Magyar Közlöny - Hivatalos lap, 1950 (1-218. szám)

1950-01-03 / 1. szám

HIVATALOS RÉSZ A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügyi­szter előterjesztésére Safrankó Eménnel rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a Bolgár Népköztársaság terü­letére kiterjedő hatáskörrel a szófiai magyar követ­ , ve­zetésére követi minőségben kapott megbízatása alól tudigi szolgálatainak elismerése mellett felmenti és részére az e célból kiállított visszahivólevelet aláírással és pecséttel ellátva kiadja. Kelt Budapesten, 1949. évi december hó 17. napján. Szakosíts Árpád s. k., Olt Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Elnöki Tanácsának titkára. (95.627/eln.—1949. szám.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügyminiszter előterjesztésére Safrankó Emánuel rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a Kínai Népköztársaság terü­letére kiterjedő hatáskörrel, a pekingi magyar követség vezetésével követi minőségben megbízza és részére az e célból kiállított megbízólevelet aláírással és pecséttel el­látva kiadja. Kelt Budapesten, 1949. évi december hó 17. napján. Szakosíts Árpád s. k., Olt Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tácsának elnöke. Elnöki Tanácsának titkára (95.628/eln.—1949. szám.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügyminiszter előterjesztésére Keresztes Sándor rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a Jugoszláv Szövetséges Nép­­köztársaság területére kiterjedő hatáskörrel, a belgrádi magyar követség vezetésére követi minőségben kapott megbízatása alól felmenti. Kelt Budapesten, 1949. évi december hó 17. napján. Szenkasits Árpád s. k. Olt Károly s. k. a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Elnöki Tanácsának titkára. (95.626/eln.—1949. szám.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a külügyminiszter előterjesztésére Keresztes Sándor rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert a Bolgár Népköztársaság te­rületére kiterjedő hatáskörrel, a szófiai magyar követ­ség vezetésével követi minőségben megbízza és részére az e célból kiállított megbízólevelet aláírással és pecséttel ellátva kiadja. Kelt Budapesten, 1949. évi december hó 21. napján. Szakasits Árpád s. k., Olt Károly s. k . a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Elnöki Tanácsának titkára. (90.055/eln.—1949. szám.) A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a vallás- és közok­tatásügyi miniszternek a minisztertanács elnöke útján tett előterjesztésére Kiss Sándor miniszteri tanácsost a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvostudományi Ka­rához egyetemi tanácsossá az V. fizetési osztályba ki­nevezi. Kelt Budapesten, 1949. évi november hó 29. napján. Szakosíts Árpád s. k. Olt Károly s. k., a Népköztársaság a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Elnöki Tanácsának titkára. (1­ 404—K 121—2/1949. évi. 1. V. IC. M. szám.) A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa a közleke­dés- és postaügyi miniszter előterjesztésére az 1949. évi de­cember hó 28-án tartott ülésén hozott határozatával Kristóf Andrást az 1948:XXXVXI. tv. alapján a Kaposvári Gazdasági Vasutak ny. vállalatvezetőjévé igazgatói mi­nőségben kinevezte. (7.605/III/502/1949. szám.) A közlekedési és postaügyi miniszter a központi igaz­gatás fogalmazási szak személyzeti létszámába Péter Kié­­mér miniszteri titkárt miniszteri osztálytanácsossá a VI. fizetési osztály 3. fokozatába kinevezte. (7.604/'*/'!!)—3/ 1949. szám.) A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Méhes Kál­mánnak, a Nehézipari Műszaki Egyetem Bánya- és Ko­hómérnöki karán „Az ősföldrajz gyakorlati vonatkozásai" c. tárgykörből egyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyóan tudomásul vette és őt ebben a minőségében megerősítette. (1.403—M—122/1949. VI. 1. szám.) A belügyminiszter Németlad és Magyarlad községek egyesítését a 3.690/1949. Kormn. számú rendelet 2. §-a alap­ján elrendelte. Az egyesített község jellege szervezeti szempontból: „kisközség“, ideiglenes neve: „Lad“. Az egyesítés végrehajtásának időpontja: 1950. évi január hó 1. napja. (5.203—69—17/1949. Sz. B. M. számi) A belkereskedelmi miniszter 8.088/1949. Bk. M. számú rendeletével az 1948.LIII. tv., valamint a 7.143—56.000/ 1948. K. Sz. M. számú rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakra utalással megengedte, hogy a He­­ves megye közigazgatási­­ területéhez tartozó Heves község az eddig nem miniszteri engedély alapján az alábbi napokkal azonos napokon tartott vásárok helyett éven­­ként január 25-ét, április 18-át, július 18-át és október 24-ét magába foglaló héten hétfőn, ha pedig e napok valamelyike Gergely-naptár szerinti, vagy nemzeti ün­nepre esnék, az arra következő köznapon országos állat- és kirakóvásárt tartson. (194.167/1949. XII/3. szám.) A belkereskedelmi miniszter 23.101/1949. Bk. M. számu­ rendeletével az 1948.LIII. tv., valamint a 7.143—56.000/ 1948. K. Sz. M. számú rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglaltakra utalással megengedte, hogy a Tolna megye közigazgatási területéhez tartozó O­.ora község az eddig nem miniszteri engedély alapján az alábbi napokkal azonos napokon tartott vásárok helyett évenként január 2-át követő, húsvétvasárnapot, július 5-ét és október 15—ét megelőző hétfőn, ha pedig a napok A Magyar Közlöny — Törvények és Törvényerejű fconfleiszek Tára és a Magyar Közlöny , Minisztertanácsi és Miniszteri Rendeletek Tára mai száma kéziratok hiánya miatt nem jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék