Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. január-április (1-92. szám)

1947-01-01 / 1. szám

3MM7. január 1, szerda. —­1. szám. MAGYAR A belügyminiszter fi­. 807/1946. B. M. számú körrendelete a mozgófényképüzemi vetitőgépkezelők működési jogosultságának ellenőrzése tárgyában. A magyar államrendőrség valamennyi városi és járási kapitánysága vezetőjének. A 3.732/1923. M. E. számú rendelet 1. §-a, valamint a 182.960/1938. B. M. számú rendelet í­­tj­ a szerint mozgófényképüzemekben a ve­títőgépet csak az kezelheti, aki a Mozgófény­­képüzemi­ Üzemvezetői és Gépkezelői Országos Tanfolyam gépkezelői szakát elvégezte és en­­nek alapján a belügyminisztertől a gépkezelői tennivalók ellátására jogosító „Működési iga­­zolvány ”-t kapott. A 111.001/1938. B. M. számú rendelet 5 §-a szerint a 1ő m/m. szélességű (keskeny) filmet játszó m­ozgófényképezemekben az is jogosult a vetítőgép kezelésére, aki az említett tanfo­lyam keskenyfilmű vetítőgépkezelői szakát elvégezte és a belügyminisztertől kizárólag kes­keny filmek vetítésére jogosító „Működési iga­­zolvány“-t kapott. Tudomásomra jutott, hogy az idézett ren­delkezések ellenére, — különösen a vidéki mozgófényképüzemekben — a vetítőgépet sok­szor működési igazolvánnyal nem rendelkező egyének’, vagy pedig a 35 m/m. szélességű (nor­mán filmű vetítőgépet a kizárólag keskeny­­fibita vetítőgépek kezelésére jogosult gépészek­­kezelik, sőt szakképzettség hiánya miatt gyak­ran okoznak tűz- és baleseteket. Ennek az állapotnak megszüntetése érdeké­­ben utasítom, hogy a hatósága területén mű­­­ködő­ mozgófényképüzemeket az említett ren­delkezések megtartása szempontjából rendsze­resen ellenőrizze és közegei útján ellenőriztesse. Ha az ellenőrzés során az derülne ki, hogy valamely mozgófényképüzemben a vetítőgépet arra nem jogosult személy kezeli, a mozgó­­fényképüzemet a játszási engedély visszavonása mellett azonnal zárassa be és az engedélyes, va­lamint a gépkezelő ellen a kihágási eljárást a­ 3 732/1923 M. E. számú rendelet 7. §-a, a 182 960/1936. B. M. számú rendelet 10 Sj-a, illetve a 111.001/1938. B. M. számú rendelet §-a értelmében folytassa le. Budapest, 1940. évi december hó 27-én. A miniszter rendeletéből:­­ Dr. Szebenyi Endre s. k. miniszteri osztályfőnök. ,_­ Az ipareágügyminiszter 80.000/1­948. I. M. számú rendelete a Magyar Állami Szénbányák Részvénytársa­ság és az állami kezelésbe vett iparvállalatok jogi képviseletének szabályozása tárgyában. A Magyar Állami Szénbányák Részvénytár­­saságról szóló 23.500/1946. M. E. számú rende­let (Magyar Közlöny 270. szám) 5. §-ának, valamint az egyes nehézipari vállalatok állami kezelésbevételéről szóló 23.550/1946. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 272. szám) 9. §-ának végrehajtása tárgyában az iparügyi miniszterrel egyetértve a következőket ren­delem : 1. §• (1) A kincstárt jogügyi igazgató a Magyar Állami Szénbányák Részvénytársaságnak, továbbá a 23.550/1946. M E. számú rendelet I. §-a alapján állami kezelésbe vett részvény­­társaságoknak és vállalatoknak a bíróságok és más hatóságok előtt való képviselete (perek vitele stb.) céljából a 48.000/1940. I. M. számu­ rendelet (Rendeletek Tára 2249. lap) 3. §§-ában foglalt korlátozásokra tekintet nélkül adhat a részvénytársaság (vállalat) jogi osztályát vezető ügyvéd részére meghatalmazást. (2) A kincstári jogügyi igazgatóság az (1)­ bekezdésben említett részvénytársaságok és vállalatok jogi osztályához utalt minden ügy­­ben a szükséghez képest véleményét nyilvá­níthatja s evégből a jogi osztálytól mindé® ügyre nézve a szükséges felvilágosítások meg­adását s az iratok rendelkezésére bocsátását kívánhatja. A jogi osztály köteles mindez­ olyan ügyben, amelynek tárgya 200 000 forint értéket meghalad, véleményét a kincstári jog­ügyi igazgatónak felülvéleményezés végett be­mutatni. .­­. 2. §: A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1946. évi december hó 31-én. Dr. Ries István s. fő­­ igazságügy miniszter. A kereskedelem- és szövetkezetégyi miniszter 52.200/1946. K. Sz. KI. számú rendelete a kizárólagos bortermelői kimérések zárórája tárgyában. Az üzleti záróráról szóló 1942 : VI. tc. II. §-ának (4) bekezdéseiben foglalt felhatal­mazás alapján a belügy- és a földmivelésügyi

Next