Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1947. november-december (263-295. szám)

1947-11-20 / 263. szám

3004 MAGYAR KÖZLÖNY 1948. november 20- hez. A megbízás háro­m évre szól és az bármikor visszavonható. A bizottság tagjainak"tiszteletelíját szintén "a közlekedésügyi miniszter állapítja meg, amelyet a közület által befizetett ellenőrzési díjak terhére kell utalványozni. IV. FEJEZET. ■12. §• (1) Amennyiben a minisztertanács a tárcaközi bizottság javaslata alapján a bejelentettnél keve-­­sebb gépjár­ómű tartását engedélyezte, [2. § (1) bekezdés] abban az esetben a fölös számú sze­­mélygépjáróművet, illetve motorkerékpárt a Ma­gyar Országos Gépkocsi Üzemi R. T. továbbiak­ban: MOGÜRT), a tehergépjáróművet pedig a Magyar Államvasutak Gépkocsi Üzemének (to­vábbiakban: MAVAUT) kell átadni. (2) A minisztertanács által üzembentartani engedélyezett gép­járóművekkel kapcsolatban veze­tendő a 7. §-ban említett nyilvántartásokat a je­len rendelet hatálybalépését követő hatodik hó­nap végén le kell zárni. Az ellenőrző szakértő a nyilvántartás adatait felülvizsgálja és a közleke­désügyi miniszter elé terjesztendő jelentésben nyi­latkozni tartozik arra vonatkozóan, hogy a gép­járómű­ kihasználása, valamint az üzembentartás egyéb körülményei gazdaságosság szempontjából megfelelőek­.e. §(3) Amennyiben, a közlekedésügyi miniszter megítélése szerint, a­­gépjáróm­ű további fenntar­tása nem indokolt, a minisztertanácsnak a gép­járómű üzembentartásának megszüntetését java­solja. (4) Ha a minisztertanács a­­gépjárómű üzemben tartásának megszüntetésére vonatkozó­­javaslatot elfogadja a szem­élygép­járóművet, illetve motor­­kerékpárt a MOGÜRT-nek, a tehergépjáróművet pedig a MAVAUT-nak át kell adni. (5) Az (1) és a (4) bekezdésben említett gépjárm­­­­űvek árát a MOGÜRT-n­ak, illetve a MAVAUT nak átadás előtt meg kell állapítani. v Az­árs­eg­­állapítást a 11. §-ban meghatározott szakértői bizottság eszközli. (6) Ha a Mav­au­t az (1) vagy a 4) bekezdés szerint átadni rendelt tehergépjáróművet nem kívánja üzembentartani, abban az esetben a teher­­gépjáróművet értékesítés céljából a Mogürt veszi át. (7) A Mogürt jogosult az (1) a ,4), illetve a (6) bekezdés értelmében átvett gépjáróműveket az (a) bekezdés szerint megállapított, illetve annál maga­sabb áron értékesíteni. Ha a gépjáróművet nem a Mogürt vásárolta meg, a befolyt vételár 15'Vp-ot jutalék fejében visszatarthatja. . (8) A minisz­ter­tanácsi határozat rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a gépjáróművek az (1) bekezdésben foglaltak szerint" megállapított árak fejében kifizetett összeg a közül­­ használatában megmaradó gépjáróművek­ üzembentartására vagy a Mogürt, illetve a Mavaut által rendelkezésre bocsátott gép­járómű bérleti díjára­ fordítandó, vagy pedig a pénzügyminiszter rendelkezésére bocsátandó. (9) Amennyiben a közület a minisztertanácsi határozatnak megfelelően gépjá­róművet bérel, abban az esetben a Mogürt, illetve a Mavaut a gépjárómű vételárát a közületnek nem fizeti ki, hanem a fizetendő összeget fuvardíjban szá­­molja el. (10) Gép­járóművet bérbevenni csak a Mogürt­­től, illetve a Mavaut-tól szabad. A közlekedésügyi, miniszter indokolt esetben kivételt tehet. V. FEJEZET. 13. §. (1) A közület a 2. 1j-ban­ említett miniszter­­tanácsi engedély esetében is gépjáróművet általá­ban csak a Mogürt útján vásárolhat. (2) Ha a Mogürt megfelelő gépjáróművel nem rendelkezik, a közület a gépjáróművet bármely, gép­járóm­űkereskedőnél megvásárolhatja, ilyen esetben azonban a gép­járómű­vét a 11. §-ban meg­határozott szakértői­­bizottságnak be kell mutatni. A bizottság a gépjárómű megvásárlását csak abban az esetben javasolhatja, ha annak állapotát és vételárát megfelelőnek találja. VI. FEJEZET: 1- 14. §. (1) A közület által üzembentartott gép­járómér csak a közlekedésügyi miniszter által rendszeresí­tendő menetlevéllel közlekedhet. Helyi használat esetén minden nap i­j menetlevelet kell kiállítani és azt a rovatoknak megfelelően pontosan kell­ vezetni. A gépkocsinak helyközi használata esetén egy-egy útra több napig érvényes menetlevelet kell kiállítani. Az ilyen menetlevélre rá kell vezetni, hogy a helyközi használatot ki, milyen célból engedélyezte­. (2) A menetlevelet a közület megbízottja (17. §) használatbavétel előtt aláírni tartozik. (3) A menetleveleket a számadási év végével a számadási okmányhoz kell csatolni. 15. §■ A 3. §-ban említett a tárcaközi bizottság által kiküldött ellenőrző személyek a közületi gépjáró­műveket bárhol megállíthatják és a jelen rende­letben szabályozott használatát ellenőrizhetik. Az észlelt szabálytalanságot a tárcaközi bizottság elnökéhez haladéktalanul írásban jelenteni köte­lesek. 16. §. (1) A gépjáróm­űkerületi elsőfokú rendőrható­ságok a közül­etek által beszerzett gépjáróművekre forgalmi engedélyt csak abban az esetben adhat­nak ki, illetőleg a már meglévő forgalmi engedélyt csak abban az esetben írhatják át a közület nevére, ha azt a minisztertanácsi határozat alapján a köz­lekedésügyi miniszter, a vonatkozó kérelemre rá­vezetve engedélyezte. Ez a­ rendelkezés nemcsak

Next