Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. július-november (138-243. szám)

1949-07-01 / 138. szám

098 MAGYAR KÖZLÖNY 1040. július 1. A Gazdasági Főtanács főtitkárának 10.074—23/1949. (138) I. Á. H. számú rendelete a termelői áraknak a társulati adó, az együttes kereseti- és jövedelemadó, valamint a számhu­lleték termelni forgalmi adóba való beolvasztása követ­keztében szükséges megváltoztatása tárgyában. (Közigazgatási rendszám : 10.074.)­­­ §• A 9.690/1945. (157) M. E., az 5.400/1948. (106) Kor­., a 7.640/1948. (160) Korm­., a 9.130/1948. (199) Korm., a 9.410/ 1948. (205) Korm., a 10.830/1948. (239) Korm., a 10.840/1948. (239) Korm. és a 11.170/1948. (215) Korm. számú rendeletek­ben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : A jelen rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéseket csak abban az­ esetben szabad alkalmazni, ha az illetékes árhatóság az­ 1949. évi július hó 1. napjától kezdődő hatállyal a termelői legmagasabb árakat egyes árucikkekre vagy szakmákra ren­delettel, vagy leirattal külön nem állapította meg. Ilyen külön ármegállapítás esetében ugyanis az 1949. évi július hó 1. nap­jától kezdve az érvényesíthető termelői ár tekintetében a vo­natkozó külön rendelet, illetőleg leirat rendelkezései az irány­adók.2. §. A termelő (előállító) az álln­a fizetést társulati adónak, illető­leg az­ együttes kereseti és jövedelemadónak, valamint a ter­melő által lerovandó számlailletéknek a termelői forgalmi adóba való beolvasztása folytán az 1949. évi július hó 1. nap­jatól kezdve — az 1. §-ban említett kivétellel — legfeljebb az alábbiak szerint kiszámított árakat jogosult felszámítani : a) ha az árucikk legmagasabb termelői árát az illetékes árhatóság oly módon állapította meg, hogy az a társulati adót, illetőleg az együttes kereseti és jövedelemadót magában fog­lalta s a termelő ahhoz a termelői forgalmi adót és a számla­­illetéket jogosult volt hozzászámítani (u. n. nettó ár), az új (nettó) ter­elői eladási árat úgy kell kiszámítani, hogy az­ új ár az 1919. évi július hó I. napjától érvényes — a társulati adót, illetőleg az együttes kereseti és jövedelemadót, valamint a számlailletékét is magában foglaló — új forgalmi adó kulcs­csal számított termelői forgalmi adóval együtt ne halad­ja meg azt az összeget, amelyet a termelő az­ 1949. évi június hó 30. napján a termelői forgalmi adóval és a számlailletékkel együtt jogszerűen érvényesíthetett ; b) ha az árucikk legmagasabb termelői eladási árát az ille­tékes árhatóság oly módon állapította meg, hogy az­ a társulati adót, illetőleg az együtt­es a kereseti és jövedelemadót, valamint a termelői forgalmi adót is magában foglalta (u. n. bruttó ár) és ahhoz csak a számlailletéket lehetett hozzászámítani, új (bruttó) termelői eladási árként a hatóságilag megállapított eddigi legmagasabb termelői eladási ár 0,5%-kal növelt ösz­­szege érvényesíthető. Az ily módon­ kiszámított termelői eladási ár nem haladhatja meg azt az­ összeget, amelyet a termelő az 1949. évi június hó 30. napján a számlailletékkel együ­tt jog­szerűen érvényesíthetett; c) ha a termelői árat az illetékes árhatóság által megsza­bott árverési irányelvek (kalkulációs sémák) szerint az előállító saját nyaga köteles kiszámítani, az 1949. évi július hó 1. napja után az új termelői forgalmi adóval együtt sem érvényesíthet magasabb árat, mint amekkorát az 1949. évi június hó 30. napján a termelői forgalmi adóval és a számlailletékkel együtt jogszerűen érvényesíthetett. 3. §. Az­ 1. és 2. § rendelkezéseit a közületi beszerzéseknél érvé­­nnyesíthető árak kiszámításánál is megfelelően alkalmazni kell. •* §• Mindazok a termelők (előállítók), akik az 1949. évi július hó 1. napjától érvényesíthető legmagasabb termelői árai a 2. § (1), illetőleg b) pontja szerint maguk kötelesek kiszámítani, az általuk kiszámított árat (árakat) legkésőbb 1949. évi július hó 15. napjáig a vonatkozó árm­e­gállapító rendelet, illetőleg leirat számára való hivatkozással kötelesek két példányban az illetékes ipari igazgatósághoz ajánlott levélben bejelenteni. Az­ ipari igazgatóság a bejelentések egyik példányát esetleges észrevételeivel ellátva az 1940. évi augusztus hó 1. napjáig az Országos Árhivatalhoz, felterjeszti. 5. §. Azok a termelők, akik a vonatkozó ármegállapító rendel­kezések szerint nettó termelői árak alkalmazására voltak köte­lesek, a 4. §-ban említett bejelentésben azt is bejelenthetik, hogy a jövőben bruttó termelői árakat fognak alkalmazni és így fognak számlázni. Ez esetben a 4. §-ban megadott adato­kon felül az alkalmazni kívánt bruttó árat is meg kell jelölni, összegszerűen és százalékosan megjelölve azokat az ártényező­ket, amelyeket a bruttó ár a nettó áron felül magában foglal. Az alkalmazni kívánt bruttó ár nem haladhatja meg azt a bruttó összeget, amelyet a termelő az 1919. évi június hó­­30. napján jogszerűen érvényesíthetett. 6. §. (1) Az a termelő (előállító), aki az 1., 2. és 3. §-ban foglalt rendelkezések ellenére az 1949. évi július hó 1. napja után a 2 és 3. § szerint kiszámított legmagasabb termelői áraknál magasabb árat követel, köt ki, vagy fogad el, a 8.800/1946. (169) M. E. számú rendelet szerint büntetendő. (2) Az a termelő, aki a 4. §-ban megszabott bejelentési kö­telezettségének nem, nem kellő időben, vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl — amennyiben a cse­lekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihá­gást követ el és a 9.690/1945. (157) M. E. számú rendelet 8. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében 6 hónapig terjedő el­zárással büntetendő. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kihágás miatt az el­járás a járásbíróság hatáskörébe tartozik. A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk és a 8.960/1946. (173) M. E. számú ren­delet rendelkezései az irányadók. (4) A jogerős büntetőítéletet az illetékes ipari igazgatóság­nak kell megküldeni. 7­ §• A jelen rendelet az 1949. évi július h­ó 1. napján lép ha­tályba ; hatálybalépésétől kezdve a számlailleték áthárításának újabb szabályozásáról szóló 70.575/1949. (87 ) A. H. számú rendelet rendelkezéseit a termelői árak tekintetében nem lehet alkalmazni. Budapest, 1949. évi június hó 30-án. Vas Zoltán s. k. a Gazdasági Főtanács főttkára. A Gazdasági Főtanács főtitkárának 10.412—124/1949. (138) N­. Á. H. számú rendelete a vir­,(­gazdasági gépek és eszközök, valamint azok alkatrészei legmagasabb fogyasztói eladási árának újabb megállapítása tárgyában. (Közigazgatási rendszám : 10.412.) A 9.690/1945. (157) M. E. számú, valamint az 5.400/4948. (106) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1. §• (1) A belföldön előállított mezőgazdasági gépek, készülékek és eszközök, valamint azok alkatrészeinek legmagasabb fogyasztói árát az előállító gyár (üzem) 1939. évi augusztus hó 26-i rögzített fogyasztói eladási árának az alább feltünte­tett — a gyártmánynak megfelelő — szorzószám­mal való szor­zatában állapítom meg : Szorzószám n) Traktorok, traktorek­ék és egyéb, traktorhoz való talajművelő eszközök ............................. 3.36 b) Mezőgazdasági kismotorok 4—6 LE teljesít­ményig fekvő (stabil) vagy kocsira szerelt­ (lokomobil) kivitelben ................................... 3.84 c) Kukoricamorzsolók (kézi, gépi), darálók, egye­temes lucernaőrlők és gazdasági darálógépek 3.84 (I) Fogatos talajművelő eszközök, nevezetesen ekék, lókapák, boronák, kultivátorok, hen­gerek .................................................................... 4.03 e) Velőgépek, műtrágyaszórók, szelektorok, tatá­rok, válogató (paddy) asztalok, magosztályozó gépek, a tengeri csírátlanítás gépi berendezései 4.03­­) Szecskavágók (kézi és gépi), kalapácsmalmok 4.13

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék