Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. május-augusztus (106-195. szám)

1948-05-11 / 106. szám

106. szám. RENDELETEK TÁRA’ (3) Az illetékes­ miniszter — a Gazdasági Főtanács hozzájárulásával — rendelettel új ipari igazgató­ágakat állíthat­ fel, az ipari igazgatóságokat meg­oszthatja vagy, összevonhatja. 3. §. (1) Az ipari igazgatóság hatóság. Hatáskörébe tar­tozik az illető iparágban (gazdasági ágban) működő minden olyan vállalat, amelynek terjedelme a kis­ipar körét meghaladja. (2) Az ipari igazgatóság az 1. §-ban meghatáro­zott hatáskörében m­aj gondoskodik arról, hogy az Országos Tervhiva­tal utasításai alapján a gazdasági részlettervek kellő időben elkészüljenek, a részletterveket az egész iparág tekintetében összesíti és az összesítést az eredeti rész­lettervekkel együtt az illetékes miniszterhez és az Or­szágos Tervhivatalhoz felterjeszti; b) az illetékes miniszter által megszabott irány­elvek szerint biztosítja az Országos Tervhivatal ál­tal jóváhagyott gazdasági terv végrehajtását, figye­­lm­mel a termelési, a beruházási és az önköltségcsök­­kentési szempontokra; c) Az Országos Tervhivatal által átruházott hatás­kör­ben hatósági anyaggazdálkodási jogkört gyakorol; d) a Gazdasági Főtanács főtitkára által átruházott hatáskörben árhatósági jogkört gyakorol; továbbá az illetékes miniszter által kibocsátott uta­sítások vagy irányelvek szerint; e) a termelés gazdaságosságának fokozását célzó intézkedések foganatosítását rendelheti el; /) egyes vállalatok együttműködését vagy terme­lésük összhangba hozat­alát rendelheti el; ?/) a vállalatokat adatszolgáltatásra kötelezheti; végül, ha az illetékes miniszter ezt a hatáskört az ipari igazgatóságra ruházta, h) szabványok (típusok, normák) alkalmazását teheti kötelezővé. (3) A (2)­­ bekezdés c), d) és zi) pontjában említett hatáskör a kisipari vállalatokra is kiterjed. 4­ §• Az ipari igazgatóság a termelés irányítására vonat­kozó jogkörében az­ illető iparághoz (gazdasági ág­hoz) tartozó valamennyi vállalat egész ügyvitelét, különösen a vállalat üzleti könyveit és iratait, pénz­tár-, értékpapír- és áruállományát, valamint a válla­lat termelésének menetét megvizsgálhatja. 5. §• (1) Az ipari igazgatóság az illetékes miniszter fő­felügyelete alatt áll. Az illetékes miniszter a főfel­ügyelete alatt álló ipari igazgatóságokat utasítással láthatja el s az intézkedést a jelen rendeletben az ipari igazgatóság hatáskörébe utalt ügyekben is ma­gának tarthatja fenn. A miniszter utasítása az ipari igazgatóságokra kötelező. (2) A jelen rendelet alkalmazásában illetékesnek azt a minisztert kell tekinteni, aki az illető iparágban szervezett ipari igazgatóság felett a főfelügyeletet gyakorolja (2. §). II. Az ipari igazgatóságok szervezete.­ ­ §. (1) Az ipari igazgatóság élén az ipari igazgató áll. Az ipari igazgatót az illetékes miniszter előterjeszté­sére a kormány nevezi ki. (2) Az ipari igazgatóságok székhelye Budapest. 7­ §■ Az illetékes miniszter kizárólagos hatásköréig tar­tozik : a) az ipari igazgatóság szervezetének és ügyrendjé­nek megállapítása és módosítása ; b) az ipari igazgató helyettesének és az ipari igaz­gatóság osztályvezetőinek kinevezése ; c) az ipari igazgatóság terv­megbízottjának ki­jelölése ; d) előterjesztés a külföldi utazások engedélyezése iránt ; e) az ipari igazgatóság költségvetésének jóváha­gyása a pénzügyminiszterrel egyetértésben ; f) fegyelmi szabályzat kibocsátása az ipari igazga­tóság személyzetére ; g) az ipari igazgatóság képviseletében nemzetközi tárgyalásokon eljáró megbízottak kijelölése ; h) egyes vállalatoknak — az esetleg illetékes más miniszterrel egyetértésben — más igazgatóság hatás­körébe utalása ; ha ebben a kérdésben az érdekelt miniszterek között vita merül fel, a Gazdasági Fő­tanács dönt ; i) a főfelügyelete alá tartozó ipari igazgatóságok között felmerült vitás ügyek eldöntése. 8. §. (1) Az ipari igazgatóság személyzete szolgálat­­tételre átengedett közszolgálati alkalmazottakból, szerződéses alkalmazottakból és az illetékes minisz­ter hozzájárulásával az ipari igazgatóság ügykörébe tartozó állami vállalatoktól berendelt munkavállalók­ból áll. (2) Az ipari igazgatóságok személyzeti létszámát a pénzügyminiszterrel egyetértésben az illetékes mi­niszter állapítja meg. (3) Az ipari igazgatóság személyzetének tagjait közhivatalnokoknak kell tekinteni. 9. §. Az ipari igazgatóság személyi és dologi szükség j­e­leinek fedezéséről az állami költségvetés keretében az illetékes miniszter gondoskodik. 10. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép ha­tályba, végrehajtásáról az illetékes miniszterek gon­­doskodnak. Budapest, 1918. évi május hó 7-én. Dinnyés Lajos &.­­ minisztereln­ök HMM

Next