Magyar Közlöny, 1954 (1-108. szám)

1954-01-07 / 1. szám

2 1954 január 7. MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám. 5. §. (1) Munkaképes családtagnak kell tekinteni azt a 16. életevét betöltött személyt, aki a beadásra kö­telezett termelővel közös háztartásban él és azzal kö­zös gazdálkodást folytat, valamint a jelen rendelet 4. §-a értelmében munkaképtelennek nem minősül. (2) Nem tekinthető munkaképes családtagnak a beadásra kötelezett termelővel egyébként közös háztartásban élő, illetőleg azzal közös gazdálkodást folytató a) 65. életévét betöltött férfi, 60. életévét betöl­tött nő; b) az a férfi, aki első tényleges katonai szolgá­latát teljesíti; c) az a nő, aki háztartásában legalább három 14 éven 'aluli gyermekét tartja eh 6. §■ (1) ' A termény- és húsbeadáci kötelezettség el­engedése egy naptári évre szól. (2) Az elengedés kedvezménye az arra jogosult termelőt abban a naptári évben illeti meg, amely­ben a jogosultság talapjául szolgáló feltétel leg­később az év február hó 1. napjától kezdve fennáll. (3) Amennyiben a munkaképtelenség vagy első fényleges katonai Szolgálatra való bevonulás az év február hó 1. napja után következik be, a termelő kérelmére, a feltétel bekövetkezése után esedékessé váló termény- és húsbeadási kötelezettségét a 2. §-ban meghatározott mértékű engedménynek — a naptári év hátralévő időszakára eső — arányos ré­szével kell csökkenteni. 7. §. (1) Az elengedés alapjául szolgáló feltételt min­den év február hó 1. és március hó 31. napja között a tavaszi egyéni tervfelbontás során kell a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtóbizott­sága előtt igazolni. A termelő a következő évi húC- beadási kötelezettségének feltételes elengedését már az előző év szeptember hó 30. napjáig lefoly­tatott őszi egyéni tervfelbontás során kérheti, amennyiben az elengedés alapjául szolgáló feltétel már ekkor fennáll. (2) Ha a húsbeadási kötelezettség feltételes el­engedésének alapjául szolgáló feltétel a következő év február hó 1. napján már nem áll fenn, a felté­teles elengedést törölni kel! és a tavaszi egyéni tervfelbontás során a húsbeadási kötelezettséget a Tvr.-ben megállapított mértékben kell előírni. 8. §. A 60., illetve 65. életév betöltését, valamint a gyermekek életkorát születési anyakönyvi kivonat­tal, a tényleges katonai szolgálatot az illetékes ka­tonai parancsnokság, a munkaképtelenséget pedig a termelő lakóhelye szerint illetékes Munkaképes­ségcsökkenést Véleményező Elsőfokú Orvosi Bi­zottság, illetve a megyei tanács végrehajtóbizott­ságának egészségügyi osztálya által kiállított és 30 napnál nem régebbi keletű igazolvánnyal kell igazolni. 9. §. (1) Az elengedés iránti kérelem benyújtása előtt teljesített beadási kötelezettség utólagos elengedé­sének az alábbi esetekben van helye: a) ha az elengedés feltétele az őszi lervíeibon­­tás befejezése után következett be és a termelő hús­­beadási kötelezettségét még a február 1. és márciud 31. között lefolytatott egyéni tervfelbontás előtt teljesítette; b) ha a hízott sertés beadásánál a kötelezettségen felül beadott élősúlyt ia termelő következő évi hús­­beadási kötelezettségének teljesítésébe számították be és a következő évi húsbeadási kötelezettségét a községi tanács végrehajtóbizottsága jelen rende­let 'alapján részben vagy egészben elengedte. (2) Az (1) bekezdésben szabályozott eceteikben az elengedett mennyiséget a termelő kívánsága sze-* tinit vagy szabad felvásárlási áron kell kifizetni, vagy a termelő következő évi húeibeadási kötele­zettségének javára kell beszámítani. Tusnádi Sándor s. к., a begyűjtési miniszter első helyettese. A földművelésügyi miniszter 1/1954. (I. 7.) F. M. számú rendelele a nyúl vadászati idejének újabb megállapításáról. A nyúláilomány idei kedvezőtlen szaporulata miatt több vadásztársaság -a vadászati idő lejárta előtt beszüntette a nyúl vadászatát, más va d я társaságok pedig a vadászati к kérték. Ezért a nyúláilomány védeti Országos Tervhivatal elnökével e következőket rendelem. 1. §• A folyó vadászati idény hátralévő részében nyúlrs vadászni nem szabad. 2. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb (büntető' rendelkezés alá nem esik, a 6/1953. (IX. 25.) F. M számú rendelet 2. §-a érteimében kihágást követ e! és kettőezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel kel büntetni azt, aki a jelen rendelet 1. §-ában foglal rendelkezést megszegi, vagy kijátssza. 3. §. A 2/1953. (IX. 9.)' F. M. számú rendelet 2. §-£ (2) 'bekezdésének a) pontja hatályát veszti. Hegedűs András s. k., földművelésügyi miniszter Szerkeszti: Minisztertanács Titkársága. Kiadja: Magyar Közlöny Lapkiadó Vállalat Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky-út 78. I. Telefon: 121—592., 129—480. (57.. 83.) Terjeszti: Posta Központ! Hírlap Iroda О. V. Budapest, V., József nádor-tér 1. Telefon: 183—022. 180—850. 837193 — vörös Csillag Nyomda, Budapest, V.. Bajcsy-Zsiimszky-út 78. — Felelős: Poroszka b.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék