Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. május-augusztus (106-195. szám)

1948-05-11 / 106. szám

106. Máin. Budapest, 1948 máájus 11. kedd. MAGYAR® KÖZLÖNY _____________ RENDELETEK TÁRA __________ A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE: 5.330/1948. Kormn. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a közületek, továbbá egyes intézetek, intézmények, vállalatok és üzemek részére szóló postautalványok és postatakarékpénztári csekkfizetési utalványok jóváírással történő kiegyenlítése tárgyában. 5.300/1948. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete a postapénzforgalom kiterjesztéséről szóló 4.880/ 1948. Korm­. számú rendelet kiegészítése tárgyában. 5.380/1948. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az ipari igazgatóságokról. 5.390/1948. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az állami válla­latok kezelésének ideiglenes szabá­lyozásáról. 5.400/1948. Korm. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az Anyag- és Árhivatal megszüntetéséről, valamint az ipari anyaggazdálkodás és árszabályozás átszervezéséről. 5.410/1948. Korm­. szám. A magyar köztársaság kormányának rendelete az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételé­ről szóló 1948 : XXV. törvénycikk 1—6. §-ának végrehajtá­sáról. 102.470/1948. K. N­. szám. A földmívelésügyi miniszter rendelete a fojtott burgonya és az újburgonya forgalmának átme­neti felszabadítása tárgyalján. 1­983.760/1948. F. M. szám. A földmívelésügyi miniszter rendelete az alerdészi különbözeti szakvizsga és az erdőőri szak­vizsga újabb szabályozásáról szóló 3.860/1948. Korm. számú rendelet végrehajtása tárgyában. 45.800/1948. Ip. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete a főfelügyelete alá tartozó ipari igazgatóságoknak az állami válla­­­latok kezelésével kapcsolatos tennivalóiról. 215.400/1948. N. M. szám. A népjóléti miniszter rendelete az elsősegélynyújtás módját és eszközeit szemléltető falitábla elő­állítása, forgalombahozatala és árának megállapítása tárgyában. A magyar köztársaság kormányának 5.330/1948. Korm. számú rendelete a közületik, továbbá egyes intézetek, intézmények, vállalatok és üzemek részére szóló postautalványok és postatakarékpénztár­ csekkfizetési utalványok jóváírással történő kiegyenlítése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948 : XXIV. tör­vénycikkel meghosszabbított felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendeli : 1­ §­ A jelen rendelet hatálya alá tartoznak a) az állam, a törvényhatóságok, megyei városok és községek, ezek intézetei, intézményei, vállalatai és üzentei, b) az állami főfelügyelet, valamint állami igazga­tás és kezelés alá tartozó alapítványok és alapok, to­­­vábbá a törvényhatóságok, megyei városok és közsé­gek kezelésében álló alapítványok és alapok, és az 1927 : XXI. és 1928 : XI. törvénycikk alapján működő biztosító intézetek, (I) az Általános Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezet, a Magyar Államvasúti Alkalmazottak Kor­ati Szövetkezete, a Magyar Építőipari Munká­sok Országos Szövetkezete, a Magyar Országos Szö­vetkezeti Központ, az Országos Szövetkezeti Hitel­intézet, e) az állami kezelésbe vett vállalatok, f) azok­ a vállalatok, amelyekhez a 3.500/1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny­i Rendele­tek Tára 71. szám) alapján az illetékes miniszter vállalatvezetőt rendelt ki, valamint azok a vállalatok, amelyeknél a 3.510/1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny­i Rendeletek Tára 71. szám) 3. §-a alapján az üzemi bizottság elnökét kirendelt vállalatvezetőnek kell tekinteni, kivéve azokat a vállalatokat, amelyeket az illetékes miniszter a 3.780/ 1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny­i Rendeletek Tára 74. szám) 2. §-a alapján a 3.510/ 1948. Korm. számú rendelet hatálya alól kivett, g) azok a vállalatok, amelyek részvényeinek, üz­letrészeinek, vagy törzstőkéjének legalább húsz szá­zaléka az állam tulajdonában van, végül h) az 1947 : XXX. tc. 3. §-a alá eső pénzintézetek legalább húsz százalékos érdekeltségű vállalatai. 2. §• (1) Az 1. §-ban felsorolt kedvezményezett címére szóló közönséges postautalványt — a 4. §-ban fel­sorolt kivételektől eltekintve — készpénzben kifizetni nem szabad, hanem azt a kedvezményezett posta­­takarékpénztári csekkszámláján kell jóváírni. (2) Jóváírás előtt a címzettnek tudomásulvétel vé­gett be kell mutatni a címzett „saját kezéhez" kézbe­sítendő, az expressz, a távirati, a külföldi postautal­ványokat, valamint a csekkfizetési utalványokat. 3. §: Az 1. §-ban felsorolt kedvezményezettek kötelesek az utalványkézbesítő postahivatalnál írásban bejelen­teni annak a csekkszámlájuknak elnevezését és szá­mát, amelyre a 2. §-ban foglalt rendelkezések szerint postautalványok jóváírás végett telepítendők. Ila­va­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék