Magyar Közlöny, 1954 (1-108. szám)

1954-01-07 / 1. szám

EB* Főrév* Miniszteri rendeletek A begyűjtési miniszter 1/1954. (I. 7.) Bgy. M. számú rendelete­­ a beadási kötelezettség öregség, munkaképtelenség és katonai szolgálat ellén történő elengedésének szabályozásáról. Az állami begyűjtés többéves rendszeréről szóló 1953. évi 27. számú törvényerejű rendelet (továb­biakban: Tvr.) 10. és 17. §-ában foglalt felhatal­mazás alapján az egészségügyi miniszterrel egyet­értésben az alábbiakat rendelem: 1. §■ A jelen rendelet alapján kizárólag a Tvr. 11.me­szében szabályozott terménybe ad­ást és III. részé­ben szabályozott húsbeadási kötelezettség elenge­déséne­k van helye. 1. szám, Budapest, 1954 január 7. csütörtök­. A KÖZLÖNT­ÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA és TARTALOMJEGYZÉK Szám:T­árgy: 1.001/1054. (1.7.) Mt. h. 1/1954. (1.7.) Bgy. M. 1/1954. (1.7.) F.M. Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 151) M. T. számú rendelet részleges hatálybaléptetési határidejének meghosszabbításáról. A beadási kötelezettség öregség, munkaképtelenség és katonai szolgálat címén­­történő elengedésének szabályozásáról. A nyúl vadászati idejének újabb megállapításáról. I. Főrész Minisztertanácsi h­atározat A Magyar Népköztársaság Miniszter­tanácsának 1.001/1954. (I. 7.) számú határozata az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet részleges hatálybaléptetési határidejének meghosszabbításáról. 1. Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet egyes ren­delkezéseinek legkésőbbi hatálybaléptetésére meg­szabott határidőt a Minisztertanács 1954. április 30-ig meghosszabbítja. 2. A 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet 43. §-a ennek megfelelően módosul. Gerő Ernő u. 1., a Minisztertanács első elnök­helyettese, 2. §. (1) Az elengedés mértéke: a) legfeljebb 3 kát. hold szántó- és rétterület után beadásra kötelezett termelőiknél a teljes ter­mény- és húsbeadási kötelezettség; b) a 3 kát. holdat meghaladó szántó- és rétterü­­let után beadásra kötelezett termelőknél a termény- és húsbeadási kötelezettség 3 kát. holdra eső meny­­nyisége. (2) Az állami tartalék­földekből haszonbérelt te­rületek után megállapított kedvezményes termény-­ és húsbeadási kötelezettség elengedésének mink­s helye. 3. §. (1) Termény- és húsbeadási kötelezettség elen­gedésének kedvezményére jogosultak: a) a beadásra kötelezett 65. életévüket betöltött férfiak, illetőleg 60. életévüket betöltött nők, to­vábbá b) a munkaképtelen vagy es az első tényleges katonai szolgálatot teljesítő beadásra kötelezett termelők. (2) Az elengedés kedvezménye a termelőt csak az esetben illeti meg, ha háztartásában munkaképes családtagja nincsen. 4­ §• (1) Munkaképtelennek kell tekinteni a jelen ren­delet alkalmazása szempontjából azt a beadásra kötelezett termelőt, aki egészségi állapota miatt mezőgazdasági munkát­­rendszeresen végezni tar­tósan (előreláthatóan legalább egy éven át) nem tud. (2) A munkaképtelenséget a termelő lakóhelye szerint illetékes, a 136/1951. (XII. 18.) Eü. M. számú rendelettel létesített Munkaképesség-csökkenést Vé­leményező Elsőfokú Orvosi Bizottság állapítja m­e­g. A bizottság megállapítása ellen a határozat kézhez­vételétől számított 8 napon belül fellebbezésnek van helye a megyei tanács végrehajtó bizottsága egész­ségügyi osztályához. A megyei tanács végrehajtó­­bizottsága egészségügyi osztályának határozata el­len további jogorvoslatnak minedlen helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék