Magyar Közlöny - Törvények és rendeletek tára, 1949. július-november (138-243. szám)

1949-07-01 / 138. szám

108. szám. TÖRVÉNYEK és rendeletek tára 1001 léve értelemszerűen a nemezeket — előállításánál felhasznált fonalak beszerzésénél a fonodák által a jelen rendelet 2. g­átjak (1) bekezdése alapján nyújtott 2%-os árkiegyenlítési engedmény havi végösszegét a pénzügyminiszter 4.300/1919. (138) P. M. számú rendeletében megszabott módon a terüle­tileg illetékes forgalmiadóhivatalhoz bevallani és egyidejűleg ugyanoda befizetni. 5. §. (1) Aki a jelen rendeletben megszabott küld­ezettségének nem vagy nem kellő időben, vagy nem megfelelően tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl — amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, különösen a 8.800/1946. (Kitt) M. IC. számú rendelet rendelkezésének hatálya alá nem esik — a 9.6LXV 1945. (157) M. IC. számú rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja értelmében kihágást követ el és 6 hónapig terjed­hető elzárással büntetendő. 12) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelke­zés hatálya alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjed­­hető elzárással büntetendő az . H) aki, mint valamely vállalat felelős vezetője a kiszolgálta­tott árut nem látja el a 2. § (4) bekezdésében foglalt rendelke­zés ellenére fü­ggőcimkével ; In aki az árura felhasznált függőcimkét azzal a szándékkal, hogy a vevőt az áru ára felől tévedésbe ejtse eltávolítja, vagy elcseréli ; c) aki a jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megszegi, vagy kijátssza. 13) A pénzbüntetésre az 11128 . X. törvénycikk és a 8.5­50/ 19411. (178) M. IC. számú rendeletben foglaltak az irányadók. 4) Az (1) bekedésben meghatározott kihágás miatt az el­járás a 9.(190/1 ütő. M. IC számú rendelet 8. g­átlak (4) bekez­dése értelmében a járásbíróság, a (2) bekezdésben meghatáro­zó­ kihágás miatt tíz eljárás az államrendőrség, mint büntető­bíróság hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. tc. 59. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szempontjából szakminiszternek a miniszterelnököt kell tekinteni. (5) A jogerős büntető ítéletet meg kell küldeni a textilipari igazgatóságnak (Budapest, f­ő-utca 118. sz.). . .. fi­ §• 1/ a rendelet 1949. évi július hó 1-én lép hatályba , egy­idejűleg a 63.600'15)18. A. 11. számú rendelet hatályát veszti. Budapest, 1949. évi június hó 20-án.­­ Kis Zoltán s. k. a Gazdasági Főtanács főtitkára. A Gazdasági Főtanács főtitkárának 10.536—10/1949. (138) III. Á. H. számú rendelete a közérdekű gyapjúszövetek egységes fogyasztói árának újabb megállapítása tárgyában. (Közigazgatási rendszám : 10.536.) A 9.090/1945. M. IC. (157) számú, valamint az 5.400/1948. ÍIOCm Kormn. szám­ú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §­A 81.55­1/1948. A. A. [1. szám­ú leiratban foglalt követelmé­nyeknek megfelelő közérdekű gyapjúszövetek legmagasabb fogyasztói ára az ország egész területén : a) 400 gr-os, 140 cm széles, M. 100. cikkszámú kammgarn imitáció szövet, sötét színekben, darabban festve .................................................... 57.50 Ft/m b) 400 gr-os, 140 cm széles, M. 102. cikkszámú kammgarn imitáció szövet- világos, vagy kö­zép színekben, darabban vagy anyagban festve .......................................................­............ 70.— Ft/m c) 480 gr-os, 110 cm­ széles, M. 101 /A. cikk­számú szövet ........................................................ 80.— Ft/m ti) 420 gr-os, 110 cm széles, M. 108. cikkszámú kaska szövet............................................................ 98 — Ft/m ti) 140 gr-os, 70 cm széles, M. 200. cikkszámú női ruhaszövet .................................................... 27.— Ft/m 2- (­ft) Az előállító vállalat köteles az 1. §-ban felsorolt köz­érdekű gyapjúszöveteket fogyasztói áron külön számlázni és azokról külön készáru nyilvántartást vezetni. (2) Az előállító vállalat az 1. § ban megállapított fogyasztói árakból kereskedőknek az alábbi engedményeket köteles m­ut­­tani : A 1/ az 1. § a) pont­jában megjelölt 400 gr-os, 140 cm széles M. 100. cikkszámú kammgarn imi­táció szövet fogyasztói árából: nagykeres­kedő, szövetkezet és közvetlenül gyártól vá­sárló konfekciós, valamint áruház felé tör­ténő eladások esetében ...................................... 43.23% (ki) fogyasztókat közvetlenül kiszolgáló kiskeres­kedő és konfekciós felé történő eladások esetében ............................................................ 38.12% b) az 1 § b), c), ii), e) pontjában megjelölt szöveteknél az előállíts­­a fogyasztói árból : nagykereskedő, szövetkezet és közvetlenül gyártói vásárló konfekciós, valamint áruház részére .................................................................... 51.19% hlb) közvetlenül a fogyasztókat kiszolgáló keres­kedő és konfekciós részére ................................. 40.01 % (3) Az előállító az engedménnyel csökkentett árhoz az 1. §-ban felsorolt összes szöveteknél a 4.3001949. (138) P. M. számú rendelet szerinti termelői forgalmi adás felszámíthatja. 3. §. (1) Az 1. § a) pont­jában megjelölt 400 gr-os, 140 cm széles M. 100. cikkszámú kammgarn mintájú szövetek vétele cseté­ben a 4.300/1949. (138) P. M. szám­i rendeletben előírt 20%-os árkiegyenlítési forgalmi adut leróni nem kell. (2) Az 1. § b), c),­­1), e) pontjában megjelölt szövetek vétele csetében a 4.300/1949. (138) P. M. számú rendelet szerinti 20%-os árkiegyenlítési forgalmi adut az előállító vállalat fel­számíthatja, és azt höteles leróni. 4. §. (1) A nagykereskedő küldés fogyasztói áron számlázni és abból a kiskereskedőnek és fogyasztókat kiszolgáló konfek­­ciósoknak az 1. § a), b), r), ui), e) pontjában megjelölt szöve­teknél 13.00% engedményt adni (2) A nagykereskedő az engedménnyel csökkentett árhoz a számlailletéket hozzászámíthat­ja. 8-A közérdekű gyapjúszövetek szállítási költségeit minden esetben a vevő (nagykereskedő, áruház, kiskereskedők) viseli. 1­. §. (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendel­kezés —­ különösen a gazdasági rend büntetőjogi védelméről szóló 1 8.800/1910. M. E. számú rendelet — hatálya alá nem esik, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással bün­tetendő a vállalatnak az a felelős vezetője, aki a jelen rendelet rendelkezéseit megszegi vagy kijátssza. (2) A pénzbüntetésre az 1928 : X. törvénycikk és a 8.900/ 1910. (173) M. E. szám­i rendelet rendelkezései az irányadók. (3) A kihágás miatt az eljárás az államrendőrség, mint rend­őri büntetőbíróság hatáskörébe tartozik. Az 1929 : XXX. tc. 59. § (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezés szem­pontjából szakminiszternek a miniszterelnököt kell tekinteni. Ez a rendelet 1919. évi július hó 1-én lép hatályba , egy­idejűleg 71.800,1948. (197) Á. 11. számú rendelet hatályát veszti. Budapest, 1919. évi június hó 30-án. / Van Zoltán s. k. a Gazdasági Főtanács főtitkára. A Gazd­asági Főtanács főtitkárának 10.538—13/1949. (138) Hl. Á. H. számú rendelete a tervharisnya legmagasabb fogyasztói árának meg­állapítása tárgyában. (Közigazgatási rendszám : 10.538.) A 9.090 1945. (157) M. IC. szám­i, valamint az 5.100 1918. (100) Horni, szánpú rendeletben foglalt felhatalmás alapján a következőket rendelem: 1- §. ................. II) A pamutból, marosiból, vagy ezek keverékéből készült textiláruk előállításáról, zár alá vételéről és forgalomba hoza­taláról szóló 41/15418. (91 G. F. számú rendelet IV. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő terv-

Next