Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1949 (1-270. szám)

1949-01-01 / 1. szám

HIVATALOS LAP HIVATALOS RÉSZ A miniszterelnök előterjesztésére Dobi István re­szter­­elnöknek a magyar demokrácia érdekében eddig­ifej­tett kiváló munkássága elismeréséül a Köztársasági Elk­öl líz­mé­résének Ezüst Koszorúját adományozom. Kell Budapesten, 1998. évi december hó 31. sáján. Szakosíts Árpi. s. k. Dobi István s. k.­­ (13.32.) 1918. M. E. I/A. szám.) .4 vallás- és közoktatásügyi miniszter Palástt­y Jánost a vakok szegedi állami intézetéhez állami gyógypedagógiai ta­nárrá kinevezte. (117.87.) 1948 V. K. M. szám.) .1 kereskedelem- és szövetkezet­ügyi miniszter 3.500 1918. Kormn. számú rendelet 1. §-ában biztosított joga alapján Rózsási Gyula textilkereskedő budapesti (IV., Szervita-tér 2.) ber. céghez Kertész József budapesti (XIV., Egressy­ út 1.) lakost vállalatvezetőül kirendelte. (54.4,28/1948. K. Sz. M. szám.) A posta vezérigazgatója 1948. évi január he 1-i hatállyal kinevez­te : a postamunká­si szakon : Sándor Mária és Tanner Lajosné postasegédmunkást a postai rendszerű 19. fizetési fokozatba, Horszul­ Józsefné posta­segéd­­ munkást a postai rendszerű 20. fizetési fokozatba. Boros Györgyné postasegédm­unkást a postai rendszerű 22. fizetési fokozatba. özv.­­ryulovics Omerné postasegédmunkást a postai rendszerű 23. fizetési fokozatba. Hócz L­ászlóné postasegéd­­munkást a postai rendszerű 24. fizetési fokozatba. Kürti ha­jam* és özv. Potyák Jámásné postasegédmunkást a postai rendszerű 25. fizetési fokozatba. Házás Józsefné és özv. Kontra Jánosné postasegédmunkást a postai rendszerű 20. fizetési fo­kozatba. özv Dávid Lászlóné, Barna Lajosné, Ilizzer Emilia és Péter Jolán postasegédmunkást a postai rendszerű 27. fize­tési fokozatba. Jászai Mária, Kántor Erzsébet, özv. Komoly Károlyné, Márffy Jánosné. Penzsó Mária. Valasek Istvánná, özv.­­sói lói­ Mihályné, özv. Dózsa Endrévé, özv. Ilelyi Ist­vánná. Kiss Ilin leimené, özv. Kon Gyulánné. Szidai l­ászlóné és Varga Jónásné­­postasegédmunkást a postai rendszerű V. fizetési fokozata ; a postamesteri alliszki szakon: ■ őrnagyi József postamesteri altisztet a postai rendszerű l­. fiz. téri fokozatba, Győri Feren­c és Fehértói Sándor posta­­i­déri altisztet a postai rendszerű 43. fizetési fokozatba, Tóth úita, Bognár Mihály és C­sányi Béni postamesteri altisztet postai rendszerű 14. fizetési fokozatba, Sebestyén István, Kiss József, Krinzel György, Pili Bálintné és Zombori József postamesteri altisztet a postai rendszerű 15. fizetési fokozatba, Cseri László, Hegyi András, Papp József, Bigó László, K­. Szabó János és Szilágyi János postamesteri alt­SZtel a postai rend­szerű 10. fizetési fokozatba, Harsányi László, özv. Pető And­rásné, Steiger Mihály, Szabó Sándor, Tóth József, K­encsik Lajos, Staberecz Vilmos és Szarvas Sándor postamesteri al­tisztet a postai rendszerű 17. fizetési fokozatba. Gazsi József, Parsai István, özv. I­­nter Jánosáé, Visnyai Imre, Árvay Kál­mán, ('.savajda János, Fábián Pál, Kocsis István és­ özv. Sza­badszki Jánosáé postamesteri altisztet a postai rendszerű 18. fizetési fokozatba. Alföldi Aulal, Andrásy László, Bozsákodirs Antal, ('.sonka líiíhnáil, l r's Józsefné, Harangozó János, Hor­váth János, Jámbor János, Kemény Gyula, Kocsis János, Lo­vas László, Sz. hagy Balázs, Ocsai János, Sági Béla és Vízin Jakab postamesteri altisztet a postai rendszerű 19. fizetési fokozatba, Andocs Sándor, Csatlós Imre, Haragú István, Dobál Lukács, Harsányi Gyula, Kovács Sándor, Németh Lidia, Nyit­­rai András, Reisz József, Szabó Lajos, Terék János, Úri Fe­re­nc­né, Vida Gyula, Aulai Vilmos, Berezvai Ignác, Boros Ist­ván, Fazekas Mihály, Illés János, Jónás Imre, Kulm­án Ferenc, Majoros Benedek, Maszlag Ferenc, Takács György, Takács Sándor, Ajkaliszi József, Varga János, Veres András és Imre István postamesteri altisztel a postai rendszerű 20. fizetési fokozatba, Ábrah­ám István, Balázs László, Bereczki Antal, Bóka István, Csókás József, Debreceni László, Gácsi János, Gyenes László, özv. Horváth Pál­né, Juhai Ferenc, Kacsó Már­ton, Kongó Pál, Kiláiy Emil, Kiss l­ajos, Molnár József, Mor­vai János, Németh Imre, Nyilas Sándor, Süveges Imre, Szed­niák József, Szívm­a János, Tamási Lajos, Török László, Varga István, Vaskó Imre, Zika János, Berényi Pál, Csincsák Pál, Csőke János, Fazeka Mihály, Gálya Józsefné, Gombás Ferenc, Görög Mihály, Győri József, Illés Imre, Jakubek János, Jávér Kálmán, Kasik Pál, Kiss György, Kontuly László, Kovács Ist­ván, Nagy Sándor, Bibár Imre, Sas Sándor, Stefan Mihály, Tihanyi János, Vágyók József és Winkler Flóris postamesteri altisztet a postai rendszerű 21. fizetési fokozatba. Autós Gyula, Bogyal József, Bajkai Sándor, Balázs Béla, Barabás János, özv. Bende Józsefné, Bogdán Gyula, Csáki István, Csányi Imre, Hirnes Istvánné, Doh­nány Antalné, Fekete János, Fülöp Já­nos, Geczki Sándor, Honda László, Ihász Mihály, Jákics Fe­renc, Kárász János, Karsai Ferenc, Kácsor Miklós, id. Killy József, Koskai Sándor, Kovács István, Kovács Mihály, Kotron­g József, Krakóczki Ferenc Mészáros Imre, Molnár István, Né­meth György, Oláh Pál, Ónodi József, Pintér András, Picsa János, Sebők József, Szabó Sándor, Szilágyi János törökszent­miklósi, Szkiln Miklós, Tabányi György, Sz. Tóth Pál, Vas András és Zugligeti Sándor postamesteri altisztel a postai rendszerű 22 fizetési fokozatba, Bányász András, Berkó György, Bruszt János, Győri József, Lábos István, özv. Nagy Józsefné, Bekeles József, özv K­ozner Istvánné, Simon József, Somorácz Imre, Szélné Ferern, Szigeti Lajos, Tirják Pál, Tor­nyos­ Erzsébet, Zsombók Viktor és Molnár Iréna postamesteri allisztel­­a postai rendszerű 23. tize­dési fokozatba. (251.000/1948. Közl. M. szám.) Helyesbítés. A külügyminiszter Dancs Béla irodalótisztté való kinnve­zését hatálytalanította. (A kinevezésről szóló közlemény a M. K. 199. számában jelent meg, tévesen „Dancs József" nevel.) (7.5124/1948. Kül. M. szám.) .1­9■kiskundorozsmai járás főjegyzője, mint közvetlen fel­ügyelő hatóság 4.053 1948. számú véghatározatával a puszta­­mérgesi anyakönyvi kerületben 1949. évi január hó 1-ével kezdődően Pusztamérges község elöljáróságánál, mint kör­jegyzőségi székhelyen „A“ jelzésű és a körjegyzőséghez tar­tozó Öttömös községben a jegyzői kirendeltségnél „B" jel­zésű párhuzamos anyakönyvek vezetését engedélyezte. (2.9.18/ 1918. szám.) ,4 belügyminiszter vállamozta az alábbi egyesületek alap­szabályát : ösküi Vadásztársaság (öskü­, Veszprém via.). (IX /80.213. B M. IV/3.) Kisvárdai Paraszt Vadásztársaság (Kisvárda, Szabolcs vra.). (IX/80.168. B M. IV/3.) Som­ogysámsoni Vadásztársaság (Somogysámson, Somogy vilid. (IX/80.277. B. M. IV/3.) Tarnavölgyi Vadásztársaság (Terepes, Heves vill.). (IX/, 80.430. B. M. IV/3.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék