Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. november-december (263-295. szám)

1947-11-20 / 263. szám

203. Kz,ám­. RENDELETEK TÁRA gyakorlás szempontjából okvetlenül és elkerülhet, tétlenül szükséges. (7) A gépjáróművek használatára a jogosult személyek vagy közületek kizárólag azt a gépjáró­­művet használhatják, amely részükre rendszere­sítve van. Szigorúan tilos a magasabb hatóságok­nak a fennhatóságok alá tartozó alacsonyabb hatóságoknál rendszeresített gépjáróműveket szolgálattételre berendelni és használni. Ha egyes esetekben mégis elkerülhetetlenül szükség volna kisegítő gépjáróművet igénybe venni, úgy a leg­feljebb 6 hétig terjedő időre igénybevételére a közlekedésügyi miniszter előzetes engedélyét, 6 héten túli időre igénybevételére pedig a minisz­tertanács előzetes engedélyét kell kieszközölni. (8) Szolgálati vagy üzemi gépjáróművet csak a rendszeresített gépjáróművezető vezetheti.­ A vezetést más személynek átengedni még abban az esetben is tilos, ha az illető gépjáróművezetői igazolván­nyal rendelkezik. Kivételt képeznék az­­állami gépjárómű vezetőképző tanfolyam, az államrendőrség, a honvédség, és a posta által üzembentartott, a gépjáróművezető kiképzés cél­ját szolgáló gépjáróművek, valamint a sovazatos, az üzemi szakértők által végzett úgynevezett próbamenetek. III. FEJEZET: 7. §• (1) A közü­letek az általuk üzembentartott gép­­járóművekről a közlekedésügyi miniszter által rendszeresítendő üzemi nyilvántartást kötelesek vezetni. (2) Az üzemi nyilvántartást a közlekedésügyi miniszter a legfőbb állami számvevőszék közre­működésével évenként kétszer felülvizsgálja. 8. §. 10) A közületek az általuk üzemben tartott gép­­járóműveket a közlekedésügyi miniszter által kijelölendő javítóüzemek valamelyikében kötele­sek javítani. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség nem terjed ki azokra a javításokra, amelyek egy heti időtartam alatt elvégezhetők és amelyeknek havi összköltsége legfeljebb 500.^ Frt. 9. §. (1) A közületek által fenntartott javítóüzemeket és gépk­ocsiszíneket áll. §-ban meghatározott szakértő bizottság a jelen­­rendelet életbelépését követő két hónapon belül felülvizsgálni köteles. (2) A felülvizsgálat során meg kell állapítani, hogy a közület által fenntartott műhely a gépjáró­művek javítási céljára megfelelő-e, rendelkezik-e a javítások elvégzéséhez hozzáértő alkalmazottakkal. A gépkocsiszinek az előírt biztonsági követel­ménynek megfelelnek-e, és általában mind a ja­­vítóműhely, mind a gépkocsiszin kihasználása gazdaságos-e. (3) A közlekedésügyi miniszter, a szakértői bi­zottság javaslatát­ figyelembe véve, előterjesztést tesz a minisztertanácsnak az egyes közület által fenntartott javítóműhely, illetve gépkocsiszín fenntartása, illetve megszüntetése tárgyában. 10. §. (1) A közü­letek által fenntartott gépjáróművek karbantartásának és javulásának ellenőrzése cél­jából az egyes közületekhez a 11. §-ban meghatá­rozott szakértői bizottság egy-egy tagját ellenőrző szakértői minőségben ki kell rendelni.­­(2) Az ellenőrző­ szakértő­k előzetes hozzá­járulása nélkül tilos a gépjáróművet a 8. § (2) be­kezdésében említett kivételtől eltekintve javíttatni. Ugyancsak tilos bármely a gépkocsi javítására­­ vonatkozó számlát az ellenőrző szakértő előzetes jóváhagyása nélkül kifizetni. (3) Az ellenőrző szakértő az eljárás során ta­pasztalt mindennemű szabálytalanságot a közle­kedésügyi­­ miniszternek haladéktalanul írásban jelenteni köteles. (4) A közületek minden egyes üzembentartott gépjárómű után évi 250 forint ellenőrzési díjat tartoznak az O. G. K. B. csekkszámlájára minden év január hó 15-éig befizetni. 11. §. (1) Az országos közúti és közlekedésrendészeti bizottság kebelében a közületek által fenntartott javítóüzemek és gépkocsiszínek felülvizsgálására és állandó ellenőrzésére, valamint a közületek által üzembentartott gépjáróművek karbantartá­sánál és javításánál a jelen rendelet szerinti közre­működésre szakértői bizottságot kell szervezni. (2) A bizottságnak csakis gépészmérnöki okle­véllel és megfelelő műhelygyakorlattal rendelkező közszolgálatban álló személy lehet a tagja. Kivét­­elesen indokolt esetben a közlekedésügyi minisz­ter a gépészmérnöki képesítés alól felmentést adhat. ' • ' . ' (3) A bizottság tagjait a közlekedésügyi mi­niszter bízza meg és rendeli ki az egyes közületek- 3003

Next