Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. november-december (263-295. szám)

1947-11-20 / 263. szám

Budapest, 1947. 213. szám. November 20. csütörtök­. MAGYAR® RENDELETEK KÖZLÖNY­TÁRA A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 13.400/1947. Korm­. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a nyugellátásoknak az­ államháztartás egyensúlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról szóló rendelkezések módosítása tárgyában. 13.550/1947. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a közületek által használt gépjáróművek beszerzése, üzembentartása és értékesítése tárgyában. 1­­3.590/1947. Korm­. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a föld- és házadó részesedési kulcsainak megváltoztatása tárgyában. 187.330/1947. F. M. szám. A földmivelésügyi miniszter­­rendelete a fűszerpaprika minősítési szabályzatának meg­állapításáról szóló 140.100/1967 F. M. számú rend­elet kiegészítése tárgyában. 91.000/1947. I. M. száám. Az igazságügym­­niszter rendelete a mezőgazdasági haszonbérleti ügyekben eljáró vegyesbiró­­ság ügyviteli szabá­sá­nak megállapítása tárgyában. 95.000/1947. I. M. szám Az igazságügyminiszter rendelete a pestvidéki járásbíróság területére rendszeresített második közjegyzői állás megszüntetése tárgyában. 165.500/1947. V. K. M. szám. A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendelete az általános iskolai választható tárgyak és gyakorlatok tanításáról. A magyar köztársaság kormányának 13.400/1947. Korm. számú rendelete a nyugellátásoknak az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása érdekében szükséges korlátozásáról szóló rendelkezések módosítása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. tc. I. § ában foglalt és legutóbb az 1947 : XVI. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alap­ján a következőket rendeli: 1. §• A nyugellátásoknak az államháztartás egyen­súlyának helyreállítása érdekében szükséges kor­látozásáról szóló 6.800/1946. M. E. számú rende­­­letet módosító 2.290/1947. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny­i Rendeletek Tára 45. szám) 1. §-ának (2) bekezdésében az 1.000 forintban meghatározott értékhatár helyett az I. lakáspénz­osztály szerint az állami rendszerű I. fizetési osz­tályra nézve megállapított fizetés, illetőleg a 10.580/1947. Korm. számú rendelet Magyar Köz­löny — Rendeletek Tára 198. szám) és a 13.230/ 1947. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeletek Tára 256. szám) 1. §-ának hatálya alá tartozó ~ személyeknél a 16. fizetési fokozatra nézve megállapított fizetés, a 300 forintban meg­határozott értékhatár helyett pedig az I. lakás­­pénzoszály szerint az állami rendszerű VII. fize­tési osztályra nézve megállapított fizetés összegét kell számításba venni. 2­ §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe; rendelkezéseit az 1947. évi augusztus hó 1. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Budapest, 1947. évi november hó 7-én. Dinnyés Lajos s. k. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 13.550/1247. Korm. számú rendelete a közületek által használt gépjáróm­űvek beszerzése, üzembentartása és értékesítése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1­946 : XVI. te. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947 : XVI. te. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli. I. FEJEZET. 1­ §• ■ Az állami hatóságok, hivatalok, intézmények, intézetek és üzemek, valamint az állam által kezelt alapok és alapítványok, továbbá az állami kezelésben lévő vállalatok és állami érdekeltségű vállalatok, végül a városi, vármegyei és egyéb önkormányzatok, ezek intézetei, intézményei és üzemei, az általuk kezelt alapok, alapítványok, valamint ezek vállalati érdekeltségei (továbbiak­ban : közületek) tartoznak az 1947. évi december

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék