Magyar Közlöny, 1952 (1-87. szám)

1952-01-03 / 1. szám

Лга: 80 fillér. 1. Szám Budapest, 1962 január 5, szombat A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS игам TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy 1/1952. (I. 5.) M. T. 500.001 /1952. (I. 5.) О. T. A. H. 1/1952.(1. 5.) В. M. 1/1952. (I. 5.) P. M. 2/1952. (I. 5.) P. M. 1 1952. (1.5.) F. M. Személyi rész. Az állami gazdaságok dolgozói ingatlanainak az állam részére történő ked-t vezményes felajánlásáról. Legfelsőbb Bíróság Elvi tanácsának határozata. A vendéglátóipari árak szabályozásáról szóló 600.000/1951. (XII. 2.) О. T. Л. 11. számú rendelet módosításáról. A tokaji járás megszüntetéséről. A belföldi forgalomban fizetendő forgalmi adókról. A szeszjövedéki forgalmi adó ellenőrzésére vonatkozó egyes rendelkezések kL egiszitése és módosítása. * Az állami állatorvosi szolgálatról. I. IMrésai Személyi rés* Л Népköztársaság Elnöki Tanácsa a jogtudo­mány terén kifejtett eredményes működéséért di. Szladlts Karolt/ ny. egyetemi tanárnak a MAGYAR NÉPKÖZTARSASAGI ÉRDEMREND V. fokozatát adományozza. Kelt Budapesten, 1951. évi december hó 27. napján. Rónai Sándor s. k., •- a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Magyar Népköztársaság minisztertanácsa dr. I’áss Tibor egyetemi tanárt az Állam- és Jog­­tudományi Intézet igazgatójává kinevezte. (416,, 1952. M. T.j R&initiztei'taHácKl rendelet A Magyar NépkiizSársaság minisztertanácsának 1/1952. Cl. 5.) M. T. számú rendelele állami gazdaságok dolgozói ingatlanainak az állam részére történő kedvezményes felajánlásáról. 1. §• Az ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak ingatlanainak az állam részére tör­ténő felajánlásáról szóló 284/1950. (XII. 10), M. T. számú rendelet hatálya kiterjed а/ állami gazdaságok állandó jelleggel alkalmazott dolgo­zóira is. 2. §■ E rendelet végrehajtásáról я földművelésügyi miniszter gondoskodik. Dobi István s. к., a minisztertanács elnöke. A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága Elvi tanácsának határozata A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Elvi tanácsa a Büntetőjogi Határozatok Tára II. kötetében 91., 94., 100., 109., 110,, 119.. 121., 134., 138. és 150. szám alatt, III. kötetében 209., 217., 219., 228., 230.. 236. és 260. szám alatt, IV. kötetében 288., 289., 297., 309., 341. 349., 350., 354., 377., 379—381., 383., 387—390., 393., 396—407., 409.. 411-417., 420., 430., 454.. 457., 458., 468. és 476. szám alatt, VI kötelében 582., 622., 696., 700.. 715. és 766. szám alatt. VII. kötetében 770. és 772—774. szám alatt fel­vett elvi határozatokat, Vili. kötetében 849. szám alatt felveti 14 . jogegységi döntvényt, IX. kötetében 925., 1070. és 1076. szám alatt felvett elvi határozatokat, valamint 1012. szám alatt felvett 38 sz. jogegységi döntvényt hatályon kivül helyezi. MAGYAR KÖZLI

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék