Magyar Közlöny, 1962 (1-100. szám)

1962-01-05 / 1. szám

Ára: 80 fillér. 1. szám. Tárgy Budapest, 1962. január 5., péntek. ( Szám 1/1962. (I. 5.) PM 8/1962. (I. 5.) PM 1/1962. (I. 5.) M­M 1/1962. (I. 5.) SZOT 3/1962. (I. 5.) SZOT II* Forés*­­Miniszteri rendeletek A pénzügyminiszter 1/1962. (I. 5.) P­M számú rendelete a gépjárműadóról szóló 3/ 1961. (XI. 4.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról A 39/1961. (XI. 4.) Korm. számú rendelet (a to­vábbiakban: R.) 11. §-ának (2) bekezdésében ka­pott felhatalmazás alapján a R. végrehajtása tár­gyában — annak szövegét e helyen is közölve — az érdekelt miniszterekkel egyetértés­ben a követ­kezőket rendelem: [A vastag betűvel szedett szöveg a kormány­rendelet, a vékony betűs szöveg pedig a végre­hajtási rendelet (a továbbiakban: Vhr.) rendelke­zéseit tartalmazza.­ A gépjárművek forgalmának jelentős emelke­dése szükségessé teszi a gépjárműadóra vonatkozó jogszabályok kiegészítését és módosítását, vala­mint a különböző jogszabályoknak egységes szer­kezetbe foglalását. Ennek érdekében a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány a követke­zőket rendeli. A gépjárműadó tárgya 1­ §• A közutakon közlekedő gépjárművek és ezek pótkocsijai gépjárműadó alá esnek. Vhr. 1. §. (1) A R. 1. §-ának alkalmazásában gépjárműnek kell tekinteni az olyan, sínpályához nem kötött járművet, amelyet külső energiaforrás nélkül gépi erő hajt, amely rendeltetésszerű hasz­nálata közben közutat vesz igénybe és amelyet rendszámtáblával és forgalmi engedéllyel lát­tak el. (2) A R. 1. §-ának alkalmazásában pótkocsinak kell tekinteni az (1) bekezdésben felsorolt gépjár­művekkel vont, gumiabronccsal ellátott utánfutót (teher-, konyha-, lakó-, műhely-, szervizkocsikat, stb.). (3) A R. 1. §-ának alkalmazásában nem kell gépjárműnek tekinteni a géperejű mezőgazdasági és ipari munkagépet (mezőgazdasági traktort, egyéb vontatógépet, cséplőgépet, motorost­űrészt, faaprítót, elektromos fúró- és zúzógépet, útihen­­gerlőt, gőz- vagy motoreke lokomobilját, motor­gépet, villamostargoncát stb.), ha ezeket a gazda­ságon, illetve az ipartelepen kívül közúti közle­kedésre rendszeresen nem használják és ezek köz­úton óránként 20 km-nél nagyobb sebességgel ha­ladni nem képesek [1 1953. (XII. 4.) B­M számú rendelet 86. §.]. (4) Vitás esetben azt a kérdést, hogy a B. 1. §-ának alkalmazásában mely járművet kell gép­járműnek tekinteni, — a közúti közlekedés rend­jének szabályozásáról szóló rendelkezések figye­lembevételével — a pénzügyminiszter dönti el. Adómentesség 2. §■ Mentesek a gépjárműadó alól: 1. a 125 cm1 és az ennél kisebb lökettérfogatú motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok; 2. az állami költségvetés terhére üzemben tar­tott gépjárművek; TARTALOMJEGYZÉK A gépjárműadóról szóló 39/1961. (XI. 4.) Korm. számú rendelet végrehajtá­sáról A gépkocsi nyeremény-takarékbetétek feltételeinek módosításáról A kazánvizsgáló biztosok és a nyomástartó berendezések vizsgálatát végző szakemberek szakképzettségéről, valamint a berendezések kezelőinek szak­mai képesítéséről és gyakorlatáról A kisiparosok betegség esetére szóló önkéntes biztosításáról A dolgozók betegségi biztosításával kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 6/1955. (XII. 31.) SZOT számú szabályzat egyes rendelkezéseinek mó­dosításáról MAGYAR­­ KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

Next