Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. január-április (1-92. szám)

1947-01-01 / 1. szám

­ * ' Budapest, 1947. 1. szám._____________________Január 1. szerda. MAGYAR # KÖZLÖNY RENDELETEK TÁRA A magyar Köztársaság kormányának­­ 24.4411/1946. K. E. számú rendelete­k k­lföldre szállításának újabb szabályo­zása tárgyában. A minisztérium az 1916 : XVI. tc. 1. §-ában­­foglalt és az 1946 : XXVIII. tc. 1. §-ával meg­hosszabbított felhatalmazás alapján a követ­ezőket rendeli: 1. §. A kereskedelem- és szövetkezetügyi minisz­­ter az érdekelt miniszterekkel egyetértve el­rendelheti, hogy áruknak külföldre szállítására vonatkozóan *— akár feltételesen is — aján­latot tenni, vagy megrendelést elfogadni, vagy akárcsak kötelezettség­vállalás nélkül is áruk kiszállításának lehetőségét bármilyen módon kilátásba helyezni csak előzetes engedély alap­ján szabad. 2. §■ Az 1. ij-ban említett engedélyt a Magyar Külkereskedelmi Igazgatóság, a kereskede­lem- és szövetkezet­ügyi miniszter által az ér­dekelt miniszterekkel egyetértve megállapított elvek szerint adja meg. 3­ §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép­­hatályba. Az áruk külföldre szállításának sza­bályozása tárgyában kiadott 350/1916. M. E. számú rendelet egyidejűleg hatályát veszti. Budapest, 1946. évi december hó 13-án. Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A marsysi köztársaság kormányának 24.798/1948. M. E. számú rendelete a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett ingóságokra vonatkozó igények érvényes Bité­l idejének meghosszabbítása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XV. te. 1. §-ában foglalt és az 1946 : XXVIII. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jogszabályok folytán elvesztett ingóságokról szóló 300/1946. M. E. számú ren­delet (Magyar Közlöny 22. szám) 8., 9. és 11. §-ában meghatározott határidők egy-egy évvel meghosszabbíthatnak. 2. §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi december hó 30-án, Nagy Ferenc s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 24­8­­0/1946. M. E. számú rendelete a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tar­talmazó jogszabályok vagy baloldali maga­­­­tartás folytán elvesztett üzlethelyiségek, be­rendezési (felszerelési) tárgyak, valamint viz­és anyagkészletek visszabocsátására irány­uló igények érvényesítési idejének meghosszabbí­tása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. te. 1. §-ában foglalt és az 1916: XXVIII. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1­ §• A 3.060/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 05. szám) 1. § a akként módosíttatik, hogy maga az igénylő — ha igényének korábbi érvényesítésében amiatt volt gátolva, hogy el­háríthatatlan akadály folytán az ország terü­ldére nem térhetett vissza — igényét saját személyében az 1946. évi december hó 31. napja után is érvényesítheti, de csak az ország terü­letére való visszatérésétől számított hatvan nap alatt. Az 1947. évi december hó 31. napja után az igény érvényesítésének a jelen rendelet alap­ján sincsen helye, mégpedig akkor sem, ha az

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék