Magyar Közlöny, 1952 (1-87. szám)

1952-11-07 / 78. szám

78. szám. MAGYAR KÖZLÖNY 1952 november 7. ★ 671 képésznek (Magyar Fotó V.), Eiben István film­­operatőrnek, Dallos Sándor írónak, Burján Sándor­nak, a Magyar Távirati Iroda rovatvezetőjének és Vermes Jenőnek, a Magyar Állami Operaház énekkara szólamvezetőjének a MAGYAR NÉP­KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM ezüst fokozatát; Luka János artista, bohócnak (Vidéki Népszó­rakoztató V.), Lipták Pálnak, a Békés megyei Könyvtár vezetőjének, Eichhardt Aulalnak, a Tatai járási kultúrház igazgatójának, Vidonyi Dániel­­nének, a Győr megyei Természettudományi Társu­lat szakosztályvezetőjének, Palkó Józsefnek, a Bonyhádi Képzőművészeti Kör és Bábszínház ve­zetőjének, J. Irsai Verának, a Fővárosi Zeneiskola Szervezet központi iagzgatójának, Varjasi Rezső minisztériumi csoportvezetőnek, Deák Sándor szín­művésznek, a Néphadsereg Színháza tagjának és Pásztor István filnoperatőrnek a MAGYAR NÉP­KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM bronz fokozatát adományozza. Kelt Buda­pesten, 19­52. évi november hó 3. napján. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Szabó Piroska s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a köz­oktatás­ügy terén végzett kiváló munkájuk elismeréséül: dr. Kardos Györgynek, a Budapesti Építőipari Műszaki Egyetem rektorának a MAGYAR NÉP­KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND IV. fokozatát; dr. Szabó István intézeti vezetőnek (Debreceni Tudományegyetem) a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSA­SÁGI ÉRDEMREND V. fokozatát; Rajnai Rudolf minisztériumi osztályvezetőnek, Székely Andor tanszékvezetőnek, dr. Polják Tibor mb. tanszékvezetőnek (Miskolci Műszaki Egyetem), Rácz István docensnek (Budapesti Műszaki Egye­tem ), dr. Tálasi István tan­székvezetőnek (Buda­pesti Tudományegyetem), dr. Pigler Andor osztály­­vezetőnek (Szépművészeti Múzeum), dr. Surányi János docensnek (Budapesti Tudományegyetem), dr. Baleczky Emil tanszékvezetőnek (Idegen Nyel­vek Főiskolája) és dr. Hortobágyi Tibor tanszékve­zetőnek (Egri Pedagógiai Főiskola) a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM arany foko­zatát; Bán Ernő minisztériumi osztályvezetőnek, dr. Gállai Tiborné adjunktusnak (Budapesti Műszaki Egyetem), Koczy László adjunktusnak (Budapesti Műszaki Egyetem)­, dr. Rapcsák András docens­nek (Debreceni Tudományegyetem), dr. Раипсг Rezső docensnek (Szegedi Tudományegyetem) , Lázár Barna iskolai csoportvezetőnek (Szolnok)­, Du­sza Bélánné tanulmányi felügyelőnek (Putnok), Makoldi Mihályné intézeti tanárnak (Budapest) és Radetzky Jenő tanárnak (Székesfehérvár) a MA­GYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMÉREM ezüst fokozatát; dr. Kerékgyártó Imre minisztériumi főelőadói­nak, Tar Sándor adjunktusnak (Miskolci Mű­szaki Egyetem), Giber János tanársegédnek (Bu­dapesti Műszaki Egyetem), Józsa Anna elő-­­adónak (Szegedi Tudományegyetem tanulmá­nyi osztálya), Szentirmai László előadónak (Lenin Intézet), Berki Mihály oktatási csoport­­vezetőnek (Rétság), Rudas György tanulmányi felügyelőnek (Tamási), Keméndi Irén óvónőnek (Budapest), Karácsony Gyula ált. iskolai igazga­tónak (Szerecseny), Gere Rezső ált. iskolai ta­nárnak­­(Túra), Longera János ált. iskolai igazga­tónak (Nagyecsed), Benke László ált. iskolai ta­nárnak (Révfülöp), Lóránt Mórné ált iskolai igaz­gatónak (Budapest), Nagyváradi Mihály ált. isko­lai igazgatónak (Zalaszentmihály), Tatár István ált. iskolai igazgatónak (Nagykamarás), Orbók József igazgató tanítónak (Parád-Sasvár), Kosz­tolányi László ált. iskolai igazgatónak (Nagyhe­gyes), dr. Somos Jánosné városi úttörő titkárnak (Eger) és Boldizsár Lajos gimnáziumi igazgató­nak (Békéscsaba) a MAGYAR NÉPKÖZTÁRSA­SÁGI ÉRDEMÉREM bronz fokozatát adomá­nyozza. Kelt Budapesten, 1952. napján. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. évi november hó 3. Szabó Piroska s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az egészség­ügy terén végzett kiváló munkájuk elismeréséül: Dr. Ránss Károlynak, a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanárának a MAGYAR NÉPKÖZTÁR­­SASÁGI ÉRDEMREND IV. fokozatát; dr. Gellért Albert egyetemi tanárnak, a szegedi orvosi egyetem Intézeti igazgatójának és dr. Ló­­ránt Imre minisztériumi főosztályvezetőnek a MA­GYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND V. fokozatát; dr. Desszauer Pálnak, a Korányi szanatórium igazgató főorvosának, dr. Kopári Józsefnek, a mis­kolci megyei kórház igazgatójának, dr. Vass J.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék