Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. január-április (1-95. szám)

1948-01-01 / 1. szám

t, sasául. Január 1, csütörtök. 545112 Uiiriajft'st, 11)48. MAGYAR# KÖZLÖNY o FílYalRJIK ►>,] HIVATALOS LAP V*. ,7 ...................... .........-i ............................................ .......................-.................-- -........... HIVATALOS RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére dr. Fajth Tibort, a Gazdasági Főtanács titkárságán szolgálatot teljesítő minisz­teri osztálytanácsost a miniszteri osztályfőnöki cím egy­idejű adományozása mellett miniszteri tanácsossá az V. fizetési osztályba kinevezem. Kell Budapesten, 1047. évi december hó 19. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. 15.288/1947. M. K. I. szám.) A külügyminiszternek a miniszterelnök utján tett elő­terjesztésére érdemes és eredményes munkássága elismeré­séül Szekfü Gyula rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek a Magyar Köztársasági Érdemrend nagy­sz­­eresét jól adományozom. Kelt Budapestem, 1917. évi december hó 28. napján. Tildy Zoltán s. b­. Dinnyés Lajos s.k k. (­15.520/1947. M. E. I. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök útján tett elő­terjesztésére dr. Hernádi Mihály tisztiorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az. V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Kelt Budapesten, 1947. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. 177.895/1947. V. N. M. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök útján tett elő­terjesztésére dr. Horváth Miklós tisztifőorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Kelt Budapesten, 1047. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k.­­177.806/1947. V. N. M. szám.) A népjóléti miniszternek a miniszterelnök útján tett elő­terjesztésére dr. Köt­liter István tisztifőorvost a közegész­ségügyi felügyelők és tisztiorvosok létszámában az V. fize­tési osztályba közegészségügyi főfelügyelővé kinevezem. Kék Budapesten, 1947. évi november hó 26. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. 177.897/1947. V. N. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszternek a miniszter­­elnök útján tett előterjesztésére Komáromy Pálnak, az Operaház volt igazgatójának érdemes és eredményes mun­kássága elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend ?■i­szit­keresztjét adományozom. Kelt Budapesten, 1947. évi december hó 17. napján. Tildy Zoltán s. k. Dinnyés Lajos s. k. (14.936/1947. M. E. 1. szám.) A minisztertanács az 1947. évi november hó 28. napján tartott ülésében a belügyminiszter előterjesztésére Girányi Istvánné belügyminiszteri I. osztályú irodasegédtiszt részére a szabadpályán eltöltött szolgálati idejéből 6 évnek a nyug­díjba beszámítható szolgálati idejéhez való hozzászámítá­­sát — a 7.380/1046. M. E. számú rendelet 1. §-ának (1) be­kezdése alapján — biztosította. (3.832/1947. el­. B. M. sz.) A minisztertanács az 1047. évi december hó 12. napján tartott ülésén hozott határozatával a belügyminiszter elő­terjesztésére dr. Kertész Endre nyugalmazott főispánnak szabadpályán eltöltött idejéből 12 évnek nyugdíjba be­számítható szolgálati idejéhez való h­ozzászámítását a 7.380/1946. M. E. számú rendelet 1. §-a (1) bekezdése alapján biztosította. (11.285/1947. olv. B. M. szám.) A minisztérium 1947. évi november hó 28-án a 9.590/ 1945. M. E. számú rendelet 8. §-a alapján és a 750/1947. M. Fi. számú rendelet 1. §-a alapján Bús László altisztet a tényleges szolgálatban és szolgálaton kívü­l eltöltött ide­jének figyelembevételével az állami altisztek létszámába állami altiszti elnevezéssel a XI. fizetési osztályba kinevezte (178.660/1947. IV­. V.-K. M. szám.) A belügyminiszter dr. Déry Endre rendőrőrnagyot a bel­ügyminisztérium fogalmazási tisztviselőinek létszámába a VI. fizetési osztályba miniszteri osztálytanácsossá kinevezte. (11.285/1946. eln. B. M. szám.) A belügyminiszter a 4.000/1042. eln. B. M. számú rende­let alapján az 1947. évi decemb­er hó 28. napján kelt 10.955/1917. I/1/a. számú rendeletével Orbán Pál belügy­minisztériumi segédhivatal­ igazgatót a Belügyi Segédhiva­tali Vizsgabizottság tagjául 1949. évi december hó 31 ig kijelölte. (10.055/1947. I/1/a. B. M. szám.) A belügyminiszter az Országos Mozgóképvizs­gáló Bizott­ság tisztikara (elnöke, helyettes elnöke, ügyvezető ale­lnöke, alelnökei és jegyzői), valamint a bizottsági tagok részére adott megbízások hatályát 1948. évi január hó 31. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbította. (335.408/1947. IV/2. B. M. szám.) Az igazságügyi miniszter dr. Sági Béla, a gyulai állam­­ügyészséghez beosztott volt nagyváradi államügyészt a gyulai államügyészséghez áthelyezte. (25.976/1047. I. M. E. szám.) Az igazságügyminiszter Bakos Mária és Fábián Ilona budapesti I—III. kerületi járásbírósági I. osztályú iroda­segédtiszteket a budapesti büntetőtörvényszékhez áthelyezte. (31.189/1047. I. M. E. szám.) A népjóléti miniszter a minisztertanácstól nyert felhatal­mazás alapján dr. Kiss Emil tisztiorvos, szegedi lakost a VI. fizetési osztályba tisztifőorvossá kinevezte. (178.594- 1047. V. N. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter a Nem Állami Tan­­személyzet Országos Nyugdíjintézete által fenntartott kecskeméti Faragó Béla Országos Árvaház nevelőtestületé­nek létszámába Buzási László ideiglenes árvaatyát árva­­atyává a 4. fizetési fokozatba. Kovács Lajos református­ ­ szám ára 2 forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék