Magyar Közlöny - Törvények és törvényerejű rendeletek tára, 1949. augusztus-december (180-269. szám)

1949-08-30 / 180-181. szám

MAGYAR 180—181. szám. Budapest, 1940 augusztus 30. kedd. A LAP MAI SZÁMÁBAN KÖZZÉTETT TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK TARTALOMJEGYZÉKE. Törvény és törvényerejű rendelet száma Tárgy Köz­igazgatási rendszám­ a В ■ в KÖZLÖNY TÖRVÉNYEK ÉS TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETEK TÁRA 4949. évi 1. számú Az 1948 : XXXII. tc. és az annak mellékletét képező Magyar Nemzeti Bank alap­ 6.090 törvényerejű rendelet szabályai egy­es rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. 1 1949. évi 2. számú törvényerejű rendelet Az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról. 2.904 1949. évi 3. számú törvényerejű rendelet A mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról. 8.132 A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. évi 1. szám­i törvényerejű rendelete az 1948 : XXXII. tc. és az annak mellékletét képező Magyar Nemzeti Bank alapszabályai egyes rendel­kezéseinek hatályon kívül helyezéséről. 1. §. A Magyar Nemzeti Bank az 1948:XXXII. tc. mellékletét és a törvény kiegészítő részét alkotó alap­szabályai (a továbbiakban: alapszabályok) IV. fejeze­tének 16—24. cikkeiben foglalt és a Bank főtanácsá­nak és végrehajtó bizottságának szervezetét, ügykörét és eljárási szabályait megállapító rendelkezések ha­tályukat vesztik. A főtanács elnökének és tagjainak megbízatása a jelen törvényerejű rendelet hatályba­lépésének napjával megszűnik. 2. §. Az alapszabályok VI. fejezetének 35. cikkében foglalt és a hitelvéleményező tanács szervezetét és mű­ködését szabályozó rendelkezések hatályukat vesz­tik: a hitelvéleményező tanács működése a jelen tör­vényerejű rendelet hatálybalépésének napjával meg­szűnik. 3. §. A pénzügyminiszter a jelen törvényerejű rende­let hatálybalépését követő harminc napon belül rende­lettel szabályozza, hogy az 1—2. §-okban foglalt ren­delkezések alapján megszűnő szervek feladatköréből az egyes ügycsoportokat a Bank mely egyéb szervei (üzletvezetőség, vezérigazgató stb.) veszik át. Szabá­lyozza továbbá, hogy mely ügyek intézését kívánja saját részére fenntartani, illetőleg az alapszabályok V. fejezete 30. cikke értelmében kijelölt képviselője vagy más szerv útján ellátni. 4. §. A jelen törvényerejű rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; végrehajtásáról a pénzügy­­miniszter gondoskodik. Budapest, 1949. évi augusztus hó 29-én. Szakosíts Árpád s. k. Olt Károly s. k. a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1949. évi 2. számú törvényerejű remdelete az alapítványokra vonatkozó kérdések szabályozásáról. I. Alapítványok megszüntetése, megosztása és egyesítése. 1. §. Az alapítványt meg kell szüntetni, ha a) céljának megvalósítása lehetetlenné vált vagy a közérdeket veszélyezteti, b) ha céljának eredményes megvalósításáról ész­szerűen csak az állami, törvényhatósági vagy köz­ségi (városi) közigazgatás útján lehet gondoskodni, c) ha céljára tekintettel a megváltozott viszonyok közé nem illeszkedhetik be, d) ha egész vagyona elveszett, elpusztult vagy el­értéktelenedett. 2. §. Az alapítványt meg lehet szüntetni, ha vagyonának értéke a tízezer forintot nem éri el. 3. §. (1) A megszüntetett alapítvány vagyontárgyait akár egészben, akár megosztva a célszerűségi szem­pontoknak megfelelően — tekintet nélkül az alapító­nak az alapítvány megszűnése esetére tett rendelke­zéseire — vagy állami tulajdonba kell venni vagy valamely törvényhatóság vagy község (város) tulaj­donába kell adni. (2) Különleges érdekek által indokolt kivételes esetben egyes vagyontárgyakat más közérdekű szer­vezetnek vagy esetleg az alapítvány eddigi intéző szervének a tulajdonába is lehet adni, ha az utóbbi jogi személy. 4. §. (1) Ita az alapítvány vagyona különböző célok szolgálatára van rendelve s ezek közül egy vagy több cél tekintetében az 1. § a)—c) pontjaiban emelt esetek valamelyike áll fenn, az alapítvány vagyonát a különböző célok szerint megosztva kell számításba venni és az egyes célokra jutó vagyonrészek tekin-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék