Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. január-június (1-137. szám)

1949-01-01 / 1. szám

2 MA­­­YAR KÖZLÖNY 1949. január 1. 6.637. A magyar köztársaság kormányának — 13.340/1948. Korm. számú rendelete a viímszövedéki kivágási eljárások során jogerősen elkobzott árak értékesítésének újabb szabályozása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. tc. 1. §-áb­an foglalt és legutóbb az 1918 : LVI. tc. 1. § ával megh­osszabbí- tott tim­­a­lm­a­zás a­lapján a következőket rendeli : 1. §. I’elhatalonoztatik a pénzü­gym­iniszter, hogy a vámjövedéki k­ir­ágási eljárás során jogerősen elkobzott áruk értékesítését (a vámjog szabályozásáról szóló 1024 : XIX. tc. 83. §-ában fő padiak­tól eltérői­g rendelettel szabályozhassa. 2. g. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 1943. évi december hó 31-én. Dobi István s. k. j­ul­mviszk­reknek. 6.320. A magyar köztársaság kormányának — 13.350/1948. Korm. számú rendelete a tiszadótételek újabb megállapítása és a Közületi Ingatlan Központ által kezelt épületek adóztatása tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1016 : XVI. tc. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1018 : LVI. törvénycikkel meghosszabbí­tott fel­­atalm­azás alapján a következőket rendeli • ‘■8. A­­lázadóról szóló 8.700/1040. M. E számú rendelet (Magyar­­ Közlöny 172.b. szám) 14. §-a (3) bekezdésének a házadótéte-­­­lekre vonatkozó 1. és 2. pontja helyébe az alábbi rendelke- I rés tép : in/. évi házadó tételei a következők) .1. lm a lakóház földből vagy vályogból épült, az egyszobás­­ házak után a legfeljebb 1.090 lakosú községekben 42 forint, a legfeljebb 3.1­00 lakosú községekben 50 forint, a legfeljebb 5.000 lakosú községekben 60 forint, a legfeljebb 10.000 lakosú községekben 80 forint, kétszobás házak u­tán pedig az egyszobásokra megállapított telelek kétszerese ; 2. ha a lakóház téglából, köböl vagy más szilárd anyagból épült, az egyszobás h­ázak után a legfeljebb 1.000 lakosú községekben 50 forint, a legfeljebb 3.000 lakosú községekben 450 forint, a legfeljebb 3.000 lakosú községekben 80 forint, a legfeljebb 10.000 lakosú községekben 100 forint, kétszobás házak után pedig az egyszobásokra megállapított tételek kétszerese.*"2. §: f­elhatalonaztatik a pénzü­gyminiszter, hogy a Közületi Ingat­lan Központ kezeléséb­en levő épületeket terhelő házadó és az ezekkel az épületekkel kapcsolatos egyéb közadók kivetésé­­ne­k, előírásának és lerovásának módját az egyes­ közadókra vinatítozó jogszabályokban foglalt rendelkezésektől eltérőleg állapíthassa meg és az ezzel kapcsolatos eljárást rendelettél szabályozhassa, 3. §. A jelen rendelet az 1040 évi január hó 1. napján lép ha­tályba. Budapest, 1048. évi december hó 31-én. Dobi István s. k. miniszterelnök. 5,222-5*262. A magyar köztársaság­­ kormányának 13.360/1948.­­ Korm. számú rendelete­­i városi, illetőleg vármegyei kölcsönkötvény ki­bocsátó bizottságok megszüntetése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1946 : XVI. tc. I. §-ában foglalt és legutóbb az 1948 :1.VI. tc. t. §-ával meghosszabbí­tott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. 3-(1) Az 1949. évi január t­ó 1. napjával az 1925 : XXII. te. 2. §-a alapján szervezett Városi Kölcsönkötvény Kibocsátó Bi­­zottság, valamint az 1926: XV. te. 19. §-a alapján szervezett Vármegyei Kölcsönkötvény Kibocsátó Bizottság megszűnik. (2) A bizottságoknak az idézett törvénycikkek­ben, valamint az azok végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben meg­­határozott hatásköre a pénzügyminiszterre száll át. 2. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Végreh­aj­­tásáról a pénzügyminiszter gondoskodik. Budapest, 1948. évi december hó 31-én. Dobi István s. k. miniszterelnök. I.100-3.263. A magyar köztársaság kormányának 13.370/1948.­­ Korm. számú rendelete a Magyar Állami Mezőgazdasági (gépü­zem és gép) állomásai iparűzése tárgyában. A magyar köztársaság kormánya az 1916: XVI. te. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948 :1.VI. te. 1. §-ával meghosszabbí­­tott felhatalmazás alapján a következőket rendeli : 1. §• A Magyar Állami Mezőgazdasági G­épüzem­ és gépállomásai a létesítésük tárgyában kibocsátott 4.910/1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny — Rendeletek Tára 96. szám) 1. §-a (1) bekezdésében megállapított feladatok ellátásához szükséges ipari tevékenységet iparjogosítvány nélkül folytathatják. 2. 8.­­ A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Budapest, 1948. évi december hó 31-én. Dobi István s. k. minisztereln­ök. 4.746. A magyar köztársaság kormányának . ■— 13.380 1948. Korm. számú rendelete is dologi hon­védelmi szolgáltatások igénybevételéből eredő igények érvényesítésének lfjabb­ korlátozásáról. A magyar köztársaság kormánya az 1946: XVI. te. 1. §-ában foglalt és legutóbb az 1948: LVI. te. 1. §-ával meghosszabbí­tott felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §• A dologi honvédelmi szolgá­latások igénybevételének fel­oldása tárgyában kibocsátott 2.740/1946. M. IC. számú rendelet (Magyar Közlöny 60. szám) 3. §-ában foglalt korlátozás hatá­lya ki­terjesztetik a dologi honvédelmi szolgáltatás igénybe­­vételéből kifolyólag a Dunai Repülőgépgyár Rt. budapesti be­­jegyzett cég ellen támasztott követelésekre is. 2. §. A jelen rendelet 1. 11-a alá eső követelés tárgyában folya­matban lévő eljárást (2.7­­0/1946. M. E. sz. r. 2. §) a költségeik kölcsönös megszüntetésével meg kell szüntetni. Az ilyen eljá­rás során hozott határozat alapján végrehajtást elrendelni nem lehet, a már elrendelt végrehajtást pedig fel kell füg­geszteni. 3. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba: a 10.420/1948. Korm. számú rendelet (Magyar Közlöny — Ren­­deletek Tára 232. szám) hatályát veszti. Budapest, 1948. évi december hó 31-én. . Dobi István s. k. miniszterelnök. 10.547. A Gazdasági Főtanács főtitkárának . ...... 83.400/1948. A. H. számú rendelete a textiláruk legmagasabb viszonteladói és fogyasz­tói árának újabb megállapítása tárgyában. A 9.690/1945. M. E. számú rendelet, valamint az 5.400/1946. Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §. (1) A jelen rendelet hatálya­­-a (2) bekezdésben foglalt korlátozásokkal — a mellékletében felsorolt textilárukra terjed ki.

Next