Magyar Közlöny, 1971. január-július (1-55. szám)

1971-04-08 / 24. szám

24. szám MAGYAR KÖZLÖNY elhatározták, hogy konzuli egyezményt kötnek és ebből a célból méghatalmazottaikká kinevezték: a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Gyenes Andrást, a Magyar Népköztársaság külügyminiszterének helyettesét, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Gyűlésének Elnöksége Li Mán Sok-ot, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság külügyminiszterének helyettesét, akik jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélése után megállapodtak az alábbiakban: I. FEJEZET Konzuli képviselet létesítése; a konzul, a konzuli tisztviselők és a konzulátus munkatársai kinevezése, valamint működésük megszűnése 1. cikk (1) A jelen Egyezmény értelmében mindkét Szerződő Fél létesíthet konzulátust a másik Szer­ződő Fél területén. (2) A konzulátus székhelyét, rangját és a kon­zuli kerületet minden esetben a fogadó és a küldő állam közötti megállapodás alapján hatá­rozzák meg. (3) A konzulátus székhelyének, rangjának és a konzuli kerületnek a megváltoztatása a küldő és a fogadó állam közötti megállapodás útján tör­ténik. 2. cikk (1) A jelen Egyezmény alkalmazásában „kon­­zulátus”-on főkonzulátus, konzulátus, alkon­­zulátus és konzuli ügynökség, „konzul”-on pedig főkonzul, konzul-alkonzul és konzuli ügynök értendő, akit a konzulátus veeztésével megbíz­tak. (2) „Konzuli tisztviselő” minden olyan személy, akit a konzul mellett konzuli feladatok végzé­sével bíztak meg. (3) A „konzulátus munkatársa” a konzulátuson igazgatási vagy műszaki feladatokat végző vagy a konzuli személyzetet kisegítő minden személy. (4) „Családtagok” a konzul, a konzuli tisztvi­selő és a konzulátus munkatársa házastársa, va­lamint az általuk eltartott kiskorú gyermek. 3. cikk (1) A konzul kinevezése előtt a küldő állam diplomáciai úton minden esetben megszerzi a fogadó állam hozzájárulását. (2) A küldő állam diplomáciai úton eljut­tatja a konzuli pátenst a fogadó állam Külügy­minisztériumának. (3) A konzuli pátensen fel kell tüntetni a konzul nevét, rangját, a konzulátus székhelyét és a konzuli kerületet. (4) A konzul akkor kezdheti meg működését, amikor a fogadó államtól exequaturt kapott. (5) A fogadó állam az exequatur megadása előtt is engedélyezheti a konzul ideiglenes mű­ködését. 4. cikk Cl) Ha a konzul feladatainak ellátásában akadá­lyozva van, vagy ha a hivatala nincs betöltve, a konzuli teendőket ideiglenesen valamelyik konzuli tisztviselő, illetőleg a küldő államnak a fogadó államban működő másik konzulátusának vezetője vagy diplomáciai képviseletének munkatársa is elláthatja. A konzulátus ideiglenes vezetésével megbízott személy nevét előzetesen közölni kell a fogadó ál­lam külügyminisztériumával. (2) A jelen cikk (1) bekezdése értelmében meg­hatalmazott személyt a jelen Egyezmény által a konzul részére elismert előjogok, kiváltságok és mentességek illetik meg. 5. cikk (1) A küldő állam a szükséges számú személy­zetet küldheti a konzulátusra. (2) A konzul és a konzuli tisztviselő csak a küldő állam polgára lehet. A fogadó állam területén nem foglalkozhatnak kereskedelemmel és nem folytathatnak egyéb szakmai tevékenységet. (3) A Szerződő Felek nem ismerik el a tiszte­letbeli konzulokat. (4) A konzulátus munkatársai lehetnek akár a küldő, akár a fogadó állam polgárai. 6. cikk A konzul, a konzuli tisztviselő és a konzulátus munkatársa akkor szünteti be működését, ha 362

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék