Magyar Közlöny, 1968 (1-108. szám)

1968-01-05 / 1. szám

Ára: 80 fillér. Twrrimiu m m\ i iirMm-MiinnrrMfi' m mmiTiiifiínniii i im-n i iwi n i iimu hi m h i it———nrr MAGYAR 0 KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK v. 4 . Szám Tárgy 1001/1968. (I. 5.) Korm. határozat A személyzeti munka továbbfejlesztéséről 1002/1968. (I. 5.) Korm. határozat A képesítési rendszer továbbfejlesztéséről a tanács végrehajtó bizottságok tit­kárságainál és szakigazgatási szerveinél 1. Főrész A Magyar f­orradalmi Munkás-Pa­aszt Korm­ány határozatai Ii Magyar Forradalmi Munkás Paraszt-Kormány 1001/1968. (I. 5.) számú határozata a személyzeti munka továbbfejlesztéséről A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1050/1957. (V. 31.) számú határozata, valamint az ezt kiegészítő állami rendelkezések végrehajtásá­nak eredményeként az elmúlt tíz év során meg­szűnt a személyzeti munka korábbi központosított­­sága, s az ezzel együttjáró felületes értékelési mód­szere és nehézkessége. Az állami személyzeti mun­kát általában a bizalom és az őszinteség jellemezte. Az állami és gazdasági vezetők, valamint az új­jáalakított személyzeti osztályok személyzeti mun­kájukban megfelelően érvényesítették a vezetők kiválasztásának szempontjait. A személyzeti mun­kában elért eredmények a gyors politikai konszoli­dáció, a gazdasági, kulturális téren elért fejlődés talaján születtek. Az állami, gazdasági vezető posztokba került dolgozók az elmúlt időszak nehéz, bonyolult kö­rülményei között is megállták a helyüket, sikere­ 1. szám, Budapest, 1968. január 5., pénteke­ sen teljesítették a rájuk háruló feladatokat. Több­ségük politikailag szilárd, állhatatosan dolgo­zik a szocializmus építésének sikeréért, államhatal­munk erősítéséért. Nagyobb részük munka melletti tanulással megszerezte a munkaköréhez szükséges műveltséget, jelentősen gyarapodott vezetőkészsé­gük. Mindezzel az állami személyzeti munka je­lentős mértékben elősegítette politikai, társadalmi és gazdasági téren elért eredményeinket. Az állami és gazdasági vezetők összeségükben alkalmasak az előttünk álló feladatok végrehajtására. Az elmúlt tíz év általános tapasztalata, hogy nőtt a személyzeti munka, a személyzeti apparátus tekintélye, elismertté vált szükségessége és helye a szocializmust építő munkában. Az elért eredmények mellet a vezetők kiválasz­tására vonatkozó elvek értelmezése az elmúlt idő­szakban nem volt egyöntetű, a gyakorlati végre­hajtásban is hibák mutatkoztak. Ez összefügg az­zal, hogy a személyzeti munka részletkérdései nem kerültek kidolgozásra és nem volt kielégítő a sze­mélyzeti munka irányítása és ellenőrzése. A szocializmus teljes felépítése feladatainak kö­vetkezetes végrehajtása, az új gazdasági mechaniz­mus bevezetése követelően írja elő az állami sze­mélyzeti munkában eddig elért eredmények meg­szilárdítását, s a tapasztalt hibák kiküszöbölé­sét. Ez államrendünk további erősítésének egyik alapvető követelménye. ■»*« ^

Next