Magyar Közlöny, 1962 (1-100. szám)

1962-10-31 / 80. szám

80. szám. MAGYAR KÖZLÖNY 1962. október 31. — 677 p) a Somogy megyei tanács 33/1961. számú ha­tározatát, melyben a fonyódi járáshoz tartozó Or­dacsehi községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Balatonboglár és Fonyód községekhez, p) a Tolna megyei tanács 16/1962. számú hatá­rozatát, melyben a bonyhádi járáshoz tartozó Zá­­vod községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Len­gyel községhez, r) a Zala megyei tanács 22/1959. számú határo­zatát, melyben a zalaegerszegi járáshoz tartozó Csonkahegyhát községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Pálfiszeg községhez,­­­s) a Zala megyei tanács 27 1961. számú határo­zatát, melyben a lenti járáshoz tartozó Mikekará­­csonyfa községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Nova községhez, t) a Zala megyei tanács 29/1961. számú határo­zatát, melyben a zalaegerszegi járáshoz tartozó Kemendollár községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Gősfa községhez, a) a Zala megyei tanács 9/1962. számú határo­zatát, melyben a letenyei járáshoz tartozó Csör­­nyeföld községtől, az ugyanazon járáshoz tartozó Szentmargitfalva községhez területátcsatolást rendelt el. 4. A területátcsatolások következtében felme­rülő tanácsi választókerületi kérdéseket úgy kell megoldani, hogy az új választás tartását ne igé­nyelje. 5. Jelen határozatban foglaltak végrehajtásáról az illetékes megyei tanács végrehajtó bizottsága gondoskodjék. A határozat 1. a) pontjának végre­hajtásáról a Baranya megyei tanács végrehajtó bizottsága, a Tolna megyei tanács végrehajtó bi­zottságával együttműködve gondoskodjék. Dobi István s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Kiss Károly s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára H. Fogasa miniszteri rendelet Az igazságügyminiszter 12/1962. (X. 31.) IM számú rendelete a külföldi választottbírósági határozatok elismerése és végrehajtása tárgyában New­ Yorkban 1858. június 10-én kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1962. évi 25. számú törvény­­erejű rendelet végrehajtásáról Az 1962. évi 25. számú törvényerejű rendelet 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján — a kül­kereskedelmi miniszterrel egyetértésben — a kö­vetkezőket rendelem: 1­ §• A külföldi választottbírósági határozatok elis­merése és végrehajtása tárgyában New-Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény (a továbbiak­ban: Egyezmény) alapján kell végrehajtani azt a választottbírósági határozatot, amelyet a) nem a Magyar Népköztársaság területén hoztak, b) a Magyar Népköztársaság területén hoztak ugyan, a választottbíróság székhelye azonban kül­földön van, és a választottbíróság tagjainak több­sége, illetve az egyedül eljáró választottbíró nem magyar állampolgár. 2. §■ Az Egyezmény alkalmazásában kereskedelmi jogviszonyból eredő vitának minősülnek azok a viták, amelyek a nemzetközi kereskedelmi kap­csolatból származnak [1/1960. (V. 10.) Kk­M szá­mú rendelet], 3. §■ Az Egyezmény hatálya alá tartozó választott­bírósági határozat végrehajtására a bírósági vég­rehajtásról szóló 1955. évi 21. számú törvény­­erejű rendelet (Vht.) 209—211. §-ai, valamint az Egyezményben foglalt részletes rendelkezések irányadók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék