Magyar Közlöny - Törvények és törvény erejű rendeletek tára, 1950. január-június (1-10. szám)

1950-01-25 / 1. szám

2 MAGYAR KÖZLÖNY Ebből a célból e törvényerejű rendelet intéz­kedik az államigazgatásban a szakigazgatásnak a gazdálkodástól és a gazdálkodásnak a gazdálko­dás belső ellenőrzésétől való szétválasztásáról. Rendelkezéseket tartalmaz az egyéni felelősség­nek a költségvetési hitelekkel való gazdálkodás terén is érvényre juttatására, a számvitel terén pedig a felesleges és sokrétű nyilvántartási rend­szer helyett egyszerű, áttekinthető és a gazdál­kodás valamennyi lényeges mozzanatát egy helyen tartalmazó nyilvántartási rendszer megvalósítá­sára vonatkozóan. Az eddig kizárólag alaki ellen­őrzést gyakorló számvevőségeket a gazdálkodó szervtől független, érdemi ellenőrzést végző belső ellenőrző szervezet váltja fel. E törvényerejű rendeletben foglalt rendelke­zések vállalatok gazdálkodására és annak ellenőr­zésére nem vonatkoznak. Költségvetési osztályok szervezése. 1. §. (1) Az államigazgatás valamennyi főható­ságánál, valamint hitelszámlával rendelkező ható­ságánál (az elsőrendű utalványozó hatóságoknál) a költségvetési hitelekkel kapcsolatos gazdasági ügyintézést — a 3. §-ban foglalt kivételekkel — a szakfeladatok ellátásától külön kell választani. A költségvetési hitelekkel kapcsolatos gazdasági ügyintézés összpontosítása céljából költségvetési osztályt kell szervezni, kisebb létszámú hatósá­goknál költségvetési előadót kell kijelölni. (2) A költségvetési osztály keretén belül kell működnie a gazdasági hivatalnak, házipénztár­nak, továbbá a könyvelési és illetményszámfejtő csoportoknak, valamint a gazdasági ügyintézéssel foglalkozó egyéb munkacsoportoknak, amennyi­ben ezekre a feladatkörök ellátásához szükség van. Ugyancsak a költségvetési osztály keretében lehet megszervezni a gondnoki hivatalt és a gép­kocsi csoportot. (3) A költségvetési osztálynak a jelen §-ban meghatározott szervezetétől eltérni csak a pénz­ügyminiszter hozzájárulásával lehet. A költségvetési osztály ügyköre: 2. §. (1) A költségvetési osztály feladata általá­ban a költségvetési hitelekk­el való tervszerű, szak­szerű, eredményes és takarékos gazdálkodás. E feladat keretében ügykörébe tartozik: 1. a költségvetési hitelekre vonatkozó évi és havi költségvetési előirányzatok összeállítása és előterjesztése; költségvetési hitelek, hitelelőlegek, póthitelek igénylése az érdekelt szakosztályok bevonásával; 2. a hitelszámlákon rendelkezésre bocsátott hi­teleknek az alárendelt gazdálkodó szervek között felosztása, illetőleg javadalmak utalványozása; 3. a szakosztályok által költségvetési hitelek terhére kezdeményezett gazdasági ügyekkel, vala­mint a hatóság dologi szükségleteivel kapcsolatos kötelezettségvállalás [3. § (2) bek.]; beszerzések [4.029/1949. (V. 12.) Korm. számú rendelet 2. §. a) pontja] esetében megrendelések kiadása (meg­rendelőlevél aláírása és az erre kijelölt könyve­lési alkalmazott által ellenjegyzése); 4. a szakosztályok részére fenntartott kötele­zettségvállalás [3. § (3) és (4) bek.] esetében előzetes állásfoglalás a hitelfedezet szempontjából; kine­vezési, illetőleg központilag történő alkalmazási ügyekben állásfoglalás a létszámkeret kérdésé­ben; 5. a hatóság beszerzéseinek lebonyolításával, az átvétellel, raktározással és rendeltetésszerű fel­­használással kapcsolatos tennivalók ellátása, ha külön gazdasági hivatal nem működik; 6. a költségvetési hitelek terhére kiadásoknak véglegesen vagy elszámolás kötelezettsége mellett (előlegképpen) utalványozása; inkasszórendszer­ben teljesítendő fizetésekkel kapcsolatos teendők végzése, házipénztári kifizetések elrendelése; (az ellenjegyzést erre kijelölt könyvelési alkalmazott végzi); 7. előlegek elszámoltatása, javadalmak felhasz­nálásáról felterjesztett számadások felülvizsgá­lása, bevételek és térítmények kezelése; 8. utalványozott kiadások, illetőleg az inkasz­­szórendszerben teljesített fizetések jogszerűsége­ 1950 január 25.

Next