Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1948. április-december (96-288. szám)

1948-04-27 / 96. szám

E szám ára 1 FT *50 fillér. 96. szaiu. Budapest, 1948 április 27. ked­il. MAGYAR­­KÖZLÖNY HIVATALOS LAP K (»­Z E­R DEKC H 1 TELE­K. A földmivelésügyi minisztertől. 237.407.1948. 1. A. 1. F. M. szám. „A 1918. évi április hónapban folyósításra kerülő lem­en­yelési előleghitelek feltételeinek megállapítása céljából össze­ült albizottság javaslata alapján a Tanács hozzájárult ahhoz, hogy­ az 1948. évi április hónapban engedélyezendő lemterme­lési előleghitelek az alábbi feltételek mellett folyósítassanak­ 800.000 Ft keretben : 1. A megszavazott hitelösszeget a Munkaközösségben tömö­rült termeltető vállalatok kü­lön-külön pénzitézeteik útján vehetik fel. A felvett hitel augusztus 15-én jár le, illetve a folyó évben folyósítandó kórófelvásárlási hitel rendelkezésre bocsátása esetében konvertálható kóróh­itellé, mely esetben a lejárat a felvásárlási hitelnek megfelelően alakul. 2. A termeltető vállalatok a felvett hitelösszeg után a Magyar Nemzeti Bank mindenkori viszontleszám­ítási kamat­tételét 5, illetve 6%-kal meghaladó kamatot (összesen 10 illetve 11%-ot) tartoznak fizetni. 5. A termeltető vállalatok a megszavazandó hitelt április hó 25-ig vehetik fel, tartoznak azonban legkésőbb május hó 16-ig a Pénzintézeti Központ részére megfelelő elszámolást készíteni a felvett hitelösszegek rendeltetésszerű felhasználá­sáról. 4. A termeltető vállalatok a termelő gazdáknak ki nem fizetett hitelösszeget a felvételtől számított 15 napon belül tartoznak kifizetést eszközlő pénzintézeteiknek visszafizetni. 6. A hitelek 50%-a viszontleszámítás, 50% a a pénzintéze­tek kötelező kerete terhére vehető igénybe. A viszontleszámí­tás útján folyósításra kerülő hitelek a Pénzintézeti Köz­ponton keresztül bocsáttatnak rendelkezésre. A Pénzintézeti Központot közreműködéséért évi 3 % kamat illeti meg, mely a folyósító pénzintézetet terheli. 6. A termeltető vállalatok egy termelő részére kát­ hordani kint az érdekképviseleti megállapodás előírása szerint 4 g lenkóló ellenértékénél, azaz : Ft 168.§-nál lentermelési előleg hitel címén többet nem bocsáthatnak rendelkezésre. 7. A hitelkonstrukció lebonyolításának ellenőrzését a Pénz Intézeti Központ végzi egyrészről, míg másrészről ezen leendő­ket a Földmívelésügyi Minisztérium megbízásából a ter­melők nevében az Ipari Növénytermelési Bizottság jogosult elvégezni. A folyósítandó hitelekkel kapcsolatban az egyes termeltető vállalatok egyéni kérelmet tartoznak a bank­vállalatokon keresztül a Magyar Nemzeti Bankhoz haladéktalanul el it terjeszteni. A Munkaközösség tartozik a hitel folyósításával kapcsolat­ban a HT részére megfelelő részletes kimutatást elkészíteni, a hitelt kérelmező vállalatok nevében, termelési területnek és a folyósítandó hiteleknek feltüntetésével. A HT albizottsága az április hónapban az 1917. évben kör­beváltási hitelként felvett hitelrészösszeggel kapcsolat­ban javasolja, hogy az egyes tagvállalatok minimálisan a lejáró hitelösszegek 25%-át fizessék ki, míg a fennmaradó 76% három hónapra prolongáltassék. A HT albizottsága azonban fenntartja magának azt a jogot hogy a prolongálással kapcsolatban benyújtott kérelmeket külön-külön bírálja el. Az albizottság az így 3 hónapra prolongált hitelösszegekkel kapcsolatban nem zárkózik el az elöl, hogy a 3 hónap eltel­tével a vállalatok hitelhelyzetének felülvizsgálása után eset­leg további prolongálást javasoljon." Budapest, 1948 évi április hó 19-én, Földmive­sügyi M­iniszter Értesítés. A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője április LS7-i, 93. számában jelent meg :­­„ A papíripari szakmai kollektív szerződés III. számú függeléke. 2. A „MESZHART" és Magyar Folyam- és Tenger­­hajózási Rt. magyarországi állomásain foglalkozta­tott rakodó- és raktármunkásokra és a MÁV illet­­ménytáblázatába be nem sorolt éjjeli őrökre vonat­kozó szakmai kollektív szerződés. A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítője kizárólag az Állami Lapkiadó Rt.-nál, Budapest, VL. Bajcsy- Zsilinszky­ út 65. szám alatt kaph­ató. HIVATALOS RÉSZ A belügyminiszternek a miniszterelnök útján tett előterjesz­tésére Papp Sándor Békés vármegye főispánját Békéscsaba thj. város főispánjává kinevezem. Kel. Budapesten, 1948. évi április bő 6­ napján. Tildy Zoltán t. t. Dinnyés Lajos u. k. (6.897/1948, eln. B. M. szám.) A népjóléti miniszter — a minisztertanács hozzájárulásá­val — Fakász Pál I. osztályú egészségügyi tisztet a népjóléti minisztérium számvevőségének egyesített létszámába — ide­iglenes min­őségű — intézeti szám tisztté kinevezte és egyheti eddigi közszolgálati idejének és fizetési osztályának figyelembe­vételével, a 15.600/1947. Korm. sz. rendelet 2. és 3. §-a alap­ján, —• ideiglenes minőségű — intézeti számvevőségi tanácsos elnevezéssel a VIII. fizetési osztály 1. fokozatába besorolta (3.961/1918. el­. N. M. szám.) A vallás­ és közoktatásügyi miniszter a 16.600/1947. Komi. számú rendelet 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglalt ren­delkezések alapján a minisztérium irodai szakának létszámá­ban dr. Jendrassik Ernőné Szentzy Ludmilla miniszteri II. osztályú irodatisztet miniszteri 1. osztályú irodatisztté a X. fizetési osztály I. fokozatába és a minisztérium altiszti szakának létszámában Horváth Ignác, állami szakaltisztet a XII. fizetési osztály 3 fokozatába nevezte ki. (5.070/19­15. em­. V. K. M. szám.) Az építés- és közmunkaügyi miniszter Báron István szegedi lakost a Kertész Gépcserép- és Téglagyár vállalatához vállalat­vezetőnek kirendelte. (16.893/1948. É. K. M. szám.) A belügyminiszter Cserebökény község végleges nevét az 1808 . IV. te. 2. §-a alapján „Cserebökény" névben állapította meg. (177.519/19­18. HI. 2. 15. M. szám.) A belügyminiszter Kengyel község végleges nevét az 1898 . vi IV. te. 2. §-a alapján „Kengyel" névben állapította meg M. (177.53­4/1948. III. 2. B. M szám.) H~'‘ A belügyminiszter Barnag község végleges nevét az 1898. TV. K­. 2. §-a alapján „Barnag" révben állapította meg. (177.512/1948. III. 2. B. M. szám.)

Next