Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. november-december (263-295. szám)

1947-11-20 / 263. szám

:M­02 MAGYAR KÖZLÖNY hó 31. napjáig a közlekedésügyi miniszternek a jelen rendelet 1. számú mellékletének megfelelő „Kimutatás*­ szerint az általuk üzembentartó” gépjáróművek (személy, teher, motorkerékpár) adatait bejelenteni. 2. §. (1) A jelen rendelet 3. §-a szerint létesült tárca­közi bizottság javaslata alapján a minisztertanács állapítja meg az egyes közületek által vásárolható, üzembentartható gépjáróművek számát és az üzem­bentartás egyéb feltételeit. * (2) A minisztertanács által üzembentartani engedélyezett gépjáróművek számát szaporítani csak ,újabb minisztertanácsi engedély alapján szabad. 3. §• A 2. §-ban említett tárcaközi bizottság elnöke a miniszterelnök megbízottja, alelnöke a közle­kedésügyi miniszter megbízottja, állandó tagjai a Pénzügyminiszter, a Gazdasági Főtanács és a Tervhivatal egy-egy kijelölt tisztviselője. A többi tárca egy-egy kijelölt tisztviselője nem állandó tagja, a bizottságnak és csak a tárcáját érintő tárgyalásokon vesz részt. A tárcaközi bizottság jegyzője —­ akit a közlekedésügyi miniszter a vezetése alatt álló minisztérium előadói közül jelöl ki — gondoskodik a bizottság tagjainak összehívásáról a tárgyalás anyagának összegyűj­téséről és tárgyalásra , előkészítéséről. A tárcaközi bizottság javaslatának a minisztertanács elé ter­jesztéséről a közlekedésügyi miniszter gondos­kodik. II. FEJEZET: 4­ §• A jelen rendelet szempontjából, meg kell külön­böztet­ni : • a) járandósághoz tartozó személygépkocsit, b) szolgálati és c) üzemi gépjáróműveket. 5. §. (1) A járandósághoz tartozó személygépkocsi [4. § a) pont] használata csak annyiban esik kor­látozás alá, hogy a gépkocsira az illető tárca költség­vetésében legfeljebb havi 3.000 km telje­sítménynek megfelelő üzemanyag költség számít­ható fel. Az ezen felül mutatkozó esetleges ki­adásokat­ a gépjárómű használója az államkincs­­tárisak kiegtéríteni tartozik. (2) Járandóságukhoz tartozó személygépkocsi illeti meg : a) miniszterelnököt, b) minisztereket, c) a legfőbb állami számvevőszék elnökét, f) államtitkárokat, e) azokat a szzemélyeket, akiknek azt a 3. §-ban meghatározott tárcaközi bizottság javaslatára a minisztertanács engedélyezi. 6­ §■ (1) Szolgálati vagy üzemi gépjáróm­űveknek [4. § b) és c) pont] minősülnek azok a személy és tehergépkocsik,­­ valamint motorkerékpárok, amelyek a közületek használatára vannak ren­delve és amelyeket elkerülhetetlen szükség eseté­ben csak az igényjogosult hivatalos személyek használhatják, illetőleg amelyek csak a közület részére történő szállítások céljára használhatók. (2) A szolgálati vagy üzemi gépjáróművet állandóan ugyanazon személy használatára fenn­tartani nem­­szabad. (3) A szolgálati, vagy üzemi gépjáróművek ki­zárólag csak hivatalos, illetve szolgálati utakra vehetők igénybe, ha azonban ezek az utak a köz­lekedés mai fejlettségére és aránylagos olcsóságá­nak figyelembevétele mellett más módon olcsób­­ban tehetők meg, illetve a szállítandó küldemé­nyek más módon olcsóbban fuvarozhatók, szolgá­lati vagy üzemi gépjáróművek nem használhatók. Ezt a körülményt minden egyes esetben amikor a használatukról dönteni kell, külön lelkiismeretes­­ mérlegelés tárgyává kell tenni. (4) Szolgálati vagy üzemi gépkocsit kényelmi vagy magáncélokra­ igénybevenni nem szabad és azokon nem hivatalos személyek egyedül, hivatalos személy nélkül nem utazhatnak, illetve­­­­ azokon nem az üzem folytatásához szükséges küldeményeket szállítani tilos. (5) Helyi forgalomban személygépjárómű 500 méternél rövidebb útra igénybe nem vehető. Hely­közi forgalomban személygépjárómű pedig csak az illetékes miniszter, illetve az általa kijelölt személy (17. §) által kiállított írásb­­li engedélyé­­­vel használható. (6) Az oktatás vizsgáztatás céljait szolgáló gép­járóművek (az állami gép­járóművezetői tan­folyam stb.) gépjáróművei kizárólag csak okta­tásra és vizsgáztatásra használhatók és azt az oktatók és a vizsgáztatók csak annyiban hasz­nálhatják, amennyiben a gépjáróművezetésben 1947. november 20.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék