Magyar Közlöny, 1952 (1-87. szám)

1952-01-03 / 1. szám

Лга: 80 fillér. 1. Szám Budapest, 1962 január 5. szombat MAGYAR KÖZLI A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS игам TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy 1/1952. (I. 5.) M. T. 500.001 /1952. (I. 5.) О. T. A. H. 1/1952.(I. 5.) В. M. 1/1952. (I. 5.) P. M. 2/1952. (I. 5.) P. M. 1 1952. (I.5.) F. M. Személyi rész. Az állami gazdaságok dolgozói ingatlanainak az állam részére történő ked­­­vezményes felajánlásáról. Legfelsőbb Bíróság Elvi tanácsának határozata. A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 600.000/1951. (XII. 2.) M. T. 1. 11. számú rendelet módosításáról. A tokaji járás megszüntetéséről. A belföldi forgalomban fizetendő forgalmi adókról. A szeszjövedéki forgalmi adó ellenőrzésére vonatkozó egyes rendelkezések ki­egészitése és módosítása. * Az állami állatorvosi szolgálatról. I. Iárésai Személyi rés* A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a jogtudo­mány terén kifejtett eredményes működéséért dr. Szladics Karoli­ ny. egyetemi tanárnak a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND V. fokozatát adományozza. Kelt Budapesten, 1951. évi december hó 27. napján. Rónai Sándor s. k., •­ a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa dr. Sháss Tibor egyetemi tanárt az Állam- és Jog­­tudományi Intézet igazgatójává kinevezte. (416., 1952. M. T.­ M. T. számú rendelet hatálya kiterjed­t­ állami gazdaságok állandó jelleggel alkalmazott dolgo­zóira is.2. §■ E rendelet végrehajtásáról a földművelésügyi miniszter gondoskodik. Dobi István s. a., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Elvi tanácsának határozata A&initiztei'taHácKl rendelet A Magyar Népkö­ztársaság minisztertanácsának 1/1952. CI. 5.) M. T. számú rendelete állami gazdaságok dolgozói ingatlanainak az állam részére történő kedvezményes felajánlásáról. 1. §• Az ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak ingatlanainak az állam részére tör­ténő felajánlásáról szóló 284/1950. (XII. 10), A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elvi tanácsa a Büntetőjogi Határozatok Tára II. kötetében 91., 94., 100., 109., 110., 119., 121., 134., 138. és 150. szám alatt, III. kötetében 209., 217., 219., 228., 230., 236. és 260. szám alatt, IV. kötetében 288., 289., 297., 309., 341. 349., 350., 354., 377., 379—381., 383., 387—390., 393., 396—407., 409., 411-417., 420., 430., 454., 457., 458., 468. és 476. szám alatt, VI kötetében 582., 622., 696., 700., 715. és 766. szám alatt, VII. kötetében 770. és 772—774. szám alatt fel­vett elvi határozatokat, VIll. kötetében 849. szám alatt felvett 14 . jogegységi döntvényt, IX. kötetében 925., 1070. és 1076. szám alatt felvett elvi határozatokat, valamint 1012. szám alatt felvett 38 sz. jogegységi döntvényt hatályon kívül helyezi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék