Magyar Közlöny, 1955 (1-132. szám)

1955-01-05 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1955. január 5. szerda. MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám:T­árgy: 1955. évi 1. számú tvr. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről. 1/1955. (1.5.) M.T. • Egyes mezőgazdasági igazgatási feladatoknak az alsóbb mezőgazdasági igazga­tási szervek hatáskörébe utalásáról. 2/1953. (1.5.) M. T. A Zenei Alap létesítéséről szóló 107/1952. (XII. 31.) M. T. számú rendelet módo­sításáról. 1.001/1955. (1.5.) Mt.h. A tanácstagok díjtalan utazásáról. 1.002/1955. (I. 5.) Mt.K. Egyes biztosítási kérdésekről. 1/1955.(1. 5.) I. M. A 67/1954. (X. 13.) M. T. számú rendelet végrehajtásáról. 1/1955. (1.5.) I.M. Szolnokon ügyvédi kamara létesítéséről. Közlemény: V. Főrész Törvényerejű rendelet A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. évi 1. számú törvényerejű rendelete a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről.­ ­Az alkotmánymódosító okmány a kellő számú megerősítő okiratok letétele következtében 1954. május 20-án lépett hatályba. A Magyar Népköztár­saság megerősítő okiratának letétele Genfben, 1954. október 16-án történt meg.) 1. §. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát (az 1935:1. tv. 2. §-át, valamint az 1947:1. tv. 2. §-át) módosító okmányt, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet 36. ülésszakán, Genfben, 1953. június 25-én elfogadott, a jelen tör­vényerejű rendelettel kihirdeti,1­2. §. Az 1. §-ban említett módosító okmány hiva­talos magyar fordítása a következő: (Hivatalos magyar fordítás.) „A Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet, melyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal igazgató­­tanácsa Genfben hívott össze és amely 1953. június 4-én harminchatodik ülésszakára összeült, miután elhatározta, hogy a Szervezet Alkotmányának az igazgatótanács megalakítására vonatkozó rendel­kezéseiben a „32”, „16”, „12” és „8” számokat „40”, „20”, „16” és „10” számokkal helyettesíti, amely kérdés az ülésszak napirendjének nyolcadik pontját képezi. 1953. június 25-én elfogadta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító alábbi okmányt, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szer­vezet Alkotmányát módosító 1953. évi okmánynak kell nevezni. 1. cikk. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban lévő szövegében a 7. cikk 1., 2. és 8. §-ában­ és 36. cikkében­ szereplő „32”, „16”, „12” és „8” számokat megfelelően „40”, „20”, „16” és „10” számokkal kell helyettesíteni. 2. cikk. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban levő szövegében a 7. cikk 2. §-ának utolsó mondata a hatályát veszti 3. cikk. A jelen alkotmánymódosító okmány hatálybalé­pésének időpontjától a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya az előző cikkek szerint mó­dosított alakban lesz hatályos. 4. cikk. Mihelyt a jelen módosító okmány hatályba lép, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányának hivatalos szövegét, a jelen módosító okmányban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, általa sza­bályszerűen aláírt két eredeti példányban elkészít­teti; e példányok közül az egyiket a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102 cikkében fog­laltaknak megfelelően beiktatás céljából az Egyesült Nemzetek főtitkáránál helyezik el. A főigazgató az okmánynak egy-egy hiteles másolatát a Nemzet­közi Munkaügyi Szervezet minden egyes tagjának megküldi. * Lásd az 1935 : 1. tv. 2. §-át. 3 Lásd az 1947: VI. tv. 2. §-át. * Lásd az 1935 :1. tv. 2. §-át. 1 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányára nézve lásd az 1921 : XXXIII. tv. XIII. részét, az 1935 :1. törvényt és az 1947 : VI. törvényt is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék