Magyar Közlöny - Minisztertanácsi és miniszteri rendeletek tára, 1950. január-június (1-112. szám)

1950-01-01 / 1. szám

JSUVa. Ajk 4 ?V * y'* ** 1 Ara 80 fillér. 1. szám, Budapest, 1950 január l, vasárnap. ém MAGYAR fff KÖZLÖNY MINISZTERTANÁCSI ÉS MINISZTERI RENDELETEK TÁRA A LAP MAI SZAMÁNAK TARTALOMJEGYZÉKE Rendelet száma ^rgy------ZZTX-ÍJL3 Köz-Igazgatás! rendszám 0.372/238/1949. [1950 (1)] O. T. Az Országos Tervhivatal én tndé.ete a beruházási nemzeti vállalatok pénzügyi működése és h; .eljesítési jelentése tárgyában. 0.372 10.074/110/1949. [1950 (1)] A. H. Az Arhatóság rendelete . áruk és szolgáltatások árának (díjának) a forgalmiadókulcsok új megállapítása következtében szükséges megváltoz­tatása tárgyában. 10.074 464.000/1949. [1950. (1)]A belügyminiszter rendelete a 18. életév betöltésének bejelentésére vonatkozó 5.440 B M. kötelezettség teljesítési idejének az 1950. évre hatályos módosítása tár­gyában. 301.110/1949. [1950 (1)] V/h. A pénzügyminiszter rendelete a Kötelező általános ipari számlakeret, illetőleg 7.087 P. M az ipari és közlekedési szakmai számlakeretek módosításáról 104.000/1949. [1950(1)] I. M. Az igazságügyminiszter rendelete a bűnügyi adatszolgáltatásra és a büntető­­lapokra vonatkozó rendelkezések tárgyában. 2.82Í5 / /n 4365/1949. (271) M. T. Helyesbítés. A 4.365/1949. (271) M. T. számú rendelet számának helyesbítése.9.03(fí? Az Országos Tervhivatal elnökének 0.372/238/1949, [1950. (1)] O.T. számú rendelek a beruházási nemzeti vállalatok pénzügyi műkö­dése és havi tervteljesítési jelentése tárgyában. (Közigazgatási rendszám: 0.372.) A 4.244/1949. (194) M. T. számú rendelet alapján a be­ruházási nemzeti vállalatok pénzügyi működését és havi tervteljesítési jelentéseinek elkészítését a pénzügymi­niszterrel egyetértésben az alábbiakban szabályozom: 1. § (1) A vállalatok nem saját beruházás jellegű folyó ki­adásai t a vállalatok által megbízásból megvalósítandó beruházások hitelkereteinek terhére, a 2. §-bon szabályo­zott pénzügyi terv alapján nyújtott költségellátmányból kell fedezni. (2) A vállalatok saját beruházásait az állami költség­­vetés népgazdasági beruházások fejezete terhére kell fedezni. 2. 8. (1) A vállalatok az I. csoportba tallózó tervkötelezettek, amelyek beruházási és pénzügyi részletterveket kötelesek készíteni. (2) A vállalatok 1950. év január 1. napjától kezdve ne­gyedévi pénzügyi terveket kötelesek készíteni, amelye­ket a Vállalati Pénzügyi Bizottságban történt tárgyalás után — a főfelügyeletet gyakorló miniszterrel és az Or­szágos Tervhivatal elnökével egyetértésben — a pénzügy­miniszter hagy jóvá. A vállalatoknak a pénzügyi terv előterjesztése alkalmával ki kell dolgozniok a következő negyedévi tevékenységükre vonatkozó mumkatervet 'is. (3) A vállalatok pénzügyi tervében a vállalat kővet­kező negyedévi kiadásait. két csoportban kell elő­irányozni: a) az egyes beruházási létesítményekre közvetlenül: el-* számolható költségeket beruházási létesítményként külön-külön összegezve, függetlenül attól, hogy a be­ruházási létesítmény hány beruházási egységre oszlik; b) összesítve a vállalat által a következő negyedévben irányított beruházások olyan köllségeit, amelyek egyik beruházási létesítményt sem terhelik köz­vetlenül. (4) A pénzügyi terv bevételi oldalán a Beruházási Banktól a következő negyedévre igényelt költségellát­mányt kell beállítani. (5) A vállalatok negyedévi pénzügyi tervének mintá­ját az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben’ a pénzügyminiszter állapítja meg és bocsátja közforga­lomba. 3. g. (1) A vállalatok negyedévi pénzügyi elszámolását beru­házási egységenként annak az elvnek az alkalmazásával kell összeállítani, hogy az egyes beruházási létesítmé­nyekre közvetlenül el nem számolható költségeket az egyes beruházási egységek közölt olyan arányban kell megosztani, amilyen arányban állnak egymáshoz az egyes beruházási egységekre előirányzott beruházási hi­telek keretei. , (2) A vállalatok negyedévi költségelszámolását a Be­ruházási Bank nv. (a továbbiakban: Beruházási Bank) bírálja felül. Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések­nek megfelelően előirányzott és elfogadott költségeket a vállalat irányítása alatt megvalósított beruházási egyse gek hitelkereteire kell elszámolni. (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályokat, vissza­menő hatállyal, alkalmazni kell a vállalatok 1949. évi összes költségelszámolásaira: A Magyar Közlöny — Hivatalos Lap és a Magyar Közlöny — Törvények és Törvényerejű Kendeletek Tára mai száma Kéziratok hiánya miatt nem jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék