Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. január-május (1-105. szám)

1948-01-01 / 1. szám

Budapest, 1948. 1. szám. Január 1. csütörtök. MAGYAR­­ KÖZLÖNY ___________ RENDELETEK TÁRA____________ A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 15.580/1947. Korai. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a jogosulatlan iparűzés hatályosabb leküz­déséről szóló 10.280/1947. Kom­. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 15.590/1947. Kom­. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrizetében volt értékpapírok semmisnek nyilvánítására irányadó határidő meghosszabbítása tárgyában. 15.640/1947. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az 1.910/1947. M. E. számú rendelettel megállapított határidők­ újabb meghosszabbítása tárgyában. 15.650/1947. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete 5 filléres alumínium érmék verése tárgyá­ban. Minisztertanácsi határozat. 22.224/1947. II. szám. Az 1947/48. évi költségvetésben a közszolgálati alkalmazottak jóléti és sport céljaira előirányzott hitelek felhasználása tárgyában. 83.000/1947. II. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete a jogosulatlan iparűzés hatályosabb leküzdéséről szóló 10.230/1947. Korm. és az ennek kie­gé­szíté­sérő­l szóló 15.580/1947. Korm. számú rendeletté hatályba léptetése és végrehajtása tárgyában. 54.730/1947. K. M. szám. A közellátásügyi miniszter rendelete a kukorica 1948. évi január havi árának megálla­pítása tárgyában. 81.550/1947. III. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a nyugellátásoknak korlátozása szempontjából figye­lembe vett kereset vagy jövedelem összegének kiszámítása tár­gyában kibocsátott 15.600/1946. III. P. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 207.300/1947. XIII. a. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a dohányjövedék munkáslétszámába tartozó alkal­mazottak szolgálati szabályzata tárgyában. 246.388/1947. XI. a. P. M. szám. A pénzügyminiszter rendelete a földművesszövetkezetek illetékmentessége tárgyá­ban. A magyar köztársaság kormányának 15.580/1947. Korm. számú rendelete a jogosultilitu i­i.k­it­.és hatályosabb leküzdéséről szóló 10.230/1947. Korm. számú rendelet kiegé­szítése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947 : XXVI. törvénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A 10.230/1947. Korm. számú­ rendelet .(Magyar Közlöny — Rendeletek Zára 190—191. szám) 5. §-a azzal a rendelkezéssel egészíttetik ki, h­ogy az ott meghatározott kihágás esetében is alkalmazni kell a 4. §-nak a fel­lebbvi­telre vonatkozó szabályait. 2. §. A jelen rendelet hatálybalépésének napját az iparügyi miniszter állapítja meg. Budapest, 1947. évi december hó 30-án. Dinnyés Lajos s. fc. miniszterelnök. A magyar köztársaság kormányának 15.590/1947. Korm. számú rendelete a Magyar Nemzeti Bank birtokában vagy őrize­tében volt értékpapírok semmisnek nyilvánítá­sára irányadó határidő meghosszabbítása tárgyában. A minisztérium­ az 1946 : XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1947 : XXVI. tc. 1. §-ával meghosszabbított felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendeli: 1. §. A 270/1946. M. E. számú rendelet módosításá­ról szóló 24.920/1946. M. E. szám­ú rendelet (Ma­gyar Közlöny 1947. évf. 2. szám) 1. §-a akként módosíttatik, hogy a Magyar Nemzeti Bank birtokából vagy őrizetéből 1944. évi március hó 19. napja után jogtalanul kikerült vagy­ megsem­misült, illetőleg elveszett értékpapírok megsem­­misítését az egyes értékpapírok megsemmisíté­séről szóló 4.090/1945. M. E. számú rendelet (Magyar Közlöny 65. szám) alapján legkésőbb az 1948. évi junius hó 30. napjáig kérheti. 2. §• A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1947. évi december hó 30-án. Dinnyés Lajos s. k. A miniszterelnök. If*3 l0 i­hl

Next