltétele. 1946. augusztus 20. kedd. — 188. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék