Magyar Közlöny - Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek tára, 1949. január-június (244-271. szám)

1949-11-24 / 244. szám

244. szám. Budapest, 1949 november 24. csütörtök. A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT MINISZTERI RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE MAGYAR IH KÖZLÖNY MINISZTERTANÁCSI ÉS MINISZTERI RENDELETEK TÁRA . Köz-Rendelet száma Tárgy igazgatási rendszám 10.548— 14/1949. (244) III. Az Országos Tervhivatal elnökének rendelete a gyári jellegű konfekcióipari 10.548 A. H. nemzeti vállalatok által előállított textiláruk legmagasabb előállítói és fogyasztói árának megállapítása tárgyában. 10.548— 19/1949. (244) III. Az Országos Tervhivatal elnökének rendelete a konfekcióipari nemzeti válra­ 10.548 A. H. latok árjegyzékkészítési és a tőlük vásárló ruhakereskedők árhelyesbítési kötelezettsége tárgyában. 10.548— 20/1949. (244) III. Az Országos Tervhivatal elnökének rendelete a közérdekű gyapjúszövetekből 10.548 A. H. konfekcionált férfiöltönyök árának megállapításáról szóló 10.548—27/1949. (140) és a típus pamutszövetből készített férfi fehérneműek árának meg­állapításáról szóló 10.548—22/1949. (136) III. A. H. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában. 4.325/1949. (241) M. T. Helyesbítés. A volt kereskedelem- és szövetkezet­ügyi miniszter szövetkezeti 7.500 hatáskörének átszállásáról szóló 4.325/1949. (241) M. T. számú rendelet helyesbítése. 92.000/1949. (243) I. M. Helyesbítés. A szegény fél helyett előlegezett költségekre, valamint a helyette 2.806 lerovandó illetékekre vonatkozó jogszabályok módosítása és kiegészítése 6.476 tárgyában kiadott 92.000/1949. (243) I. M. számú rendelet helyesbítése. Az Országos Tervhivatal elnökének 10.548 — 14/1949. (244) III.­­ H. számú rendelete a gyári jellegű konfekcióipari nemzeti vállalatok által előállított textiláruk legmagasabb előállítói és fogyasztói árának megállapítása tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 10.548.) A 9.690/1945. (157) számú, az 5.400/1948. (106) Korm. számú, a 4.148/1949. (146) Korm. számú és a 4.279/1949. (216) M. T. számú rendeletben foglalt fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem. 1. §• (1) A jelen rendelet hatálya kiterjed a textilanya­gokból (vagy textil és más anyagok együttes felhasz­nálásával, illetőleg műanyagból) szabás és varrás útján férfi, női, fiú, leány és csecsemő felső- és alsó­ruházati cikkeket — ideértve a szabás és varrás út­ján készített ágyneműeket, valamint a háztartási fehérneműeket is — nem egyéni mérték után, hanem tömegben, továbbá nem bérmunkában, hanem saját anyagból saját számlára előállító gyári jellegű nem­zeti vállalatokra (továbbiakban: konfekcióipari nem­zeti vállalatokra), az említett cikkekben lebonyolí­tott forgalmukra. (2) Nem tartoznak a jelen rendelet hatálya alá azok az alsó- és felsőruházati cikkek (típusruhák), ame­lyeknek országosan egységes, meghatározott összegű (fix) fogyasztói árát külön rendelet szabályozza. (3) A szőrmével bélelt, illetve szőrmegallérral díszí­tett ruhadarabok árkiszámításánál a 10. § (3) bekez­désében foglalt rendelkezések az irányadók, figye­lemmel a 4.300/1949. (138) NI. K. P. M. számú rende­let 20. §-ában előírt adózásra. (4) Közületi beszerzésnek minősülő szállításoknál a jelen rendelet rendelkezései értelemszerűen irány­adók. (5) Jelen rendelet alapján az eddiginél magasabb előállítói és fogyasztói ár nem érvényesíthető. 2. §• (1) A jelen rendelet hatálya alá tartozó konfekció­­ipari nemzeti vállalatok az általuk feldolgozott és forgalomba hozott árucikkek önköltségének, valamint a legmagasabb előállítói és fogyasztói árának kiszá­mításánál a jelen rendelet rendelkezéseit kötelesek alkalmazni. (2) Az Országos Tervhivatal (Árhivatal) egyes kon­fekcióipari nemzeti vállalatoknak engedélyt adhat arra, hogy az (1) bekezdésben említett önköltség, va­lamint a legmagasabb előállítói eladási ár, illetőleg a legmagasabb fogyasztói ár kiszámításánál a jelen, rendeletben szabályozottaktól eltérő módon járhas­sanak el. Az ilyen irányú kérelmeket a Könnyűipari Minisztériumnál (Vill. Főosztály) kell benyújtani, amely azokat véleményének közlésével az Országos Tervhivatalhoz (Árhivatalhoz) teszi át. (3) A jelen rendelet hatálya alá tartozó konfekció­­ipari nemzeti vállalatok a 4. § szerint felszámítható anyagértéket csupán a gyártáshoz ténylegesen fel­használt anyagmennyiség után számíthatják fel. (4) Az anyagfelhasználás tekintetében a gazdaságos­ság és anyagtakarékosság szempontjai az irányadók. 3. §: Az önköltség kiszámításánál a konfekcióipari nem­zeti vállalat felszámíthatja: a) a felhasznált anyagoknak és hozzávalóknak (kel­lékeknek) a 4. §-ban megszabott módon kiszámított értékét, b) az 5. § szerinti termelői közvetlen munkabért, c) a 6. § szerinti üzemi általános költséget az 5. (1) bekezdésében előírt termelői közvetlen munkabér után, d) a 7. § szerint kiszámított általános üzleti költ­séget.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék