Magyar Közlöny - Rendeletek tára, 1948. augusztus-december (196-288. szám)

1948-08-31 / 196. szám

10SO MAGYAR KÖZLÖNY 1948. augusztus 31. ---------„.......... ~ “ ' ..... “ “ " ~ “ ~­~ —~ 81.150 19*8. Á. H. szám. A Gazdasági Főtanács főtitkárának rendelete a szén, brikett és koksz kereskedői forgalmában számítható haszontételek újabb megállapítása tárgyaiban. 4ötf.87.?1948. II. M. szám A belügyminiszter rendelete a külföldi rendszámú gépjáróm­űvek részére rendszeresített igazolólap megszüntetése tárgyában. 87.024/1948. F. M. szám. A földmívelésügyi miniszter rendelete a vegyileg tartó­sított tej forgalom­bahozatalának szabályo­zásáról szóló 84.848/11­48. F. M. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 74.1­00/1348. I. M. szám. Az igazságü­gyminiszter rendelete az állandó bírósági szakértők megbízatásának felülvizsgálására megszabott határidő meghosszabbítása tárgyában. 55 596/11­48 Ip. M. szám. Az iparügyi miniszter rendelete az iparoktatási intézetek 1948/49. iskolai évének szorgalmi ideje és tanulmányi rendje tárgyában. 100.014/1048. A. G. szám. Az Országos Tervhivatal rendelete a fekete vaslemez egyes méreteinek zár alóli feloldásáról. A magyar köztársaság kormányának 8.830/1948. Korm. számú rendelete az Alumíniuméra Bánya és Ipar a Magyar-Szovjet Bauxit-Alum­ínium Részvénytársaság alapszabályáról. A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. te. 1. g-ában foglalt s legutóbb az 1948: XXIV. te. 1. g-ával meg­hosszabbított felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. 8-Az Alumíniumérc Bánya és Ipar" Magyar-Szovjet Bauxit- Aluminium Részvénytársaság a jelen rendelethez mellékelt alapszabályok szerint működik és a cégbíróság azt ennek alapján köteles bejegyezni.,2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 11­48. évi augusztus hó 49-én. Dinnyés Lajos s. v k., miniszterelnök. Melléletei a 8.80011918. Korm. számú rendelethez. * Az .,Alum­inium­érc Bánya és Ipari Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Részvénytársaság alapszabálya. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szocialista Szovjet Köztársaságok­ Szövetségének Kormánya között 1946. évi április hó 8. napján megkötött Egyezmény alapján az „Alumí­niumérc bánya és Ipar" Részvénytársaság átalakul Magyar- Szovjet Bauxit-Aluralmmn Társasággá „Alumíniumérc Bánya és Ipar Részvénytársaság" rövidített elnevezéssel. 1. FEJEZET. A Társaság cége, működésének tárgya, székhelye és fennállásának időtartama. 1­ §• A Társaság cége , magyarul: „Alumíniumérc Bánya és Ipar" Magyar-Szovjet Bauxit-Alumínium Részvénytársaság, oroszul : Szovjetszko-Vengerszkoje Bokszito-Aljuminyijevoje „Akcionyemoje Obscsesztvo Aljuminyijevoje Rudnyiki i Pro­­myslennoszty". A Társaság cége közgyűlési határozattal megváltoztatható. 2. §• A Társaság működésének tárgya mindennemű bányakuta­­tási jog szerzése, bányák szerzése bérbevétel vagy vásárlás útján, bányák építése és üzembentartása, mindennemű hasz­nos ásvány, különösen bauxit kitermelése, timföld, alumínium­­hidroxid és alumíniumsók előállítása, alumíniumnak és ötvö­zeteinek előállítása, alumíniumnak és ötvözeteinek feldolgo­zása, készítmények előállítása alumíniumból és­ ötvözeteiből, az összes felsorolt termékek értékesítése, valamint minden­nemű ipari vállalatok létesítése és a fent meghatározott tevé­kenységgel összefüggő különféle kereskedelmi és pénzügyi műveletek lebonyolítása mind a Magyar Köztársaság terüle­tén, m­ind Ezt a tevékenységet a Társaság maga közvetlenül vagy más társaságokkal és személyekkel együtt fejtheti ki. A felsorolt­ célok elérése végett a Társaság a következő te­vékenységet fejti ki : «) mindennemű geológiai kutatást végez bauxit és más hasznos ásványok lelőhelyének felkutatása és részletes, meg­ismerése céljából ; ’b) üzemben tart, bérel, tulajdonul megszerez, koncesszióba kap, bérbe ad, elidegenít vállalatokat, bányatelkeket és min­dennemű ingatlant; c) bányák, vállalatok és a Társaság működésével kapcsola­tos különálló létesítmények építését végül; d) üzemben tart gépkocsikat és lófogasokat, vasúti gördülő anyagot és a megfelelő szállítási eszközökkel tulajdonosként rendelkezik ; e) bonyolít minden a Társaság működésével összefüggő műveletet a legtágabb értelemben. 3. §. A Társaság fennállását semmiféle határidő nem korlátozza. 4. §• A Társaság székhelye : Budapest. A Társaság mind a Magyar Köztársaság területén, mind kü­lföldön működésével összefüggő fiókokat, képviseleteket, ügynökségeket, irodákat, különféle raktárakat és vállalatokat nyithat és tarthat fenn. II. FEJEZET. Részvénytőke, részvények, részvényesek. * §• A Társaság alaptőkéje 14.000.000.— (Tizennégymillió) pen­gőben nyer megállapítást és 350.000.— (háromszázötvenezer), egyenkint 40 (negyven) pengő névértékű részvényre oszlik. A részvények 25, 50 és 100 darabra terjedő címletekben bocsáthatók ki. A Társaság összes részvényei bemutatóra szólnak. A Társaság összes részvényei a következőképen oszlanak meg : az összes részvények 50%-a (ötven százaléka), azaz 175.000 (egyszázhetvenötezer) darab részvény 7,OGO.OOO.— (hétmillió) pengő értékben a magyar részvényesek tulajdona ; az összes részvények 50% a (ötven százaléka), azaz: 175.000 (egyszázhetvenötezer) darab részvény 7.000.000.— (hétmillió) pengő értékben a szovjet részvényesek tulajdona. A magyar és szovjet részvényesek részvénytulajdonainak fentnevezett aránya a Társaság fennállásának egész időtarta­mára fenntartandó. 6. §. A Társaság részvényei magyar és orosz nyelven állíttatnak ki és sorszámmal, kelettel, a társaság cégével, pecsétjével és osztalékszelvényekkel vannak ellátva. A társaság részvényeit a Társaság igazgatóságának Elnöke, ennek Helyettese és a Főkönyvelő írják odá. 7­ §• A Társaság tartaléktőkével rendelkezik, melynek létesítése és­­nagysága tárgyában a Közgyűlés határoz.

Next