Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. július-november (138-243. szám)

1949-07-01 / 138. szám

t?1 8. szám. TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK TÁRA 990 g) Répavágók, burgorlyazúzók, egyetemes gabona­­tisztító rosták, csigatr­őrök, takarmány fürlesz­­tők, szőlőzúzók, szőlőprések ................................ 4.32 b­) Cséplőgépek, herefejtők, hal­- és borsócséplő­­készítlékek, szalmaemelők (kazalozók) cséplő­gép tartozékok ......................................................... 4.80 i) Egyéb nem faigényes mezőgazdasági gépek és eszközök ................................................................. 4.08 j) Egyéb faigényes mezőgazdasági gépek és eszközök ................................................................ 4.32 (2) Az (1) bekezdés szerinti szorzatokat darabonként 100.— forintig terjedő ár esetében 10 fillérre, darabonként 100.— forintot meghaladó ár esetében 1.— forintra kell kikerekíteni. 2. §. Az a gyár (ü­zem), amelynek 1930. évi rögzített árai nincse­nek (1939. év után létesített, vagy a jelen rendelet hatálya alá tartozó gyártmányokat az árrögzítés után gyártási ága­zatai közé felvevő vállalat), a fogyasztói eladási ára­kat azonos minőségű, méretű és kivitelű gyártmányt előállító szakmabeli gyár (ü­zem) rögzített fogyasztói eladási árai alap­ján köteles az 1. § szerint kiszámítani. 3. §. (1) Az 1. és 2. § szerint megállapított legmagasabb fogyasztói eladási árak az előállító gyár (ü­zem) telephelyén készfizetés esetére érvényesek és azokhoz a csomagolás önköltsége, továbbá a mindenkori termelői forgalmi adó külön tételben felszámítható. (2) Az utófizetési felár és az előrefizetési engedmény tekin­tetében a 10.000—50.000/1919. (6) A. H. számú rendelettel kiegészített 10.000—33.800/1948. (208) Á. H. számú rendelet rendelkezései az irányadók. 4­ §• (1) Minden gyár (üzem), amely a jelen rendelet hatálya alá tartozó gyártmányokat állít elő, köteles a jelen rendelet sze­rint kiszámított legmagasabb fogyasztói árakat tartalmazó árjegyzékét 1949. évi július hó 15. napjáig az Országos Ár­hivatalnak megküldeni. (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtandó árjegyzéken fel kell tüntetni a gyártmány megnevezését, jellemző műszaki adatait, 1939. évi rögzített fogyasztói órát, az alkalmazott szorzószámot és a jelen rendelet szerinti legmagasabb fogyasztói árát. Az árjegyzéket cégszerűen alá kell írni. 5. §• Mindazokra a jelen rendelet hatálya alá tartozó gyártmá­nyokra, amelyeknek bármely okból nincs 1939. évi rögzített ára, az előállító gyár (üzem) köteles az Országos Árhivataltól ármegállapítást kérni. A kérelemhez a 10.074—70.200/1949.­­3­0 A. I­. számú rendelet, illetőleg a 10.074—70.4000949. A. H. számú leirat szerint készített árverést kell mellékelni. A kérel­met az illetékes ipari igazgatóságnál kell benyújtani, amely azt véleményével látja el és továbbítja az Országos Ár­­hivatalhoz. 6- 8-f1. Aki a fogyasztói árakat tartalmazó árjegyzék benyújtá­sára a 4. §-ban megszabott kötelezettséget megszegi vagy ki­játssza, illetőleg, aki az 5. íj rendelkezései ellenére az Országos Árhivataltól ármegállapítást nem kér — amennyiben cselek­ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihá­gást követ el és a 9.690/1945. (157) M. E. számú rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében 6 hónapig terjedhető elzárással bün­tetendő. (2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk és a 8.980/ 1916. (173) M. E. számú rendelet rendelkezései az irányadók. (3) A kihágás miatt az eljárás a 9.690/1945. M. E. számú rendelet 8. § (4) bekezdése értelmében a járásbíróság hatás­körébe tartozik. (4) A jogerős büntető ítéletet meg kell küldeni az Országos Árhivatalnak. 7- 8-Ez a renddel az 1949. évi július hó 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a 155.020/1946. (173) Ip. M. számú és a 113.020/ 1948. (27) Ip. M. számú rendeletek hatályukat vesztik. Budapest, 1949. évi június hó 29-én. Vat Zoltán s. k. a Gazdasági Főtanács főtitkára.­­ A Gazdasági Főtanács főtitkárának 10.443/1949. (138) 11. Á. H. számú rendelete a porcellán­- és fegyencegyártm­ányok legmagasabb eladási árának megállapítása tárgyában. (Közigazgatási rendszám : 10.443.) Az 1948. évi XLIV tc. 6. §­állal­ (2) bekezdése, illetve az 5.400 1948. Korm. számú, a 9.410/1948. Komi. számú és a 9.690/1945. M. E. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alap­ján az építésügyi miniszterrel egyetértve a következőket ren­delem : 1­ §• (1) A hazai és külföldi nyersanyagok felhasználásával elő­állított mindenfajta porcellán- és fayencegyártmányok — a fayence háztartási és díszműáruk kivételével — legmagasabb gyári (előállítói) árát az előállítók oly módon kötelesek kiszá­mítani, hogy az 1939. augusztus 26-i rögzített pengő árjegy­zék­ előállítói áraikat, mint alapárakat háztartási és díszmű parcellán gyártmányoknál 3,05-szörös, fayence sanitaire áruk­nál és kőagyagcsöveknél 4.30-szoros, kályhacsempénél 383- szoros, csempeáruknál az árjegyzéki nettó árakat 4.36-szoros szorzószámmal megszorozzák. (2) A műszaki és elektrotechnikai porcellángyártmányok legmagasabb fogyasztói árát az előállítók oly módon kötelesek kiszámítani, hogy az 1939. augusztus 26-i rögzített pengő ár­jegyzék­ fogyasztói eladási áraikat 4,36-szoros szorzószámmal megszorozzák. (3) Azoknál az elektrotechnikai parcellán megrendeléseknél, amelyeket a Posta, MÁV és elektromos áramot kizárólag köz­­fogyasztásra termelő vállalatok közvetlenül az előállító gyá­raknál eszközölnek, az 1939. augusztus 26-i rögzített pengő árjegyzéki fogyasztói eladási árakat 3,83-szoros szorzószám­­mal kell megszorozni. (4) A fenti (1), (2) és (3) bekezdések szerinti számítások eredménye a forintban kifejezett eladási ár. " 2. 8. Amennyiben a gyárnak, illetőleg előállítónak valamely par­cellán vagy fayence gyártmányra 1939. augusztus 26-i rögzí­tett eladási ára nincs, a 70.200/1949. (31) A. 11. számú rende­let szerint kell eljárni, illetőleg a 79.400/1949. Á. H. számú leirat szerint összeállított kalkuláció alapján az előállítói árat az illetékes iparigazgatóság állapítja meg. Az ármegállapítás­ról az iparigazgatóság az Országos Árhivatalt a 30.001/1918. (It3) Á. N­. számú rendeld 2. §-a szerint 2 db másolat meg­küldésével értesíti. 3. §. (1) A jelen rendeld 1. § (1) bekezdése szerint kiszámított legmagasabb előállítói eladási árakból az­ előállítók enged­ményt nyújtani nem kötelesek. (2) A kis- és nagyfeszültségű elektroporcellán gyártmányok jelen rendeld 1. § (3) bekezdés szerint kiszámított legmaga­sabb fogyasztói eladási árából azon gyártmányoknál, ahol bruttó árjegyzéki árak vannak — az előállítók a viszonteladó­kat kiszolgáló kereskedőknek 35%, nagyfogyasztóknak a vil­­lanysdepek és dektroporcellánt gyáriparszerűen feldolgozó vállalatoknak­ 30% engedményt kötelesek nyújtani. (3) A jelen rendelet 1. § (3) bekezdése szerint kiszámított fogyasztói árból, azon gyártmányoknál, ahol bruttó árjegy­­zéki árak vannak, az előállítók 30% engedményt kötelesek nyújtani. (4) A viszonteladókat kiszolgáló kereskedők a szakmai kis­kereskedőknek és villanyszerelőknek a termelői forgalmi adó­val növelt árjegyzéki árból (fogyasztói árból) — a fogyasztói nettó árjegyzéki áras cikkek kivételével — legalább 25% en­gedményt kötelesek nyújtani.­­■ 8­(1) A jelen rendelet alapján kiszámított eladási árak holyt gyártelep értendők. (2) A termelői forgalmi adó, illetve fényűzési forgalmi adó jelen rendelet alapján kiszámított előállítói, illetve fogyasztói eladási árakhoz külön hozzászámítható. (3) Az árunak a vevő által meghatározott rendeltetési helyre való távolsági és helyi szállításával kapcsolatban a hatósági­lag megállapított szállítási költség és szállítási mellékköltség külön felszámítható. (4) Ha a helyi szállítás a vállalat saját szállítóeszközével történik, az előállító sz­állítási költség címén — külön tétel­ben — a hatóságilag megállapított fuvardíjat felszámíthatja.

Next