Magyar Közlöny, 1961 (1-102. szám)

1961-01-10 / 1. szám

Ara: 80 fillér. 1. szám, Budapest, 1961. január 10., kedd, __ ........................................... ~ i ~ rrr rrejarag-■•ju-.j­u~*^vsirnyr-wmi'ir*Kuawrmm-' «aassa ( A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA — » i n hím ■ n i ............................. wn' inrwn.ni un............................................................................ t artalomjegyzék Szám: Tárgy: Személyi rész. 1961. évi 1. számú tvr. A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbb­ségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben 1960. évi január hó 12. napján aláírt egyez­mény kihirdetéséről. 1.001/1961. (I. 10.) Korm. határozat. A Termelőszövetkezeti Elnökképző Tanfolyam létesítéséről szóló 1.05/ 1953. (IX. 30.) számú minisztertanácsi határozat módosításáról, illetőleg kiegé­szítéséről. 1/1961. (I. 10.) N.I. M.—A. H. 1/1961. (I. 10.) Kk. M. A gázmérő készülék használati (készenléti) díjának megállapításáról. A vámjog szabályozásáról szóló 1954. évi 16. számú törvényerejű rendelet, valamint az azt módosító 1955. évi 7. számú törvényerejű rendelet végre­hajtásáról rendelkező­­ 1956. (III. 17.) Kk. M. számú rendelet egyes rendel­kezéseinek módosításáról. Közlemények: I. Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Rostály Istvánnak, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium főosztályvezetőjének nyugállomány­ba vonulása alkalmából, eredményes munkája elismeréséül, Schiffer Pálnak, a berni külkereskedelmi ki­­rendeltség vezetőjének, 50. születésnapja alkalmá­ból, több évtizedes munkásmozgalmi tevékeny­sége és a külkereskedelem területén végzett ered­ményes munkája elismeréséül a MUNKA ÉRDEMREND, Fürst Elemérnek, a Nehézipari Minisztérium beruházási önálló osztályvezetőjének, nyugállo­mányba vonulása alkalmából, négy évtizedes mun­kássága elismeréséül, a 842. számú főközlekedési út korszerűsítésénél végzett eredményes munkájuk elismeréséül Tóth Zsigmond, építésvezetőnek, Dervalics Gyula segéd­munkásnak, és Major Mihály segédmunkásnak a MUNKA ÉRDEMÉREM kitüntetést adományozza. Kiss Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának helyettes elnöke. Kristóf István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára.

Next