Magyar Közlöny, 1954 (1-108. szám)

1954-01-07 / 1. szám

1, szám. Budapest, 1954 január 7, csütörtök'. A KÖZLÖNY ÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA ea TARTALOMJEGYZÉK Szám: Tárgy: 1.001/1054. (1.7.) Mt. h. 1/1954. (1.7.) Bgy. M. 1/1954. (1.7.) F.M. Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15J) M. T. számú rendelet részleges hatálybaléptetési határidejének meghosszabbításáról. A beadási kötelezettség öregség, munkaképtelenség és katonai szolgálat címén -történő elengedésének szabályozásáról. A nyúl vadászati idejének újabb megállapításáról. I. Főrész Minisztertanácsi liatározat A Magyar Népköztársaság Miniszter tanácsának 1.001/1954. (I. 7.) számú határozata az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet részleges hatálybaléptetési határidejének meghosszabbításáról. 1. Az állategészségügy rendezéséről szóló 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet ©gyeg ren­delkezéseinek legkésőbbi hatálybaléptetésére meg­szabott határidőt a Minisztertanács 1954. április 30-ig meghosszabbítja. 2. A 21/1953. (V. 15.) M. T. számú rendelet 43. §-a ennek megfelelően módosul. Gerő Ernő в. к., a Minisztertanács első elnök­helyettese. EB* Fóré»* Miniszteri rendeletik A begyűjtési miniszter 1/1954. (I. 7.) Bgy. M. számú rendelete- a beadási kötelezettség öregség, munkaképtelenség és katonai szolgálat elmén történő elengedésének szabályozásáról. Az állami begyűjtés többéves rendszerérő! szóló 1953. évi 27. számú törvényerejű rendelet (továb­biakban: Tvr.) 10. és 17. §-ában foglalt felhatal­mazás alapján az egészségügyi miniszterrel egyet­értésben az alábbiakat rendelem: 1. §■ A jelen rendelet alapján kizárólag a Tvr. 11.Te­gzében szabályozott terménybe ad ást és III. részé­ben szabályozott húsbeadási kötelezettség elenge­déséneik van helye. 2. §. (1) Az elengedés mértéke: a) legfeljebb 3 kát. hold szántó- és rétterület után beadásra kötelezett termelőiknél a teljes ter­mény- és húsbeadási kötelezettség; b) a 3 kát. holdat meghaladó szántó- és rétterü­­let után beadásra kötelezett termelőknél a termény- és húsbeadási kötelezettség 3 kát. holdra eső meny» nyisége. (2) Az állami tartaléfcföldekből haszonbérelt te­rületek után megállapított kedvezményei termény-* és húsbeadási kötelezettség elengedésének minlcs helye. 3. §. (1) Termény- és húsbeadási kötelezettség elen­gedésének kedvezményére jogosultak: a) a beadásra kötelezett 65. életévüket betöltött férfiak, illetőleg 60. életévüket betöltött nők, to­vábbá b) a munkaképtelen vagy ej az első tényleges katonai szolgálatot teljesítő beadásra kötelezett termelők. (2) Az elengedés kedvezménye a termelőt csak az esetben illeti meg, ha háztartásában munkaképes családtagja nincsen. 4- §• (1) Munkaképtelennek kel! tekinteni a jelen ren­delet alkalmazása szempontjából azt a beadásra kötelezett termelőt, aki egészségi állapota miatt mezőgazdasági munkát -rendszeresen végezni tar­tósan (előreláthatóan legalább egy éven át) nem tud. (2) A munkaképtelenséget a termelő lakóhelye szerint illetékes, a 136/1951. (XII. 18.) Eü. M. számú rendelettel létesített Munkaképesség-csökkenést Vé­leményező Elsőfokú Orvosi Bizottság állapítja m-e-g. A bizottság megállapítása ellen a határozat kézhez­vételétől számított 8 napon belül fellebbezésnek van helye a megyei tanács végrehajtóbizottsága egész­ségügyi osztályához. A megyei tanács végrehajtó­­bizottsága egészségügyi osztályának határozata el­len további jogorvoslatnak nmeden helye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék