Magyar Közlöny, 1958 (1-118. szám)

1958-01-03 / 1. szám

54562 1. szám. Budapest, 1958. január 3., péntek, 1958. évi 1. számú tvr. 1958. évi 2. számú tvr. 1958. évi 3. számú tvr. 1/1958. (I. 3.) Korm. rendelet: I. Főrész Szem­élyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Jurij Vladimirovics Andropovnak, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége volt ma­gyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagy­követének a magyar—szovjet kapcsolatok elmé­lyítése terén kifejtett eredményes tevékenysége elismeréséül a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE I. FOKOZATA” kitüntetést adományozza. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Stefan Majornak, a Csehszlovák Köztársaság volt magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének a magyar—csehszlovák kapcso­latok elmélyítése terén kifejtett eredményes te­vékenysége elismeréséül a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLÓRENDJE I. FOKOZATA” kitüntetést adományozza. Dobi István s. k. a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az állam és az egyház közötti jó viszony, vala­mint a békemozgalom terén kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül Bereczky Albert református püspöknek és Dr. Vető Lajos evangélikus püspöknek, ország­­gyűlési képviselőnek a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLORENDJE II. FOKOZATA”, Dr. Horváth Richárdnak, a budapesti római katolikus Ferences-templom igazgatójának, or­­szággyűlési képviselőnek, Dr. Beresztóczy Miklós címzetes prépostnak, a budai római katolikus Erzsébet-templom igazga­tójának, országgyűlési képviselőnek, Mag Béla címzetes apátnak, az Opus-Pacis ügy*­vezető igazgatójának, Dr. Bartha Tibor református teológiai tanárnak* debreceni paróchusnak, Sós Endrének, a Magyar Izraeliták Országos Irodája elnökének, Berki Feriz görögkeleti esperesnek, Szabó Lászlónak, a Baptista Egyház elnöké­­nek és­ Dr. Pákozdy László Márton református teoló­giai professzornak a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ZÁSZLORENDJE III. FOKOZATA”, Dr. Potyondi Imre nagyprépostnak, a Budapesti Római Katolikus Központi Szeminárium rektorai­nak, A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám: Tárgy: Személyi rész. A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, 1957. évi augusztus hó 24. napján aláírt konzuli egyez­mény kihirdetéséről. A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről Budapesten, 1957. augusztus 24-én aláírt egyezmény kihirdetéséről. A műsoros előadásokról szóló 1955. évi 13. számú törvényerejű rendelet módosításáról. Az Első Dunagőzhajózási Társaság­­magyarországi nyugdíjkötelezettségeinek a magyar állam terhére történő átvállalásáról.­­ Közlemény.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék