Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. január-április (1-95. szám)

1948-01-01 / 1. szám

2 MAGYAR KÖZLÖNY 1948. január 1. Általános iskolai tanítót és Madarász László miniszteri segéd­titkárt ideiglenes minőségű árvaatyává a 7. fizetési fokozatba, Wolszky Gabriella és Kunfalvi Ildikó okleveles tanítókat pedig ideiglenes nyinőségű­ árvaanyává a 2. fize­tési fokozatba kinevezte. (185.468/1947. 111. 3. V. K. M. sz.) 71 vallás- és közoktatásügyi miniszter az igazságügy­­miniszterrel egyetértve, dr. Beér János székesfővárosi tiszti­főügyészt is Szerzői­­Jeg Szakértő Bizottság tagjává ki­nevezte. (165.835/1947. VII. V. K. M. szám.) 4 vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1924 : XXVII. tc. 11. §-a alapján az 1947/48. tanév hátralévő időszakára a budapesti állami középiskolai tanárvizsgáló bizottság tag­jává dr. Marót Károly egyetemi nyilvános rendes tanárt és dr. Szilágyi Lóránd egyetemi nyilvános rendes tanárt a magyar és az egyetemes történelemre, dr. Zolnai B­éla egyetemi nyilvános rendes tanárt a magyar irodalomra, valamint a francia nyelvre és irodalomra nevezte ki. (173.248/1947. VI. 1. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Lukátsy Gézáné Teleki Mária és Móra Magdolna okleveles polgári iskolai tanárt állami polgári iskolai tanárrá a 4. fizetési fokozatba kinevezte. (185.745/1947. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Balázs Mária okleveles tanító, szabadhidvég-rebcepusztai lakost állami tanítók létszámába állami tanítóvá a 2. fizetési fokozatba kinevezte. (173.868/1947. IV. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Dúk­a Antal főorvost a Testnevelési Főiskola igazgatóhelyettesévé a VI. fizetési osztályba, dr. Zibolen Endre főiskolai rend­kívüli tanárt, Düchstein Zoltán középiskolai testnevelő tanárt, R. Szent­páli Olga­ .színművészeti akadémiai tanárt, V­ár­fai János középiskolai testnevelő tanárt a Testnevelési Főiskola főiskolai rendes tanáraivá a VI. fizetési osztályba, Varga Jenőné középiskolai testnevelő tanárt, Koltai Jenő főiskolai tanársegédet, Kamarás István középiskolai test­nevelő tanárt és Simek Ferencné középiskolai testnevelő tanárt a Testnevelési F­őiskola főiskolai rendkívüli taná­raivá a VII. fizetési osztályba kinevezte. (182.286/1947. VI. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Fiedler Nándor fancsali evangélikus igazgató-tanítót nyugalombavonulása alkalmából a népoktatás szolgálatában végzett értékes munkásságáért elismerésben részesítette. (9.114/1947. eln. V. K. M. szám.) .A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Bölöny József pécsi tudományegyetemi címzetes rendkívüli tanár, buda­pesti ügyvédnek a budapesti tudományegyetem jog- és államtudományi karán a „Magyar alkotmányjog a köz­igazgatási jog alapintézményeivel" című tárgykörből egye­temi magántanárrá történt képesítését jóváhagyóin tudo­másul vette és őt ebben a minőségében megerősítette. (181.920/1947. VI. 1. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter Horváth Anna miskolci nyug­­állami tanítót a népoktatás szolgálatában négy évtizeden keresztül végzett értékes munkásságáért el­ismerésben részesítette. (5.876/1947. eln. V. K. M. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Csatkai Endre múzeum-igazgatót, Csipkés Kálmán múzeumőrt és Kotz­­manek János múzeumi altisztet a soproni Városi Múzeum anyagának megmentése, a múzeum rendbehozatala és a korszerű múzeumi kiállítás megszervezése terén végzett értékes munkásságáért elismerésben részesítette. (8.790/ 1947. é4n. V. K. M. szám.) Helyesbítés. A Magyar Közlöny december 19-én kelt 289. szám­ának hivatalos részében 14.490/1947. M. E. I. szám •k itt közzétett elnöki elhatározásban a Magyar Szabadság Érdemrend ezüst fokozatával kitüntetettek közé Szabó Ferenc neve után Ambrus János festő, rendőrőrnagy írandó, ugyanakkor nevezett az Érdemrend bronz fokoza­tával kitüntetettek listájából törlendő. Az Érdemrend bronz fokozatával kitüntetettek között szereplő Gyuricza Károly helyébe pedig Gyuricza Lajos irrandó. (ad 14.490/1947. M. E. szám.) (Leírási hiba.) Belügyminisztérium. ■ Cső.­ig. biz. 14/1947. szám. Hirdetmény. A volt csendőrségi személyek igazolására az l.OOOflMk M. E. számú rendelet értelmében alakult különleges igazoló bizottság az alant felsorolt csendőrségi személyeket „Ige*­zolt“-nak nyilvánított. Folyószám: 331. Mo/7. Mosonyi István volt nyug. nó tiszthelyettes, Pécsvárad, Szentháromság-tér 2. Folyószám: 332. Si/32. Schindler Imre volt nyug. pá főtörzsőrmester, Mohom, 105. sz. Folyószám: 334. Sza/32. Szabó Tamás volt nyug. asá főtörzs­őrmester. Üllő, Ilucsényi­ u. 12. Folyószám: 335. 445/1947. Dr. Varga Ferenc volt eső. gk százados, Kispest, I.ehel-u. 8. Folyószám: 336. Sza/275 Szabó Márton volt nyug. törzsőrmester, Budapest, István­ ut 49. Budapest, 1947. évi december hó 31-én. Réti Károly s. k. a volt csendőrségi személyek igazolására alakult különleges igazoló bizottság elnöke. Belügyminisztérium. Cső. ig. biz. 3/1948. szám. Hirdetmény. A belügyminisztériumban az 1.690/1945. M. E. számú rendelet 2. § 5. pontja alapján „A volt csendőrségi sze­mélyek igazolására alakult különleges igazoló bizottság" 1948. évi január hó 12-én, délután 15 órakor iga­zoló bizottsági ülést tart (Budapest, V., Sas­ u. 12, L .a 22. ajtószám alatt). Igazolás alá kerülnek: Bo/73. Bogdán István volt nyug. cső. főtörzsőrmester Szolnok, Városmajor-u­t 35. Bo/110. Bogyor Gábor volt nyug. cső. főtúsz-őrmester, Törökszentmiklósi Petőfi-u. 80. Bo/156. Borbás Márton volt nyug. cső. törzsőrmester, Madaras, Dózsa György-u. 14. Bi/24. Bíró György volt nyug. cső. tiszthelyettes, Cibak­háza, Rákóczi-u. 2. E/80. néh. Erdődi Gyula volt nyug. cső. törzsőrmester, ük. Fi/5. néh. F­inta István volt cső. főtörzsőrmester, Győr, III., Farkas Mátyás-ut 63. Gy/84. Györfi Ferenc volt nyug. cső. tiszthelyettes, Hajdú­böszörmény, Zrinyi­ ut 9. Ka/193. Kranitz István volt cső. őrmester, Tolnanémedi, Szentpéteri szőlőhegy. Ka/174. Kányádi (Homocsa) András volt nyug. eső. törid. őrmester, Budapest, VIII., Rozgonyi­ u. 2,6. Ka/197. Kántor Ferenc volt nyug. cső. szakaszveselő, Budaörs, Bor­ u. 50. Ko /224. ifj. Kiász Sebestyén volt cső. próbatizedes, Ador­­jás, 6. sz., u. p. Sámod. Ki/132. Kiss Lajos volt nyug. cső. törzsőrmester, Kiss­terenye. Ko/231. Kovács Mihály volt nyug. cső. tiszthelyettes, Sátoraljaújhely, Gizella­ u. 4. Ko/488. Kovács István volt cső. szakaszvezető, ker.­szemcse, Brassói-u. 76. La/69. Lakó András volt próba cső., Verpelét, 51®. La/71. László Péter volt nyug. cső. törzsőrmester, Vas­szentmárton, Szapáry-u. 844. La/92. Lábodi József volt cső., Újpest, Váci-út 60. La/k­l. Lakatos Miklós volt cső. főtörzsőrmester, Hajdú­­böszörmény, Vasvári Pál-u. 16. La/115. Laki Gyula volt cső. főtörzsőrmester, Kaposvár, Tisza István-u. 21. La /120. Latura János volt cső. őrmester, Üllő, Wesselényi* u. 11.

Next