Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-01-09 / 1. szám

%— 1971. január 9. MAGYAR KÖZLÖNY szesülő felhasználók (R. 4. §) körét, valamint az egyes termékek forgalmának kizárólagos lebonyo­lítására kijelölt szervek megjelölését (R. 5. §) az 1., 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák. (1) A Kormány által jóváhagyott egyedi nagy­­beruházás,­ valamint fejlesztési kölcsönnel támo­gatott beruházás célját szolgáló termék megren­delője — a beruházó és vállalkozó — javára, a közvetlen szállítót szerződéskötési kötelezettség terheli (R. 7. §). A vállalkozó javára a szerződés­­kötési kötelezettség csak akkor áll fenn, ha őt magát is szerződéskötési kötelezettség (vállalko­zási szerződéskötési kötelezettség) terheli. (2) Szerződéskötési kötelezettség (R. 7. §) ter­heli a szállítót a) a haditechnikai termékekre, szolgáltatásokra, hadfelszerelési cikkekre és műszaki fejlesztésekre, továbbá a fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti szervek ellátásához szükséges, az 5. számú mellékletben felsorolt termékekre; b) az állami tartalékok képzését szolgáló meg­rendelésekre; e) az egészségügyi ellátás céljait szolgáló, bel­földi előállítású gyógyszerekre, tápszerekre, köt­szerekre (vatta, géz, sebvarró cérna stb.); d) a központi gazdálkodás (R. 3. §) és a be­szerzési kontingens (R. 4. §) körébe tartozó ter­mékek tekintetében a kijelölt megrendelő javára, a megállapított mennyiség erejéig; e) zsír, liszt, fehér kristálycukor esetében. (3) A (2) bekezdés a) pontjában a haditechnikai termékekre, szolgáltatásokra, hadfelszerelési cik­kekre és műszaki fejlesztésekre előírt szerződés­­kötési kötelezettség, a szállítón kívül az első vo­nalbeli közreműködőre is, ha pedig az előbbiek tárgyában a Kormány dönt, a szállítón és az első 2. számi­ melléklet az 1/1971. (7. 9.) AH számú 11— 3, 55—22—1 Földgáz, fűtőolaj1 12— 11—1, 12—12 Hazai termelésű vasércek2 41—33 Autóbusz, belföldi gyártású1 41—35—53, 41—48—6 Diesel üzemű nyerges vontató (12,1—16 t teherbírásig) és nyerges pótkocsi tartály­kivitelben 8 t teherbírás felett (szénhidro­gén szállításra)1 1 A beszerzés alsó határa * A beszerzés kötelező vonalbeli közreműködőn kívül a második vonal­beli közreműködőre is kiterjed. 4. §. Magyar Villamos Művek Lenin Kohászati Művek Ózdi Kohászati Üzemek Autóközlekedési Vállalat Budapesti Közlekedési Vállalat Miskolci Közlekedési Vállalat Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt tüzelőszer- és építőanyag kereskedelmi vállalatok 3. §. A megrendelő, a 3. § megfelelő­ rendelkezésére hivatkozással köteles a megrendelésen (szerződés­­tervezeten) feltüntetni, hogy a szerződés tárgya szerződéskötési kötelezettség alá esik. A szállító kívánságára, a megrendelő, a szerződéskötési kö­telezettség fennállását a 3. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a (3) bekezdésben meg­határozott eset kivételével igazolni is köteles. 5. §. Ez a rendelkezés 1971. január 1-én lép hatály­ba, rendelkezéseit azonban az 1971. évre vonat­kozó termékforgalmi kapcsolatok tekintetében a kihirdetés napjától alkalmazni kell. Dr. Csikós-Nagy Béla s. k., államtitkár, az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke 1. számú melléklet az 1/1971. (I. 9.) ÁH számú rendelkezés 2. 8-ához Központi gazdálkodás alá tartozó termékek: Hús összesen (csonthús alapon) 1 A kenyérgabona tekintetében a központi gazdálkodás megszüntetése nem érinti a kizárólagos forgalmazásra jogosult felvásárló vállalat azon kötelezettségét, hogy a kenyérgabonát a termelő által felkínált teljes mennyiség­ben átvenni köteles [1020/1967. (VII. 11.) Korm. számú határozat a mezőgazdasági termékek forgalmának és fel­­használásának rendjéről, II. 4. pont]. rendelkezés 2. §-ához Beszerzési kontingensek termelői felhasználásra Megnevezés Kontingensben részesülő szerv 1. szám

Next