Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

MAGYAR©KÖZLÖNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA •/ Budapest, 1971. április 8., csütörtök 24. szám Ára: 1.50 Ft TARTALOMJEGYZÉK 1971. évi 5. tvr. 12/1971. (IV. 8.) É V M 6/1971. (IV. 8.) MÉM 10/1971. (IV. 8.) MüM A Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi De­mokratikus Köztársaság között Phenjanban 1970. ok­tóber 5-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről Az „Ybl Miklós-díj” adományozásáról A termelőszövetkezeti tervek készítéséről és tervinfor­máció szolgáltatásáról A kollektív szerződésekről szóló 14/1970. (XI. 20.) Mü M számú rendelet módosításáról I. Főrész Személyi rész A Népköztársaság Elnöki Tanácsa nyugállományba vonulásuk alkalmából, eredmé­nyes munkájuk elismeréséül Czukor Jánosnak, a Mecseki Szénbányák Vasas—Petőfi akna szb. tit­kárának, Gagyi Istvánnak, az Oroszlányi Szénbá­nyák Vállalat Szállító Üzeme szb. titkárának, Pauer Rezsönének, a Textilipari Dolgozók Szak­­szervezete osztályvezetőjének, Vakán Ferencnek, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete munkavé­delmi felügyelőjének a | Törvényerejű rendelet__________ A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1971. évi 5. számú törvényerejű rendeleté a Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság között Phenjanban 1970. október 5-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről (Az egyezmény megerősítő okiratainak kicserélése Budapesten 1971. március 16-án megtörtént.) MUNKA ÉRDEMREND arany fokozata; dr. Ijjas Istvánnak, a Legfőbb Ügyészség cso­portvezető ügyészének a M.UNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata; 70. születésnapja alkalmából eredményes mun­kája elismeréséül Menner Lászlónak, a Miskolci Városi Tanács VB csoportvezetőjének a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést adományozza Losonczi Pál s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Lseterki Lajos s. k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára 1. §. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Ma­gyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demok­ratikus Köztársaság között Phenjanban az 1970. évi október hó 5. napján aláírt konzuli egyez­ményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti. 2. §. Az egyezmény eredeti magyar nyelvű szö­vege a következő: „KONZULI EGYEZMÉNY A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A KOREAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Leg­felsőbb Népi Gyűlésének Elnöksége attól a törekvéstől vezetve, hogy a két állam közötti baráti kapcsolatokat tovább szélesítsék és a konzuli kapcsolatokat fejlesszék,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék