Magyar Közlöny, 1960 (1-120. szám)

1960-01-01 / 1. szám

1. szám, Budapest, 1960. január 1., péntek. • Főrész_________ A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány rendeletté A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány­­ 1960. (1. 1.) számú rendelete a kisiparosok által állami szervek részére végezhető építési munkákról.­­• §• Az építőipari kisiparosok fő feladata a lakosság építési szükségletének kielégítése. 2. §­ . (1) Állami vállalat és egyéb állami gazdálkodó szerv, költségvetési szerv, valamint ezek jóléti, szociális, kulturális és sportintézménye (a továb­biakban : építtető) kisiparossal építési és építési-sze­relési szerződést 10.000 forint értékhatárig engedély nélkül köthet. " (2) 10.000 forint értékhatártól 50.000 forint ér­tékhatárig a szerződés megkötéséhez az építtető fe­lett felügyeletet gyakorló,, miniszternek, illetőleg a megyei (fővárosi, megyei jogú városi­ tanács vég­rehajtó bizottsága elnökének vagy helyettesüknek előzetes engedélye szükséges. (3) ma 60 forint értékhatár felett a szerződés megköresé­éért (2) bekezdésben említett szervek ja­vaslatára az építésügyi miniszter adhat engedélyt. (4) Az építésügyi hatóság által megállapított köz­vetlen életveszély esetén, valamint nagyobb kár sürgős elhárítása céljából engedély nélkül is köt­hető kisiparossal szerződés, a megkötött szerződés­ről azonban — a szerződéskötéssel egyidejűleg — az engedélyezésre jogosult szervet értesíteni kell. 3. §■ Az építtető egy létesítménnyel (épülettel, épít­ménnyel) kapcsolatban kisiparossal egy évben csak 50.000 forint értékű munkára köthet szerződést; e rendelkezés alól a 2. § (2) bekezdésében említett szervek javaslatára az építésügyi miniszter felmen­tést adhat. 4. §• (1) Az állami munkák arányosabb elosztása ér­dekében kisiparos negyedévenként legfeljebb 50.000 forint értékhatárig köthet állami szervekkel szerződést. (2) Ha a szerződés értéke vagy­ a negyedévre vo­natkozó összes szerződések értéke az 50.000 forin­tot eléri, a szerződés (újabb szerződés) megkötésé­hez a kisiparosnak a területileg illetékes megyei (fővárosi, megyei jogú városi) tanács végrehajtó bizottsága ipari osztályának előzetes engedélyét kell megszereznie. 5. §. (1) A szerződési érték megállapításánál az anyag­­érték­ét figyelembe kell venni akkor is, ha az egész anyagot vagy annak egy részét (pl. 10.000 forint értékhatár alatti karbantartásnál) az építtető bo­csátja a kisiparos rendelkezésére. (2) Az építtető­k beruházási és felújítási kerete terhére minden esetben, karbantartási munkáknál pedig 10.000 forint értékhatár felett — csak abban az esetben köthet kisiparossal szerződést, ha a tel­jesítéshez szükséges anyagot saját anyagkerete ter­hére a kisiparos rendelkezésére bocsátja. (3) Az építtető az anyagot a kisiparos részére nem adhatja el és részére előleget — még anyag-­ beszerzés céljára — sem folyósíthat. 6. §: A 2. §-ban meghatározott értékhatár megtartását a pénzügyi szervek, a 3. §-ban meghatározott ér­tékhatár megtartását a felügyeleti szervek, a 4. § szerinti értékhatár megtartását pedig a megyei (fő­városi, megyei jogú városi­ tanács végrehajtó bi­zottsága ipari osztálya köteles ellenőrizni. MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉKI Szám. Tárgy: 1/1960. (I. 1.) Korm. rendelet. A kisiparosok által állami szervek részére végezhető építési munkákról. 1/1960. (I. 1.) F. M. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gépeinek javításáról, alkatrészekkel és üzemanyaggal való ellátásáról. Közlemény.

Next